Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Paperworld 2009 — светът на офисните и хартиените продуктиИзложението, което създава модните тенденции в бранша

Проведеното в началото на тази година изложение Paper­world2008 доказа за пореден път, че международният му ха­рактер е сред определящите фактори за неговото влияние в üPBSбранша (Papier-, Büüro- undSchreibwaren) на хартиени­те и офис принадлежности по целия свят. Разбира се, ви­наги преобладават посетителите от Европа, сред които най-многобройни са тези от Германия, Италия, Франция, Ве­ликобритания, Холандия и не на последно място — от наша­та балканска съседка — Гърция, но впечатляващ е броят и на гостите от други континенти.

Не само регистрираните 60 000 хиляди посетители от 135 страни допринасят за международния отзвук на това изложение — интернационален е профилът и на изложите­лите, които за изминалото издание на Paperworld са били 2255 фирми, 77% от които — от чужбина. С тези цифри Pa­perworld заема челното място в света сред изложенията в PBS бранша.

Paperworld е не само „среща на високо равнище“ на най-известните в света марки в бранша, но и платформа за представяне на иновации в различните сегменти и обявява­не на тенденции, вдъхновяващи клиентите за нови идеи. Pa­perworldсвързва посетителите от различни области на ико­номиката — доставчици на компютри, бутици за подаръци, рекламни агенции, дизайнери и какво ли още не — в една обща информационна мрежа за новостите на пазара, по време на която се осъществяват поръчки за цялата следваща годи­на, определящи модата в PBS бранша за цял свят.

Продуктите, които могат да се видят по време на Pa­perworldса много и разнообразни — хартии, химикалки и оф­исна канцелария, помагала и принадлежности за ученици и ху­дожници, всякакви креативни продукти, поздравителни кар­тички, фолиа, етикети, опаковки, кожени аксесоари, консу­мативи за офис принтери и много други.

Интересно е съчетанието на още три допълващи се из­ложения едновременно с Paperworld— Christmasworld(за праз­нични и сезонни декорации), Beautyworld(за парфюмерия, дро­герия и козметика) и Hair and Beauty (за фризьорство). С това гъвкаво решение Messe Frankfurt осигурява синергичен ефект и добавена стойност както за посетителите, така и за изложителите, представящи се на Paperworld.

На 30 септември 2008 г., по покана на Германо-Българска­та индустриално-търговска камара, присъствах на прескон­ференцията във връзка с Paperworld2009, която за страни­те от Централна и Източна Европа се проведе в сръбска­та столица Белград. Това ми даде възможност да разгова­рям лично с представителите на Messe Frankfurt Exhibition GmbH — г-н Михаел Райххолд, директор на Paperworld, и г-жа Юта Бауман — директор на Christmasworld.

Ето какво споделиха те, специално за читателите на сп. полиграфия и сп. ProGrafica.

Разговор с г-н Михаел Райххолд, директор на Paperworld

Г-н Райххолд, има много българи, които от го­дини посещават Paperworld, но за тези, които не познават това изложение, бихте ли казали кое е най-интересното в него?


Михаел Райххолд: Всъщност въпросът Ви е — защо някой от България си струва да посети Paperworld?

Paperworldе най-голямото изложение в света в облас­тта на обработката на хартия и за канцеларски материали и мисля, че всяко предприятие, което търгува с такива про­дукти, което ги продава, трябва да използва възможност­та да види на едно място всичко, което се предлага по све­та, защото това разнообразие от продукти не може да се види никъде другаде.

Всеки, който ръководи с ентусиазъм своя бизнес, тряб­ва да дойде във Франкфурт, за да види какво се предлага в световен мащаб, какви са световните тенденции, кои са новите доставчици, кои са новите продукти, за да ги про­дава в магазина си.

Какво ще бъде различното през 2009 г.?

Михаел Райххолд: Най-голямата промяна, която предприема­ме през 2009 г., е различната продължителност и промяна­та на дните от седмицата за провеждане на Paperworld. В продължение на две години провеждахме проучване сред из­ложителите и посетителите каква е оптималната продъл­жителност на изложението и тази година решихме, че най-добрият вариант включва дните събота и неделя, плюс два работни дни — от 31 януари до 3 февруари, т.е. общо 4 дни. Това е голямата новост, свързана с изложението. От друга страна, година след година се опитваме да печелим нови це­леви групи сред купувачите като посетители на изложение­то във Франкфурт. Тази година се насочваме към хората, ко­ито обслужват и пазаруват за големите предприятия и фир­ми, затова искаме те да могат да видят какви продукти се предлагат по света.

В креативния сегмент сме се насочили към висшите училища, художествените академии, преподавателите в об­ластта на изкуството, ръководителите на детски градини, които търсят такъв род продукти — те са нашата целева група в творческото направление. Така че — от една стра­на новото е в различните дни и продължителност на изло­жението, а от друга — в новите целеви групи, които искаме да спечелим за Paperworld.

Можете ли да кажете какъв е основният про­фил на изложителите?

Михаел Райххолд: 95% са производители, но доста от тях са представени от своите дистрибутори — например Epson и HPне присъстват директно на изложението, но продукти­те им се представят от техните дистрибутори.

Освен това, фирмите-изложители са разделени в няколко тематични области — PaperworldCreative(за креативни реше­ния и дизайн), PaperworldScriptum(за ръчно изработени и високо­качествени стоки) и PaperworldImaging(за дигитални техноло­гии в офиса — тази година с акцент по темата „Зелен офис“).

Paperworld е изложение за канцеларски материали, офис консумативи и всичко останало, което е необходимо в един офис — в този смисъл профилът на изложителите е с мно­го широк спектър. Поздравителните картички и подаръч­ните стоки са също много голям сектор от производите­ли и доставчици.

Има ли български фирми, които ще участват като изложители на Paperworld2009, през яну­ари във Франкфурт?

Михаел Райххолд: Да, имаме четири български фирми-изло­жители. Това са Лукспак ООД, Русе; Българска Индустриална Група (БИГ) АД, Пловдив; Дармакс ЕООД, Перник и АКТА — Цар Асен ООД, София.

Какви са най-интересните събития в съпът­стващата програма?


Михаел Райххолд: Имаме много богата съпътстваща про­грама — връчване на награди за офисни продукти, дизайн, иновация, качество, цена, представяне, опазване на околна­та среда; конкурс за поздравителни картички; обсъждане на тенденции, симпозиуми по определени теми, доклади и мно­го други. Тези неща придобиват вече все по-голямо значение за успеха на едно изложение.

Можете ли да ни посочите интересни тенден­ции в бранша?

Михаел Райххолд: Най-важните тенденции в бранша са „ус­тойчивостта“ и „зеленият офис“, за които говорят всички днес. Затова и сме включили тази тема в рамковата програ­ма на Paperworld— хората вече обмислят как да произвеж­дат продуктите си така, че да щадят ресурсите. В същото време продуктите да са безопасни — да мога да ги помири­ша, без да се отровя, да се рециклират, когато вече са извън употреба или просто как да се върнат отново в производ­ствената верига — това е „Голямата тема“. Тя заема важно място и в търговията — много се рекламира, че еди-какво си е 100% екологично, че е устойчиво. Ние работим съвмест­но с различни организации в Германия, които са активни и по света, например Forest Stewardship Council (FSC) — това е сертификат, чийто знак се вижда вече върху много хартии (или в мебелната индустрия, където става дума за дърво), а също и върху печатни продукти — това е развитие, реализи­рано през последните години и това ще е най-голямото раз­витие и на Paperworld. Тази година ще има също така и по­вече иновации — предприятията, хората са много по-инова­тивни в сравнение с преди няколко години. Но вие трябва да дойдете на Paperworld и лично да видите всичко това!

Да, така е. Много българи се интересуват чрез списание полиграфия дали предлагате пакетни оферти за посещение на Paperworld?

Михаел Райххолд: Да, предлагаме чрез туристическото бюро, с което работим. Но за повече информация в България е най-добре да се свържете с Германо-Българската индус­триално-търговска камара. Г-ца Татяна Делчева, като наш представител, ще ви помогне да организирате посещение­то си на Paperworld.

Г-н Райххолд, благодаря Ви за този разговор. Желая успех на Paperworld 2009!


Михаел Райххолд: И аз Ви благодаря! Ще очакваме български­те посетители на Paperworld в края на януари 2009 г. във Франкфурт!

Разговор с г-жа Юта Бауман, ръководител на Christmasworld

Г-жо Бауман, кои са основните целеви групи из­ложители и посетители на Christmasworld?

Юта Бауман: Изложители са всички фирми, които предла­гат продукти за декориране по празници — производители, износители и вносители. Повечето фирми са „творчески предприятия“, които създават идеи и разработват мос­трите, но тяхното производство е насочено основно в Ки­тай и частично в Източна Европа — Полша, Чехия, Румъния и други. Когато възложителите са германски фирми, те се на­сочват предимно към държави, които граничат с Германия. Но преобладаващата част фирми-изложители са вносители, защото вече става все по-трудно да се произвежда рента­билно в Германия, в Европа.

Посетителите са търговци на едро и дребно от всички страни — от целия свят, дори от Нова Зеландия и Австра­лия. Много често купувачите на едро са представени от различни кооперации, но има и много специализирани търго­вци на дребно — супермаркети, универсални и по-малки мага­зини или бутици за подаръци, които са много важна част от посетителите. Освен тях, „флористите“, предлагащи гра­дински стоки и цветя, градинските центрове, всички ме­белни магазини — също много важни за нас, както и пред­ставители на хотели и ресторанти, които пазаруват цве­тя, декорации и много други. Спектърът на посетителите действително е много широк!

Christmasworld звучи много изкушаващо за обик­новения посетител, но кое най-вече би предизви­кало интереса на рекламните агенции? Имам предвид рекламни агенции от България, които се занимават с организиране на определени съ­бития (Events) и маркетингови кампании.

Юта Бауман: Те биха могли, например, да закупят коледни топки за елха, на които е изписано името на фирмата, за ко­ято се организира мероприятието, т.е. да ги „персонализи­рат“. Или пък да поставят логото върху други продукти — рекламни подаръци, сувенири и много, много различни малки артикули, които се предлагат тук, защото рекламните по­даръци не бива да са скъпи. Да вземем, например, една ваза — искате върху нея да се отпечата името на фирмата. Пред­приятията, изпълняващи такива услуги, го правят за реклам­ните агенции. Да посочим за пример Mercedes — от фирмата желаят да „поставят“ един Mercedesна топката и предпри­ятието изпълнява това желание. Рекламната агенция казва, че й трябват 3000 или 200 бройки и това може да се направи. И като говорим за рекламна агенция — познавате веригата Harold’sв Лондон. Те вече предлагат коледни продукти, пода­ръци, украса, но и топки за елха, на които е изписано Harold’s. Като нова маркетингова стратегия те искат да се казва по света: „Това не е коледна топка, а е топка Harold’s“ — както направиха с чантите Harold’s. И те ще успеят!

Освен интереса на търговците на едро към това изложение, възможни ли са контакти на по-ви­соко ниво, т.е. да се сключват договори за пред­ставителство и дистрибуция? Ако български фирми проявят интерес да станат представи­тели за България на някои от изложителите...

Юта Бауман: Да, разбира се, но това трябва да е фирма, за­щото не допускаме частни купувачи, а само професионални.

Например, рекламна агенция посещава Christmasworldи пра­ви своите покупки. Да, възможно е.

Какви общи тенденции в бранша очаква­те по време на Christmasworld 2009 или по-конкретно например при фирмените подаръци, цветовете...?


Юта Бауман: Тенденциите са много специфични, защото браншът е многообхватен. Що се отнася до цветовете — хитът ще бъде лилавият цвят, но лилавото е и в модата. Ако се огледаме у нас, мога да говоря за Германия, лилавото и всичките му нюанси са в облеклото — то е невероятно. Тук ми прави впечатление, че първа корица на втори брой на ва­шето сп. ProPack, която е пред мен в момента, е в абсолют­но съзвучие с тази настъпваща тенденция.

Има и различни теми — всичко да е много изчистено, как­то в скандинавските страни — нещата да са семпли и не­претенциозни, и то в този цвят, възможно е. Изчистено­то, шотландското каре, материалът ще играят роля. На­пример, ако погледнете коледните топки, ще видите, че те са със структура, с десèн върху тях. Срещат се и метали­чески ефекти, и те не са „нарисувани“, а материалът е за­лепен отгоре. Златно и зелено „върви“ винаги, винаги. Ако искаш да си сигурен в успеха и си малко консервативен, със златно и червено винаги ще си на място. Но модерни ще бъ­дат споменатите лилави тонове, комбинирани с металик (метални тонове). Все по-често се налага стилът на „фи­лигранното“, олекотеното и въздушното — това, което те кара да се „разтопиш“, да избягаш от стреса. Четирите ос­новни тенденции, които ще представим на Christmasworld 2009, са стиловете Delicate, Geometric, Slow и Power.

Има хора, които искат всичко да е изключително пищ­но — да има сребърен свещник, златен полилей... На тазго­дишното изложение бяха изложени коледни топки с нане­сено чисто злато (24 карата) върху тях. Мисля, че една от тях струваше 700-800 евро. 24 топки струваха 10 000 евро. Имаше и една златна топка с диаманти — тя беше тест от страна на фирмата производител, но се продаде — за Русия.

Както виждате, едни искат пищен разкош, а други тър­сят семплото — но на Christmasworld може да се намери всичко за всеки вкус!

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар