Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Още факти, събития и новости от drupa 2008MAN Roland стана manroland
По време на drupa 2008 се състоя първото публично пред­ставяне на новия външен вид на една от най-големите фир­ми в бранша. Производителят на печатарски машини, досе­га известен като MAN Roland, се представи с име, изписа­но с редовни букви „manroland“. След 163-годишно развитие, от компанията са решили, че е време за „свежо“ ново начало. Логото е „освежено“ в типографски и цветови аспект, като са запазени традиционните manroland-синьо и manroland-си­во. По оптичен начин ударението в новото лого е поставе­но върху буквата „о“, което, според компанията, символизи­ра земното кълбо и формата на печатния цилиндър. Промя­ната на името се е наложила преди всичко поради цялост­ното отделяне на концерна MAN за котировка на борсата.

Нова цветна печатаща система Colorwave 600 на Océ

Colorwave 600 е нов широкоформатен принтер на Océ, кон­струиран на базата на иновативната технология Crystal Point, разработена от производителя. Тя обединява т.нар. Solid In Solid Out принцип работата с тонери и Inkjet. Тоне­рът, почти без мирис, е във вид на „перли“, което предо­твратява отделянето на фин прах и отпадък. Когато „пер­лите“ се подадат в печатащата система, те се втечняват във вид на гел, „изстрелван“ върху субстрата с помощта на осем елемента (по два за всеки цвят). Благодарение на кон­систенцията си, гелът се закрепва и върху хидрофилни ма­териали. Щом попадне върху субстрата, гелът кристализи­ра отново. По данни на Océ, се получава отпечатък „с копри­нен блясък“, който е водоустойчив е и поради това — подхо­дящ за приложения на открито.

Четирицветната система поддържа в готовност до 6 хартиени роли с ширина между 279 мм и 1067 мм и печата с разделителна способност от 1200 dpi. Colorwave 600 разпе­чатва чернобял лист с формат A0 за 31 секунди, а при чети­рицветен режим — за 34 секунди. Субстратите са от глад­ка хартия (60 до 160 г/м²), рециклирани хартии, Tyvek (140 г/м²), полиестерни или Backlit филми до прозрачни и „пергамен­тови“ субстрати.

Широкоформатни цифрови печатащи устройства на Gandinnovations
Фирма Gandinnovations, световен лидер сред производите­лите на широкоформатни цифрови печатащи устройства, представи за първи път на drupa 2008 най-новата си маши­на за печат върху плоскости NanoJet UV True Flatbed, специ­ално конструирана за фотографско качество на извеждане. Оборудвана е със силиконова плоча с дюзи и посредством 24 високопроизводителни печатащи глави Spectra и големина на капките от 10 пиколитра осигурява висока разделителна способност на отпечатъка при скорост от 20 м²/ч, печата­ема площ 120 x 240 cм, работи с 6 цвята при разделителна способност 800 dpi и използва мастила, втвърдяващи се под въздействие на UV лъчи, собствена разработка.

Масивната вакуумна маса на NanoJet задържа практи­чески всеки корав материал с дебелина до 5 см в работна позиция. Линейно управляваната система за движение поз­волява точното позициониране при всяко преминаване вър­ху корави и еластични материали. NanoJet е изключително подходящ за висококачествен печат върху рекламни повърх­ности (табла, пана) от стъкло, акрил, алуминий, дърво, сто­мана, стирол и други материали.

По време на drupa бяха показани на живо и няколко моде­ла от серията Jeti:

• Новата Jeti3348 Jetstream UV RTR, 3 метра широка ма­шина за UV дигитален печат рола-рола, в конфигурация за 4 цвята с фантастичната скорост от 230 м²/ч, 48 печатащи глави Spectra, специални мастила, втвър­дяващи се под въздействие на UV лъчи, разработка на Gandinnovations за различни субстрати, между които екологичния полиетилен, особено подходящ за приложе­ния на открито;
• Jeti 3324 Aquajet Direct-to-Fabric, 6-цветна машина, ра­ботеща с дисперсни мастила на водна основа на Gandinnovations с разделителна способност 400 dpi и ясно печатно изображение в ярки естествени цветове. Отличена като „Европейско цифрово печатащо устрой­ство на 2008 г.“;
• Jeti3324 Solvent RTR, високопроизводителна машина за плакатни стени, покриване на фасади и цялостно об­лепване на превозни средства, работеща с мастила Gandinnovations на базата на разтворители;
• Jeti 2030 X-2 UV True Flatbed, също с 48 печатащи гла­ви Spectra, има забележителна производителност от 140 м²/ч при печат на постери.

Pro-Cut на drupa
Германското представителство Pro Cut участва на drupa заедно с италианските производители Petratto и SCS- Automaberg. От асортимента на Petratto можеше да се види машина Metro за сгъване и лепене на презентационни пап­ки, пликове (джобове) и кутии за CD и DVD, пликове за писма, предварително биговани кутии и мейлинги. Според произво­дителя, модулната конструкция на машината за сгъване и лепене позволява гъвкаво конфигуриране от въвеждането и транспортния елемент до извеждането. На всяко място от транспортния елемент могат да се монтират или при необходимост да се преместват „инструментални мосто­ве“, върху които се поставят необходимите за дадена по­ръчка инструменти — бързодействащо затварящо устрой­ство, сгъвачни „джобове“ за грамажи от 100 до 500 g/m² на материала, приспособление за подаване на лепилна лента, устройства за въртене на продукта между 0 и 180° и раз­лични шини за подгъване. За първи път беше показано про­изводство на продукти с (разтягаща) променяща се височи­на на обема. Petratto представи и машина за биговане и сгъ­ване Cordoba 3.

Моделът Easy Fly на Automaberg демонстрира как ста­ва челното обрязване на брошури с клапи при едно премина­ване през машината. Моделът Trim & Perf беше друга специ­ална машина за довършителна обработка. И тук модулната конструкция на тази машина за рязане, щанцоване, пробива­не и перфориране позволява работа и в инлайн, и в офлайн режим. Посредством специалните устройства за разрязва­не, изрязване и обрязване (на базата на ножови групи) е въз­можна работата както по посока, така и напречно на посо­ката на движение на продукта.

Roland DG представя нови голямоформатни възможности и приложения
Roland Digital Group, производител на периферни устройства на базата на информационни технологии, представи на drupa 2008 многообразие от продукти и приложения, произ­ведени с технологии за големи формати. Особено интерес­на беше уредената Roland Gallery със сноубордове, спорт­но облекло, табли, ролетки за витрини и дори обувки, абажу­ри за лампи, един хладилник и голямо пиано — всички декори­рани с елементи, отпечатани с машини на Roland DG. Това бяха вдъхновяващи нови продукти, много повече от табел­ки, постери и банери.

Целта на Roland DG е да предложи креативни идеи на ди­зайнерите как комбинацията от иновационна техника и го­лямоформатни технологии може да превърне един предмет в продаваема привлекателна стока. Броят продукти, на ко­ито може да се постави лого на търговска марка е почти безкраен — източник за печалба за печатници и производи­тели на табели, ако работят с подходящия производител на широкоформатни устройства.

Посетителите можеха да видят на щанда устройство­то SolJet PRO III XC-540W на базата на CMYK плюс бяло мас­тило с богати възможности за печат или грундиране с изне­надващ ефект върху различни материали. Заедно с тази тех­ника можеха да се видят най-новите печатащи/режещи ус­тройства от най-продаваните серии VersaCAMM VP-300/540, SolJet Pro III XC-540 и XJ-640, както и AdvancedJet AJ-740.

Enfocus на drupa 2008
Enfocus представи важни новости в продуктите си PitStop Professional и PitStop Server на щанда си и в drupa innovation parc. Двете програми се разглеждат фактически като „стандарти“ от всички, които проверяват, коригират ав­томатично и редактират PDF файлове.

Наскоро Enfocus е закупила водещия белгийски софтуе­рен производител Gradual Software и сега се разкрива нов потенциал в решенията на Enfocus за софтуерното симу­лиране на извеждането на данни (Preflight), обработката и сертифицирането. Към решението за автоматизиране за десктопа — Switch, което е в подкрепа и на работни групи — се добавят технологии на Enfocus за осигуряване на качест­вото и резултатът е обширен автоматизиран работен по­ток, спестяващ време и разходи.

Цифрови печатащи машини DI на Presstek с нови UV опции
С новите цифрови машини Presstek 52 DI и 34 DI (DI = Direct Imaging — директно пренасяне на изображението в печатар­ската машина), представени на drupa 2008, ще е възможно преминаването от конвенционални мастила, без съдържа­ние на вода, към UV мастила. По данни на фирмата, с послед­ните се постига по-висока плътност и може да се печата върху субстрати от пластмаса, винил, върху филм или лен­тикуларни фолиа (пластмасови фолиа, които след отпечат­ването придават дълбочина или анимационен ефект на про­дукта). По-краткото време за съхнене и реалното възпроиз­веждане върху непороьозни и материали без покритие, ос­вен това, позволяват бърза смяна на поръчките и по-високо качество при производството на етикети, директно насо­чени мейлинги или опаковки. Пак по данни на Presstek, отпе­чатъците са по-дълготрайни.
UV опциите ще са на разположение за двете цифрови пе­чатащи машини от третото тримесечие на тази година.

GMC с интегрирана маркетингова система
GMC Software Technology, лидер в областта на персонали­зираната комуникация, представи на drupa 2008 два нови компонента на интегрираната си маркетингова систе­ма. Със софтуера GMC PortalBuilder и GMC Open Document Publisher (ODP) клиентите могат ефективно и рационално да създават персонализирани комуникационни продукти от обработката на данните и дизайна до производството и предаването.

PortalBuilder създава изцяло уеб базирани маркетинг центрове и автоматизация в уеб среда на интегрирани и персонализирани мултиканални кампании. Open Document Publisher е приложение за управление на цялата комуника­ция с клиентите. ODP позволява автоматизирано събира­не, сортиране, обединяване, вграждане и изпращане на до­кументи с променливи данни в съответствие с конкретно пригодени бизнес правила.

 
07.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар