Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Иван Петков – Печатар на годината 2009Очаквахте ли да получите на­градата „Печатар на година­та“, или тя беше изненада за вас?

Една награда винаги е очаквана, това е заложено в природата на човека. Всеки очаква да получи признание за нещата, които върши, стига те да са значими за областта, в която той работи или твори.

От тази година „печатарят на годината“ се определя от досегашните носители на на­градата. Как смятате, защо това малко общество избра именно вас?

Нямам представа какви са били мо­тивите на колегите, но това, което искам да подчертая, е, че тази награ­да за мен не е персонална. Тя е оцен­ка за труда, творчеството и ино­ваторството на целия колектив на „Стови“ ЕООД.

С какво се отличава „Стови“ от останалите печатници, близки по технологичен и па­зарен профил?

Всяка печатница е уникална сама за себе си. Някои от колегите инвести­рат в ново оборудване, други – в нови технологии. Ние в „Стови“ инвести­раме в развитието на хората преди всичко останало.

Кое е онова, което хората не знаят за „Стови“?

„Приемственост“ е ключовата дума за „Стови“. Във фирмата рабо­тят 2-3 поколения от едно и също семейство.

Какви са в настоящия мо­мент предизвикателствата пред българските печатници?

Основното предизвикателство пред Българските печатници не се разли­чава от това към бизнеса в България изобщо – увеличаване на производителността, за да бъдем конкуренто­способни на международните пазари. Има няколко ключови фактора за пос­тигането на тази цел:

• Модернизиране и въвеждане на нови технологии;

• Оптимизация на производствени­те етапи;

• Въвеждане на съвременни софту­ерни решения за управление в ре­ално време;

• Обучение и развитие на хората.

Бихте ли споделили своите плановете за бъдещото разви­тие на фирмата?

Новите инвестиции са насочени главно към подобряване на информа­ционното обслужване, инфраструк­турата и условията на труд. В мо­мента сме в процес на проучване за закупуване на ново технологично оборудване, което ще повиши произ­водителността и ще създаде нови възможности за увеличаване на раз­нообразието от опаковъчни матери­али, които произвеждаме.

 
19.10.2011.
Автор: Атанас Джажев
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар