Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

80 години Московски държавен университет по печата „Иван Фьодоров“Ще се опитаме да направим едно въображаемо интервю с Александър Максимович Циганенко — ректор на МГУП. Въображаемо е, защото не успяхме да присъстваме на това огромно тържество с гости от целия свят, с представители на всички випуски, с делегации от сродни университети и вузове от всички краища на света, с журналисти от различни специализирани медии. Там щяхме да направим реално интервюто, въпреки че сега Александър Максимович е много зает с провеждането на празника. Но тъй като знаем, че не би ни отказал, решихме чрез тази форма да представим Университета по печата днес.

Александър Максимович, 80-години е една солидна възраст в живота на всеки съвременен ВУЗ. Как смятате да отпразнувате този голям юбилей?

Цялата година на юбилея е тематично посветена на този голям празник. Но кулминацията е сега, между 18 и 23.10.2010 г., когато очакваме много приятели от цял свят.

Тогава ще се проведе 42-та конференция на Между­народната асоциация на учебните заведения по полигра­фия, тържественото събрание на професорско-препо­давателския състав и сътрудниците на университета, поданасяне на цветя пред паметника на първопечатни­ка Иван Фьодоров от делегациите, преподавателите и студентите на университета, тържествено събрание и концерт в Колонната зала в Дома на Союзите, среща на випускниците с преподавателите по факултети и общо събрание на випускниците.

Московският полиграфически институт е създаден на 23 юли 1930 г. с Постановление на Централния изпъл­нителен комитет и на Съвета на народните комисари на СССР, а статут на Университет по печата институ­тът получава през 1997 г.

Тази година самата дата на създаване на институ­та беше отбелязана с присвояването на МГУП името на Иван Фьодоров1 и беше тържествено изпратен випуск 2010 — юбилеен.

Годината, в която се отбелязва 80-годишният юбилей, е наситена с много събития, посветени на тази дата. Проведоха се всерусийски и международни конференции по научните изследвания на отделните катедри, сту­дентски научни олимпиади по факултети, отвориха вра­ти нови лаборатории, организирани бяха изложби на най-добрите учебни пособия, издадени в университета, на студентски проекти и разработки, включително и на ди­пломни работи, победители в различни конкурси.

През пролетта на тази година се проведоха Дните на отворените врати за випускниците на училищата под мотото „Посвети се на изкуството на печата“, прове­ден беше студентски фестивал „Полиграфически игри“.

През май, в навечерието на 65 години от Победата излезе книгата „Не ще забравим тези, които донесоха Победата“ — първи опит да се установят имената на ви пускниците, преподавателите, сътрудниците на полиг­рафическия институт, които се сражаваха на фронтове­те на Великата отечествена война.

Главното в историята на Университета по печата не са цифрите, колкото и впечатляващи да са те, не са и фа­ктите, даже и да са вписани в националната ни история. Главното са хората. С техния талант и неуморен труд се ражда и умножава неговата слава. Техните имена ще със­тавят поредния трети том от енциклопедичната кни­га „Ние от МПИ“, който ще излезе тази година в чест на 80-годишнината на университета.

Какво представлява днес МГУП, който както и повечето световноизвестни университети по пе­чата превърна един сравнително млад занаят в историческото развитие на човечеството в про­фесия и наука?

Иван Фьодоров, чието име беше присвоено на МГУП на 23 юли тази година, е основоположник на книгопечатането в Русия. Създателят на този велик просветителски занаят в Русия е известен като „първопечатник“. За великото си дело е канонизиран от Руската православна църква като „святой праведный диакон Иоанн, словенским книгам пе­чатник“. Неговото име ни дава самочувствието на на­следници на самородния руски изобретател и прави исто­рически мост към началото на развитието на печата.

Днес Московският държавен университет по печа­та е единственият руски ВУЗ, осъществяващ комплекс­на подготовка на кадри с висше професионално образо­вание за целия спектър от профессии в областа на медия индустрията — издателско дело, полиграфия, оформление, дизайн и разпространение на печатна продукция, опаков­ки и други направления.

МГУП е университетски комплекс, в който се подгот­вят кадри в следните факултети, центрове, институти: Факултет Полиграфическа техника и технология; Факул­тет Цифрови системи и технологии; Факултет Икономи­ка и мениджмънт; Факултет Реклама и връзки с общест­веността; Факултет Графични изкуства/художествено оформление на печатната продукция; Факултет Изда­телско дело и журналистика; Център за професионална ориентация и кандидатстудентска подготовка; Център за допълнително професионално образование; Инсти­тут за дистанционно образование; Учебно-методическо управление; Редакционно-издателски център; Научноиз­следователски център; Отдел за аспирантура и докто­рантури; Библиотечно-информационен център; Музей за историята на полиграфията и книгоиздаването.

Така структуриран университетският комплекс ни дава възможност да затворим цялостния цикъл на подго­товка в областта на голямото многообразие от най-но­ви професии в полиграфията и издателската дейност, за­почвайки от историческите традиции и достигайки до най-новите научни открития, приложени в новите техно­логии, машини и материали.

По какви образователни програми работи днес МГУП и по какви специалности се подготвят студентите, аспирантите и докторантите?

Подготовката на кадрите в университета се осъщест­вява по 20 специалности със срок на обучение 5 години за редовно обучение и 6 години за задочни и очно-задочни форми на обучение, а също така по 6 направления за под­готовка на бакалаври и магистри.

Образователните програми на университета включ­ват обучение по следните специалности: Технология на по­лиграфическото производство; Технология и дизайн на опа­ковъчното производство; Управление на качеството; Материалознание и технология на новите материали; По­лиграфически машини и автоматизирани комплекси; Управле­ние и информатика в техническите системи; Автоматизи­рани системи за управление и обработка на информацията; Информационни системи и технологии; Автоматизация на технологичните процеси и производство ( в полиграфия­та); Професионално обучение (полиграфия); Икономика и уп­равление на полиграфическите предприятия; Счетовод­ство, анализ и одит; Информационни технологии в дизайна; Информационни технологии в медия индустрията; Книго­разпространение; Издателско дело и редактиране; Реклама; Журналистика; Графика; Връзки с обществеността.

Според европейските изисквания и новите реформи на образователната система е организирано обучение на бакалаври и магистри по специалностите: Автомати­зация и управление; Полиграфия; Технологично оборудване и машини; Книжно дело; Мениджмънт; Икономика.

През 2011 година университетът ще премине напъл­но към подготовка на випускниците по системата бака­лавър–магистър в съответствие с новите държавни об­разователни стандарти.

Подготовката на аспиранти се осъществява по след­ните научни специалности: Физика на полупроводниците; Машини, агрегати и процеси; Автоматизация и управле­ние на технологичните процеси и производство; Теоре­тични основи на информатиката; Библиотекознание, библиография и книгознание; Икономика и управление на народното стопанство; Изобразително и декоративно-приложно изкуство и архитектура и др.

В университета действа докторантура по научните специалности: Машини, агрегати и процеси (полиграфия); Библиотекознание, библиография и книгознание.

За да получим представа за университета в „ци­фри“, с какъв екип преподаватели работите и колко студенти обучавате?

Образователният процес се осъществява от научно-пе­дагогическите коллективи на 40 катедри, разполагащи с висококвалифицирани кадри, 65,9% от професорско-препо­давателския състав са със степени и звания, в това чис­ло 16,6% доктори на науките, професори.

Общото число студенти от всички форми на обуче­ние е около 7 хиляди души. Ежегодно приемът в универси­тета по всички форми на обучение превишава 800 човека.

В университета се обучават и повече от 200 студен­ти от други страни, включително България, Виетнам, Германия, Замбия, Иран, Китай, Република Корея, Монго­лия, Сирия, Украйна, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан.

В сферата на допълнителното професионално образо­вание ежегодно повишават квалификацията си повече от 2000 специалисти от отрасъла в областта на съвременни­те технологии на полиграфията, цифровите методи за пе­чат и управление, издателското дело, контрола на качест­вото на издателската и полиграфическата продукция и др.

Какво е качеството на обучение и по какъв начин се извършва то?

В процеса на обучение студентите имат широки въз­можности да се занимават с научноизследователска ра­бота, да публикуват свои доклади във вузовските сборни­ци за научни трудове и в научни списания, да участват не само в руските, но и в задгранични научни конференции. Университетът съдейства за обмяната на студенти с вузовете-партньори.

Ежегодно се осъществяват сериозен брой научни изследвания в сферата на отрасъла, ориентирани към проблемите на издателския пазар, производството на опаковки, рекламата, фундаменталните въпроси по съз­даване и приложение на новите материали, технологии и др.

Повече от 95% от младите специалисти започват да работят по специалността си след зършване на вуза. Випускниците на университета са добре посрещнати и желани в полиграфическите предприятия, печатниците, издателствата, книжната търговия, рекламните и оф­ормителски (дизайнерски) бюра и др. Много от студен­тите съвместяват обучението си в горните курсове на университета с работа. Във факултета Издателско дело и журналистика съществува интегрирана форма на обучение, където практиката в отрасловите предприя­тия се съвместява с образователния процес, а студен­тът получава практически опит и познания.

Качествената подготовка на специалисти е гаранти­рана от обширните библиотечни фондове, наброяващи около 2 млн. единици. Те се допълват със съвременните програмни средства и разнообразните електронни изда­ния на действащия Институт за открито образование (нова форма на базата на дистанционно обучение), пред­лагащ чрез интернет лекции по различните дисциплини.

Практическите занятия се провеждат в специализи­рани лаборатории, обединени в Център за лабораторно-практическото оборудване, окомплектован със съвреме­на инструментална база и технологично оборудоване, с компютърна техника, с технически средства за обучение.

Имате реално действащ произодствен и издател­ски процес в университета, който допринася за качествената практическа подготовка на сту­дентите с помощта на съвременната техника и технология. Много от лабораториите са обо­рудвани от най-добрите световни и високотех­нологични фирми-производители. Може ли да ги посочите и да ни разкажете за практическата подготовка?

Университетът развива партньорски отношения с мно­го фирми — производители на оборудване и материа­ли. Договорни отношения свързват колектива на вуза с фирмите Heidelberg, MAN Roland, КБА (Koenig & Bauer AG), DuPont, Hewlett Packard, X-Rite, Technoform, Sigloch Maschinenbau, PrintPromotion, Apple, ExxonMobil Chemical, XEROX, Kodak, Meridian Technologies, APTECH, Тоkyо Bоeki и др. Представителите на фирмите — производители на оборудоване и материали, влизат в Попечителския съвет на университета. С тяхна помощ базата на МГУП е обо­рудвана със съвременно полиграфическо оборудоване, с компютърна техника и с най-нови технически средства за обучение. Само през последните години лаборатории­те на Центъра се попълниха с оборудване за цифров пе­чат, с уникални прибори за изследване на материалите, книговезки и сгъвачни машини.

На базата на международното сътрудничество уни­верситетът осигурява използването на най-доброто от чуждестранния опит в обучението, преподготовката на кадрите и повишаването на квалификацията на специа­листите от отрасъла.

Процесът на практическото обучение на студентите в областта на полиграфията се осъществява и в базата от действащи в университета полиграфически предприятия.

Издателско-производственият център на универси­тета пуска ежегодно за студентите повече от 2000 изда­телски коли печатна продукция собствено производство: учебници, учебни пособия, методически издания и др.

Особено важна е връзката на учебния процес с полиг­рафическата промишленост, издателската и книгораз­пространителската дейност. Основни за практиката, освен собствената база, са и водещи издателства, ре­кламни бюра, печатници, редакции на вестници и списа­ния и други организации. Тази връзка се проявява и в ре­алните студентски проекти, голяма част от които се формират по поръчка на отрасъла като теми за курсови проекти и дипломни работи.

Каква е грижата на университета за свободно­то време на студентите, как създавате творче­ска среда и подходящи битови условия?

За студентите, които не са от Москва, се предоставят места в две общежития, разположени на улица Михалко­вская №7А и улица 800-летия Москвы №28, с капацитет около 1400 студенти.

През летните и зимните ваканции за студентите се организира активен отдих в спортно-оздравителни лаге­ри в Подмосковието, Краснодарския край и Крим. Цело­годишно функционира собствена почивна база „Сушнево“ във Владимировска област.

С организирането на творческия живот на студен­тите се занимава Центърът за възпитателна и култур­но-масова работа. Судентите печелят награди и дипло­ми, участвайки в мащабните московски мероприятия като: фестивала Фестос (Московски фестивал за сту­дентско творчество), студентските олимпиади, град­ските школи за студентския актив, лидерските школи и др. (бел.ред. Фестос е един от най-масовите и популяр­ни студентски фестивали в Русия, където в течение на 1 месец ежегодно се провеждат повече от 120 концерта с участието на 2000 студентски творчески колектива от вузовете в Москва, регионите на Русия, страните от ОНД и на представители на чуждестранни вузове; участ­ват около 25 хиляди студенти.)

Студентският съвет за самоуправление и Профсъюз­ната организация на студентите също имат грижата да организира студентския живот в МГУП.

В университета има изградени студентски теа­тър, вокална и хорова студия, поетически и танцово-хо­реографски кръжоци, вокално-инструментален ансамбъл и др. Повече от 600 студенти ежегодно посещават ор­ганизирано културно-историческите места в Москва, Санкт Петербург, градовете от Златния пръстен („Зо­лотое кольцо“) и други забележителности в Русия.

През последните години ежегодно се провеждат уни­версиади за летни и зимни видове спорт, като в спортния комплекс и в общежитията на университета работят 10 секции. Най-добрите спортсмени на университета ус­пешно участват в районните, окръжните, московските и общоруските състезания.

Известна е активната Ви дейност в сътрудни­чеството с българските вузове. През тази година при посещението си в България набелязахте нови възможности за сътрудничество. Какво е между­народното сътрудничество и в частност с бъл­гарските университети?

Международното сътрудничество е едно от приори­тетните направления на Московския държавен универ­ситет по печата. Международната дейност е насочена към интеграция в международната академична общност, към повишаване квалификацията на преподавателите и нивото на подготовка на специалистите, за активизира­не на научното сътрудничество с колеги от други стра­ни, разширяване на достъпа до информационни и техно­логични ресурси.

Университетът поддържа активни международни връзки с водещите вузове-партньори на МГУП в облас­тта на полиграфията: в Германия — Бергския универси­тет (Вупертал), Техническия университет (Дармщат), Висшето училище за принтмедия индустриите (Щут­гарт); във Великобритания — Университета „Оксфорд Брукс“; в Република Корея — Университета Джунг Бу; в САЩ — Рочестърския технологичен институт (Рочес­тър); във Франция — Реймския университет (Реймс); в Китай — Пекинския полиграфически колеж. Университе­тът активно взаимодейства и с вузовете-партньори от страните в СНГ.

Договори за сътрудничество са сключени също с вузо­ве в България, Унгария, Виетнам, Китай, Монголия и дру­ги страни.

Традиционни връзки ни свързват със Съюза на печа­тарската индустрия в България. Първоначално със СПИБ беше направено споразумение за преференциална квота единствено за българските студенти при обучението им в МГУП. Действа и споразумение с ХТМУ (Химико-тех­нологичен и металургичен университет) за специализа­ции и обучение по бакалавърски програми в Москва. Дого­ворът ще се преподпише сега за следващите пет години с анекси за обмен на докторанти, студенти в IV курс в бакалавърската програма и съвместно ръководство на докторанти. В началото на м. юни тази година при ра­ботно посещение в България по покана на СВУБИТ (Спе­циализирано висше училище по библиотекознание и ин­формационни технологии) беше сключено споразумение за създаване на съвместна магистърска програма „Ме­ниджмънт в книжното дело“. Предвижда се програмата да стартира от 1 ноември тази година.

За периода от 1930 до 2010 г. университетът е под­готвил повече от 70 хиляди специалисти, от които 1000 от 37 различни страни, в това число и български.

По споразумение с вузовете-партньори или в рамки­те на програмите за обмен на студенти определен брой студенти от университета се обучават и в чужбина. По схемата за краткосрочно или дългосрочно обучение през 2009 година наши студенти са обучавани в Германия, Ун­гария, Китай, Корея.

Формите на сътрудничество с чуждестранните уни­верситети и асоциации са разнообразни: провеждане на съвместни семинари, създаване на учебна литература, организиране на допълнително обучение на студентите, обучение, специализации и др.

Университетът е член на Асоциацията на вузовете в Европа и Северна Америка, на Асоциацията на полиграфи­ческите учебни заведения (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts, Technology and Management, IC), на Асоциацията на изследователските организации IARIGAI (International Association of Research Organizations for the In­formation, Media and Graphic Arts Industries).

Многогодишни връзки ни свързват с асоциациите на американските и италианските производители на маши­ни за полиграфията и преработката на опаковочни мате­риали (NPES и ACIMGA).

Освен членството в тези асоциации университетът членува в Изследователския център в областта на печа­та и полиграфическите материали FOGRA.

Университетският комплекс в съчетание с много доброто ни международно сътрудничество, което е в името на качествената подготовка на бъдещи специа­листи, ще създаде новото поколение професионалисти: знаещи и можещи, високоинформирани и успяващи.

Благодарим Ви, Александър Максимович, за об­стойното интервю. Бихме задали и още въпроси, за да получим още толкова интересни отговори (например за бъдещите Ви планове). Високо оценя­ваме развитието на МГУП, неговата значимост в подготовката на кадри за един високотехноло­гичен отрасъл, радваме се заедно с Вас на успехите и международното му признание. В тази юбилей­на година се присъединяваме към големия празник и желаем дълголетие на университета и непрекъс­нато развитие, а на Вас още много успешни годи­ни в ръководството му и осъществяване на бъде­щите Ви планове.

Сподели в: Share Tweet

Добави коментар