Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нови продукти и решения на drupa 2008

PrintCity — Seven Competence Centres

(www.printcity.de)


PrintCity е стратегически алианс на независими компании в областта на полиграфическата и медийната индустрия от цял свят, които споделят своите знания и заедно разработват комплексни решения за специфичните нужди на всеки клиент. Членовете на алианса си сътрудничат като партньори в областите на опаковъчния, рекламния и издателския печат. Комплексните работни потоци, които разработват, обхващат предпечатната подготовка, печата и довърши­телните операции.

По време на drupa 2008 фирмите-членове на алианса PrintCity ще бъдат представени на площ от повече от 9000 кв.м, като по този начин ще представляват една от най-голе­мите изложбени зони на изложението. Работните групи на PrintCity по различните проекти, разработвани от али­анса, ще демонстрират последните резултати от рабо­тата си в седемте Центрове за компетентност — Seven Competence Centers.

Защита на марките (Brand Protection)

Защитата на търговските марки изисква многостепен­ни начинания, които се сблъскват с предизвикателствата на пиратството на различни нива. В PrintCityBrandProtec­tionCenter(Център за защита на търговските марки) рабо­тят съвместно предприятия, чиито технологии могат да се интегрират в разностранни решения за защита и се до­пълват по перфектен начин. Така например, работна група на PrintCityе разработила специална кутия за фармацевтич­ни продукти, в която са комбинирани различни технологии в една единствена опаковка. В PrintCityBrandProtectionCen­ter посетителите ще получат допълнителна информация и мостри от тази опаковка. Освен това, ще им бъдат пред­ставени уникални възможности, базиращи се директно на обширното ноу-хау и опита на участващите предприятия.
(Работна група: Jura / Kurz / MAN Roland / Merck /
Sun Chemical / Weilburger)

Опаковане на хранителни продукти (Food Packaging)

Хранително-вкусовата промишленост изисква опаковки, ко­ито не влияят и не променят храните по време на целия им срок на годност и ги пред­пазват от въздействията на околната среда. Сигур­ните опаковки за „чувст­вителни“ хранителни сто­ки трябва да се произвеж­дат от съвместими по­между им суровини и тряб­ва да са съобразени както със законовите изисквания, така и с желанията на клиентите. Хигиенните изисквания пък трябва да отговарят на условията на производствения процес и на съответното приложение. Не на последно мяс­то голяма роля имат химичните и физичните изисквания. Експерти от предприятията, участващи в PrintCity, ще са на разположение за разясняване на предизвикателствата в печатните и довършителните процеси на опаковки за хра­нителни стоки.
(Работна група: Adphos Eltosch / Kurz / M-Real / MAN Roland / Merck / Sun Chemical / Weilburger)

UV печат с добавена стойност (Value Added UV Printing)


Печатът с UV мастила е ключова технология в рам­ките на печата с добавена стойност. Целта на Value AddedPrintingе по-висока­та степен на диференци­ране на печатните проду­кти, което разкрива въз­можности за изграждане на нови бизнес направле­ния за предприятия в об­ластта на опаковките, из­дателската и рекламната дейност. Напълно прерабо­теното второ издание на единствения в бранша справоч­ник „UVлистов офсетов печат“, издаден от PrintCity, пре­доставя практически съвети как да се осигури най-високо качество и производителност в цялостния производствен процес. На т.нар. UV Expert Point всички желаещи ще бъдат подробно информирани за тази технология и богатите . възможности.
(Работна група: Adphos Eltosch / MAN Roland / Merck / Sappi / Sun Chemical / UPM)

Ролен офсетов печат с добавена стойност (Value Added Web Offset)
Място за контакти за хо­рата, ангажирани с рол­ния офсетов печат, изда­телите и потребителите на печатни продукти. Тук те ще могат да почерпят информация „от извора“, т.е. от лидерите на паза­ра, за най-новите тенден­ции и технологии. Експер­тите от PrintCityще разяс­няват как се създава доба­вена стойност при печата чрез проекти, преминаващи границите на даден процес, и оттук — как се увеличава производителността. По тема­та за печата с добавена стойност на вестникарски рол­ни машини ще се предостави обстоен поглед върху мно­гообразието и производителността на актуалните техно­логии. Енергийната ефективност е база за повишаване на производителността на цели съоръжения, на консумативи­те и цялата производствена среда. Ултраширокият ролен офсетов печат (Ultra Wide Web Offset) прави обзор на най-важните процесни елементи, необходими за високотираж­ния офсетов печат.
(Работна група: Axima / Baumüller / MacDermid /
MAN Roland / Megtec / Sun Chemical / UPM / WOCG)

Интегриране и обвързване на работните потоци в мрежа (Workflow Integration & Networking)
Производствените процеси в печатарската и медийната индустрия все повече се интегрират и автоматизират. Крайната цел е „интелигентен“ индустриален печат, при който всеки следващ производствен процес автоматично „реагира“ на резултата от предходния. При цифровите ра­ботни потоци изпълнението на дадена поръчка започва и свършва при клиента, като обхваща цялостната разработ­ка на продукта, включително комплексното производство. Дигиталната интеграция обвързва клиенти, дизайнери, пе­чатници, доставчици и предлагащи услуги в една виртуална производствена верига. Софтуерните решения предоста­вят бързо и надеждно всички данни, които са база за ефек­тивна автоматизация и т.нар. „производство без излишес­тво“ (Lean Manufacturing), изградено върху съвместното действие на икономически и организационни принципи.
(Работна група: MAN Roland / Fujifilm / Optimus)
Digital TransPromotion

Поради наличността на рентабилни цифрови печата­щи системи, предприятията днес могат да превърнат транзакционни документи, практически разглеждани досе­га само като разходен фактор, в рекламни печатни мате­риали с добавена стойност. И в резултат на това, те мо­гат да използват транзакционните документи като дейст­ващи маркетингови инструменти, стимулиращи диалога с клиентите и предлагащи предимства като например, по-яс­ната диференциация в конкурентната борба, утвърждаване на марките и по-тясно обвързване с клиентите. Към това се прибавят и възможностите на One-to-One-маркетинга, чрез който предприятията се насочват към точно опреде­лени изисквания и желания на клиентите, достига се по-ви­сок процент на обратна връзка и т.н. Експерти ще обясня­ват функционирането на Digital TransPromotion, как може да се прилага успешно и какви шансове за нови бизнес направ­ления разкрива.
(Работна група: Böwe / Lasermax / Océ / UPM)
Печат и електроника (Print Meets Electronics)

В днешния медиен микс печатарските и електронните тех­нологии се допълват като същевременно остават „незави­сими“ една от друга. Следващата фаза от развитието са конвергентни (сближаващи се) хибридни системи, обединя­ващи предимствата на двете технологии. Днес вече много електронни конструктивни групи се произвеждат посред­ством печатни технологии (електронни печатни платки, чипове, антени). Бъдещи приложения са „интелигентните“ опаковки, „интелигентните“ печатарски мастила върху пе­чатни продукти, интерактивните комуникационни връзки, радиочестотната идентификация и електронната хартия (e-paper). По темата Print Meets Electronics (Печатът ръка за ръка с електрониката) ще се представят точно такива продукти, приложения и технологии. Посетителите на dru­pa ще получат информация за наличните постижения в тази област днес, както и за тенденциите за бъдещето.

(Работна група: Eins / EPYXS / Kurz / MAN Roland / NXP /
Sappi / Sun Chemical / Upcode / UPM / VTT / Welsh Centre For Printing &Coating)
Print4Life Lounge

Притежателите на търговски марки, дизайнерите и по­требителите на печатни продукти са движещите сили в печатарската индустрия. Те имат думата в маркетинговия микс и те решават къде и как да се използват печатните продукти. Пространството, наречено Print4Life Lounge, на щанда на PrintCity, ще предложи идеалната среда за разгово­ри с полиграфистите и техните доставчици — за обмен на мисли по какъв начин печатът може да допринесе за по-ус­пешното позициониране, диференциране и утвърждаване на марката в конкурентната борба. Печатни мостри ще пред­лагат нови идеи за вестникарския, рекламния и печата на опаковки, фокусирани върху технологиите за печат с доба­вена стойност в рамките на проекта Print+X.

(Работна група: Всички членове на алианса PrintCity, Професи­онален съюз на медийните производители, Висше училище за медии, Hammesfahr / F-Media)

 
06.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар