Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нови продукти и решения на drupa 2008

Kodak — гъвкави решения за всеки клиент, голямо разнообразие от иновации

(www.graphics.kodak.com)


В палата 5, на щанд D01, по време на drupa 2008, Kodak ще предложи широка палитра от хардуерни и софтуерни ино­вации, осигуряващи нови възможности за по-висок оборот, печалби и развитие. Слоганът на фирмата „Print is powerful“ (Печатът е мощ) подчертава голямото значение на печата за успешни комуникационни и рекламни кампании.

Фокусът на Kodak ще бъдат гъвкавите решения за фор­миране на точната производствена система за всеки ин­дивидуален бизнес и за специфичните нужди на клиентите им — независимо от типа технология, който избират.

След като обедини фирмите Creo, Scitex, Nexpress, Kodak Polychrome Graphics и Versamark под своето крило, Kodak вече може да представи голямо разнообразие от иновации, които генерират доходи, печалба, растеж и нови бизнес въз­можности за печатниците и техните клиенти. Идеята е да се засили ролята на печата като основа на успешните кому­никационни дейности.

Дигитален Печат

Нови серии на печатните машини NexPress са начело на спи­съка от иновации, производителност и решения за работ­ния поток, които Kodak прибавя към сферата на дигиталния печат. S-Class NexPress серията пълноцветни дигитални ма­шини (Kodak NexPress S3000, S2500, S2100) дава възможност за печат на пет цвята със скорост от 2100 до 3000 листа на час или 70 до 100 страници А4 на минута.

Малки до средни по големина печатници, които се стре­мят към ефективност и висока производителност при къси тиражи на дигитални цветни поръчки, към отпечатване на променливи данни и към вградени в процеса довършителни работи, могат да избират от новите приложения за диги­талната машина Kodak NexPress M700.

Печатниците в сферата на листовия черно-бял печат могат да интегрират нови работни потоци, да увеличат видовете довършителни работи и да подобрят цялостната надеждност на техните черно-бели продукти чрез подо­брения към печатните системи Kodak Digimaster EX.

Inkjet

Стратегията на Kodak за високо скоростните модели с inkjet технология е основана на посрещане на нуждите на клиентите. Основната цел на Kodak е да предостави техно­логични възможности чрез увеличаване на портфолиото на печатните системи Versamark за развиване на надгражда­щи се решения за клиентите, за да могат да преминат по­степенно към следващи нива на системата, както и да се разшири сферата на нови приложения на inkjet, като се из­ползва технологията Kodak Stream Inkjet.

На drupa 2008 за първи път ще бъде представена печат­ната система Versamark VL2000 — тя използва технология­та drop-on-demand с резолюция 600 х 600 dpi, като елимини­ра предварителното отпечатване на персонализирани ин­формационни бланки/формуляри (transactional printing) и така намалява разходите и загубата на време. Versamark VL2000 е икономически ефикасно решение за печатниците с малки тиражи на висококачествени документи, а също и големи тиражи на транзакционни и рекламни материали.

Технологията Kodak Stream Inkjet е inkjet система с непре­къснат процес, която позволява офсетово качество, произ­водителност, надеждност и цена с всички плюсове на ди­гиталния печат за високообемни търговски приложения. Тя представлява въвеждане на непрекъсната inkjet технология там където се търсят ползите от печата на променливи данни, късите тиражи, персонализацията или възможност за различни версии на техните поръчки, традиционно изпъл­нявани от офсетови печатни машини. За да демонстрира пълната си поддръжка към технологията Stream Inkjet и ней­ната възможност да задоволи нуждите от високообемен пе­чат, Kodak ще представи Stream Inkjet Technology Concept Press на drupa 2008.

Предпечат

Kodak представя и най-бързото и най-високопроизводител­но допълнение към линията нa експонаторите за пласти­ни — Magnus 800Z Quantum. Той проявява до 60 осемстра­нични пластини на час с най-високото качество, достиг­нато до момента в индустрията. В допълнение, експона­торът има нова подобрена термална глава, която генери­ра удвоена сила на лазера в сравнение с неговите Magnus предшественици.

За печата на опаковки Kodak разширява възможности­те на дигиталната флексосистема Flexcel NX. Системата Flexcel NX вече ще може да произвежда пластини с максимал­ни размери до 800 х 1067 мм, чието качество ще дава въз­можност да бъдат използвани за по-широк кръг от приложе­ния. Способна да печата флексо на висока резолюция с абсо­лютна степен на повторяемост на резултата, тя осигуря­ва недостижимото преди офсетово качество на печат вър­ху широка разновидност от повърхности, включващи хар­тия, филм, фолио, материали за етикети.

В допълнение, посетителите на drupa 2008 ще видят нови технологични решения, които подкрепят рационално­то използване на природните ресурси. В момента пласти­ните Kodak Thermal Direct Non Process помагат на клиенти­те да намалят риска за околната среда чрез премахване из­ползването на проявителна машина и съответно използва­нето на химия. Намалява се количеството използвана вода и електричество и се премахва негативното влияние върху околната среда при транспортирането и съхраняването на химичните отпадъци.

Работен поток

На drupa 2008 ще бъдат представени ефективни и детайл­ни решения за универсален работен поток, които интели­гентно автоматизират и интегрират бизнеса, данните, цветността и производствените процеси и при конвенцио­налното, и при дигиталното производство.

Нова серия допълнения и функции в системата Prinergy предоставя производителност, качество и автоматиза­ция, необходими за ръководене на напълно интегрирани кон­венционални и дигитални печатни производства.

Една от най-значимите особености на тази drupa е, че посе­тителите ще открият възможности, които биха им помог­нали да бъдат повече от обикновени печатници. Разбира се, ще трябва да се запознаят с всички тези хардуерни и соф­туерни продукти, които целят ефективни процеси в печат­ния бизнес. И разбира се ще трябва да обмислят въпроси и извън преките печатни процеси.

Вижте мощта на новостите от Kodak на drupa 2008. Посе­тете щанда на Kodak в палата 5 — там ще можете да наме­рите най-новите продукти на компанията.

На изложението ще можете да разчитате и на съдействие от представителите на фирма ГЕД, единствен оторизи­ран дилър на Kodak за България за дигиталните печатни ма­шини, CTP оборудването, inkjet принтерите и софтуерното осигуряване и съответните консумативи.

 
06.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар