Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Равносметка на drupa 2008

  •  
  •  
  •  
  •  


„drupa 2008 даде индикации за това, че благодарение на без­бройните иновации и нови бизнес територии, браншът на печата и медиите е по-гъвкав от всякога“ — каза Албрехт Болца-Шюнеман, председател на drupa и председател на УС на Koenig & Bauer AG, след закриването на изложението. Вер­нер Дорншайд, председател на Messe Düsseldorf, отчита на­расналия международен интерес, като с най-впечатляващ процент (43%) са се увеличили посещенията от Азия и Ла­тинска Америка. А общото впечатление е, че делът на ме­ниджърите и ръководителите на фирми, на хората, взима­щи решения за инвестиции в предприятието, с отчетени­те 45% е най-високият досега. Именно това е повод изло­жителите да са изключително доволни и впечатлени от ин­тензивността и „качеството“ на контактите и професио­налните разговори по време на изложението.

„Преди drupa ние не бяхме сигурни в поведението на кли­ентите. Но последните две седмици показаха, че дори и в една затруднена пазарна среда се планират и реализират инвестиции в бранша“ — сподели Кай Бюнтемейер, пред­седател на Професионалния съюз за печатарска техника и производство на хартия към VDMA (Съюз на немските машиностроители).

Чрез организираните Compass Sessions, практически примери и напътствия, drupa 2008 даде възможност на по­сетителите — клиенти и крайни потребители на печатни продукти (като например маркетолози и рекламисти), да видят как новите технологии могат да бъдат приложени в иновативни печатни продукти и интелигентни потреби­телски решения.

Изключително положителна равносметка може да бъде направена и по отношение на специализираната рамкова програма. Т. нар. drupa innovation parc, със своите над 130 изложители, беше мястото за среща с иновациите, което привличаше неудържимо посетителите към себе си. Тазго­дишната премиера на т.нар. drupacube — специална допъл­нителна постройка в рамките на изложбената площ, беше приятен и релаксиращ център за симпозиуми, срещи и разго­вори по девет различни водещи теми, интересуващи печа­тарите. На същото място беше аранжирана и експозиция­та „1000 най-добри печатни продукта от цял свят“, която привлече вниманието на мнозина от тях.

В богатата съпътстваща програма се открои среща­та на представителите на Balkan Print Forum, под патро­нажа на manroland. С присъствието на над 120 души това беше може би най-активното браншово представяне на балканския регион. След презентацията на новостите от manroland на drupa, г-н Томас Хаузер (вицепрезидент Корпо­ративен маркетинг и комуникации, manroland) и г-жа Роси­ца Велкова (член на УС на СПИБ) приветстваха участници­те във Форума, припомняйки неговата все още кратка, но интензивно развиваща се история. Проф. Герд Финкбайнер (председател на УС на manroland Druckmaschinen AG) изра­зи задоволството си от интереса и посещението на сре­щата, подчертавайки важността, която manroland отдава на Balkan Print Forum и предприятията в региона. По-късно беше обявено, че следващата среща на Форума ще се със­тои в Истанбул на 23 и 24 октомври 2008 г.

Голямо посещение отчете и проведената с подкрепата на Heidelberg и организирана от Форум Световен печат и Комуникации (WPCF) конференция по въпросите за опазва­нето на околната среда — една от най-актуалните и дис­кутирани теми по време на drupa 2008. Представители на водещи производители в индустрията в световен мащаб, както и ръководители на браншови асоциации и съюзи от Европа, САЩ, Япония и Китай обсъдиха еконормите в зако­нодателството на различни държави и как печатарите се справят с наложените им ограничения в процеса на работа. Г-н Айке Фрюброд, вицепрезидент Продуктов маркетинг на Heidelberg, поясни важната роля на производителите за из­пълнението на нарастващите законови изисквания към пе­чатарите за спазване на екологичните норми, които все по-често са обект на внимание и от страна на клиентите.

Невъзможно е да изчерпим всички теми и събития, със­тояли се по време на тазгодишната drupa. Затова, уважа­еми читатели, продължавайте да следите предстоящите броеве на сп. Полиграфия, ако не искате да пропуснете ва­жна и интересна за вас информация и в бъдеще.

Ето мненията на някои от изложителите:
Canon Europe, David Preskett, маркетинг директор Про­фесионални решения за Европа: „drupa 2008 за нас беше из­ключително успешно изложение. Посрещнахме безброй посе­тители на нашия щанд и реализирахме много успешни сдел­ки. Вниманието ни беше насочено върху реалните пробле­ми, с които се сблъскват клиентите и възможностите, които можем да им предложим за увеличаване на техните печалби“.

Eastman Kodak Company, Antonio M. Perez, председател и изп. директор: „drupa 2008 предложи на Kodak световна плат­форма за нашите решения в офсета и интегрираните про­дукти. Редом с успешното въвеждане на мастилено-струй­ната технология Kodak Stream, ние успяхме да регистрира­ме стотици поръчки и хиляди контакти от цял свят. Успе­хът на Kodak по време на drupa е доказателство за това, че нашият ангажимент за повишаване оборота и печалбите на клиентите ни в областта на дигиталния, конвенционал­ния и хибридния печат, се оценява високо от целия бранш“.

EskoArtwork, Carsten Knudsen, изп. директор: „Тъй като опаковките са глобален бизнес, а EskoArtwork е „световен играч“, drupa е перфектната и уникална професионална платформа за развитие на контактите с нашите клиенти и партньори. На тазгодишната drupa имаше феноменален интерес към нашите решения и особено към софтуерните инструменти за опаковането, цифровите системи за изра­ботване на печатни форми и професионалните печатни ра­ботни потоци. Поръчките, които получихме, са с 50% пове­че от поръчките на Esko и Artwork Systems по време на drupa 2004, взети заедно. Щастливи сме, че обединението на две­те фирми се приема толкова добре от нашите клиенти и партньори в индустрията“.

Heidelberger Druckmaschinen AG, Bernhard Schreier, пред­седател на УС: „Моите очаквания за drupa 2008 бяха сдър­жани, но изложението протече много по-добре отколкото предполагах. Имаме повече от 2500 поръчки от 85 държави. Една четвърт от тях са от Германия, но делът на поръчки­те от САЩ и Китай също беше висок“.

Komori, Junya Shimada, президент на Komori International Europe: „Ясно е, че drupa продължава да разширява свои­те международни граници. Тя е перфектната възможност „да се направи снимка“ на глобалния пазар. Оттук добива­ме ясна представа в кои пазари има недоразвит потенциал, кои са напредналите и кои са в период на развитие и подем. Посрещнахме посетители от страни, които обикновено не очакваме да видим. Подписахме договори за продажба с ком­пании от целия свят“.

Manroland, Gerd Finkbeiner, председател на УС: „Ние не ра­ботим в бранш, който е в криза, по-скоро възприятията за смисъла на нашия бранш са критични. Ето защо, ние поста­вихме ясни позитивни импулси чрез многобройни иновации и разработки за нашите клиенти и клиентите на нашите клиенти. Ние направихме всичко възможно за утвърждава­не мястото на печата. За manroland е мотивиращо, че очак­ванията ни за drupa 2008 бяха многократно надминати. Ние постигнахме целите си и получихме не по-малко поръчки от drupa 2004. Тазгодишното изложение донесе на manroland до­говори за стотици милиони евро“.

PrintCity, John Dangelmaier, президент: „Алиансът PrintCity отбеляза по време на най-успешната drupa досега своята 10-годишнина. През изминалите години фирмите-членове на нашия алианс ставаха все по-активни, а ние винаги се рад­ваме, когато можем да покажем на drupa една световна, во­деща група от свързани помежду си, технологични предпри­ятия. В очакване сме на drupa 2012“.

Punch Graphix (Xeikon/Basysprint), Paul Willems, ръководи­тел Маркетинг: „drupa премина за нас изключително успеш­но и привлече към нашата фирма добре информирани, мул­тинационални ръководители и специалисти от всички кон­тиненти. Този път дигиталният печат най-сетне беше напълно признат като добре развита и зряла технология, кое­то донесе много клиенти за Xeikon и Basysprint“.

Screen, Tim Taylor, маркетинг мениджър: „Това беше най-добрата drupa за Screen — фантастична възможност да де­монстрираме нашата визия за дигиталното бъдеще на пе­чата. Ние показахме най-големия диапазон от технологии за дигитален печат за най-широк спектър от приложения — етикети, транзакционен печат, вестници, списания, ре­кламни материали — и широк формат. Продадохме повече СТР-та, отколкото на което и да е друго изложение“.

Xerox Europe, Valentin Govaerts, старши вицепрезидент: „Това, което остава непроменено в drupa, е, че компаниите винаги ще споделят своите най-големи новости. С обявява­нето на iGen4 ние демонстрирахме, че притежаваме воде­ща технология в индустрията. В последните дни на изложението се чувстваме, сякаш пресичаме финалната линия, но това състезание никога не свършва. А Xerox показа, че въз­намерява да остане лидер в него“.

 
07.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар