Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Иван Вълканов – Търговец на годината 2009Очаквахте ли да получите на­градата „Търговец на година­та“, или тя беше изненада за вас?

Всъщност ме изненада. Ако тази на­града беше дошла преди няколко годи­ни, нямаше да съм толкова изненадан, защото щеше да отразява високия професионализъм и заслужените ус­пехи на фирмата. За съжаление и ние, подобно на други фирми, изпитахме трудностите на кризата — извест­но намаляване обема на продажбите, на пазарния дял, проблема със събира­емостта и пр. От друга страна, от около две години тече реорганизация във фирмата, която смятам, че ще доведе до съществени промени в ор­ганизационен план, а това неминуемо ще се отрази на цялостния имидж на фирмата, което можеше да е основа­ние за наградата в някоя от следва­щите години. Но след като вече полу­чих тази награда, следва от свое име и от името на целия екип на „Вълка­нов Трейд Къмпани“ да благодаря.

От тази година „търгове­цът на годината“ се опреде­ля от досегашните носители на наградата. Как смятате, защо те са решили да откро­ят именно вас?

Тъй като това са колеги от бранша, които много добре познават състоя­нието на нещата, различните играчи на пазара, нивото на всяка фирма, аз намирам преценката им за адекват­на. Радвам се, че усилията ни (моите и на целия екип) не са били напразни и са оценени по достойнство от това взискателно и професионално жури!

С какво „Вълканов Трейд“ се отличава от останалите търговци на пазара?

За разлика от повечето търговци на сродни стоки ние можем да се пох­валим на първо място с един много богат асортимент. На второ мяс­то следва да отбележим изградения сервиз за цялата листа стоки и услу­ги, които предлагаме – сервиз, кой­то е резултат от дългогодишни уси­лия и немалко вложени средства. На трето място ми се ще да отбеле­жа предлаганите услуги: смесване на мастила, цветни проби и пр. И на­края, търговията с дигитално обо­рудване за предпечат и дигитал­ни печатни машини, която е много важна насока в развитието на дей­ността ни.

Кое е онова, което хората не знаят за „Вълканов Трейд“?

В съзнанието на много хора „Вълка­нов Трейд“ се свързва с продажба­та на консумативи и нищо повече. В действителност обаче от няколко години тази дейност, която наисти­на се поддържа от нас, е само част от продуктовата листа на фирма­та. Без да се отрича нейното зна­чение, трябва да признаем, че доба­вените дейности – сервиз, услуги и продажба на дигитално оборудване, дават истинския облик на „Вълканов Трейд“.

Какви са в настоящия мо­мент предизвикателствата пред българските търговци на печатарски материали?

Предизвикателствата са много, но две са онези, които смятам, че са оп­ределящи за настоящия момент, пора­ди факта, че са ключови за по-сетнеш­ното развитие на фирмите. Първото касае настоящото състояние на па­зара и се свежда до правилната пре­ценка на възможностите, паричните средства и пазарното поведение, коя­то да предпази фирмата при евенту­ални фалити или временна неплатежо­способност на някои от клиентите ù. Втората е следването на тенденции­те на световния пазар за постепенно преструктуриране и преминаване от аналогови към дигитални технологии.

Бихте ли споделили планове­те си за бъдещото развитие на фирмата?

Плановете за бъдещо развитие на „Вълканов Трейд“ най-общо са свър­зани с нейното преструктурира­не и превръщането ù от фирма за продажба на консумативи в достав­чик на комплексни услуги, включващи техническа поддръжка и методиче­ска помощ. Според нас това може да стане чрез постепенното налагане на новите технологии първоначално в предпечатните и репродукционни процеси, а впоследствие и в печат­ните технологии.

 
19.10.2011.
Автор: Атанас Джажев
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар