Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Общо събрание на СПИБВ последния за годината месец се състоя и последната среща на членовете на Съюза на печатарската индус­трия в България (СПИБ). Лошото време и затрупаните от сняг пътища не попречиха на близо 70 човека да пристиг­нат в х-л Болярски на старопрестолния град. 5-годишнина­та на Съюза беше един от основните поводи за среща­та. Петър Кънев, председател на СПИБ, разказа истори­ята на създаване и утвърждаване на Съюза като браншо­ва организация.

През 2000 година няколко души инициатори на идеята, начело с Петър Кънев, се събират и обсъждат нуждата от създаване на браншов съюз, която е продиктувана от поя­вата на много нови фирми и предприятия в този период и все по-засилващата се конкуренция. Първоначално идеята е в този съюз да бъдат включени само най-големите пред­приятия, като към тях се добавят и големите търговски фирми, които по това време са в разцвета си. Учредители на Съюза на печатарската индустрия в България стават Петър Кънев (Демакс АД), Николай Клисурски (ИПК Светли­на АД), Венцеслав Алексиев (Дунав Прес АД), Росица Велкова (тогава в ролята на зам.-главен редактор на сп. Полигра­фия, понастоящем Ръководител на международната дей­ност на СПИБ), Нина Миланова (Кариер ООД), Ася Кръсте­ва (Алдекс Внос Износ ООД), Кирил Китов (ФМА АД), Ата­нас Джажев и Иван Лесев (СТС АД) и Пламен Петков (ПК Ди­митър Благоев ООД).

Съюзът е регистриран официално на 22.10.2000 г.

Първите пет години основната организационна рабо­та на СПИБ поема Александър Куртев, който след пенси­онирането си, през 2006 г. предава длъжността на насто­ящия секретар на Съюза — Румен Трифонов.

Петър Кънев подчерта оптимизма си за развитието на българската полиграфия. По данни, отчетени от бъл­гарските митници относно вноса на материали и консума­тиви за полиграфическата индустрия, същата отбелязва два пъти и половина по-голям ръст от средния ръст на на­ционалната ни икономика. Един от основните проблеми за бранша председателят на Съюза вижда в липсата на квали­фицирана работна ръка. Той припомни годините на социа­листическо управление в България, когато български кадри постоянно са се обучавали и в чужбина — предимно в бив­шия Съветски съюз (дн. Московския университет по печа­та) и ГДР. Едва в последните години част от тези тради­ции са възстановени и вече за втора поредна година има­ме по двама изпратени наши студенти в Москва.

„Идея и основна цел за създаването на нашия Съюз е да водим диалог, а не битки помежду си“ — каза Петър Къ­нев. Той благодари на всички, с чиято подкрепа е бил ос­нован СПИБ и подчерта, че Съюзът отдавна е надхвърлил замислените първоначално граници и че в него вече имат право да членуват всички предприятия в България, свърза­ни с този бранш.

Понастоящем членове на браншовия ни съюз са над 100 фирми. Съюзът на печатарската индустрия в България е член на Конфедерацията на индустриалците и работода­телите в България (КРИБ) и на Интерграф международна конфедерация на печатарската и сродните ù индустрии, в която членуват печатарските съюзи на почти всички ев­ропейски страни.

Александър Куртев, бившият секретар на СПИБ, който също присъства на срещата по повод 5-годишнината, при­ветства разширяването на Съюза с нови фирми и поздра­ви всички негови членове.

Румен Трифонов прочете поздравително писмо по слу­чай годишнината на СПИБ, изпратено от Иво Прокопиев, председател на КРИБ.

По-късно секретарят на Съюза разказа повече за по­следните събития в живота на СПИБ — посещението на наши представители на Хаванския индустриален панаир (5 – 11 ноември 2007) и втората среща на Балканския фо­рум на печатарските съюзи (Balkan Print Forum), който се проведе на 14 ноември в Атина.

Същата вечер беше обсъдена подготовката на органи­зираното посещение на членове на Съюза по време на най-голямото полиграфическо изложение в света — drupa, кое­то ще се състои от 29 май до 11 юни 2008 г. в Дюселдорф. Ще бъдат сформирани две групи за посещение, по различни дати. Тъй като изтича крайният срок за резервации, коле­гите, възнамеряващи да се присъединят към групата, бяха приканени да заявят участието си възможно най-скоро.

Едно от специализираните списания в бранша — „Опа­ковки и печат“ — с главен редактор доц. Димитър Розали­нов, също се присъедини към поводите за празник на вечер­та със своята 5-годишнина. През октомври 2002 г. излиза първият брой на списанието, което за изминалите години успя да се развие и утвърди като интересно и популярно издание за специалисти в полиграфическия бранш. Доц. Ро­залинов, който е завеждащ катедра „Полиграфия“ в ХТМУ и председател на Комисията по образование и квалификация към СПИБ, разказа за посещението си преди няколко месе­ца в Московския университет по печата, по линия на СПИБ, и отбеляза благотворното развитие на договорните от­ношения между двата ВУЗ-а, вследствие на които българ­ски студенти отново имат възможност да продължат об­разованието си в Москва.

Председателят на СПИБ, Петър Кънев, представи на­кратко положителния резултат от намаляването на корпо­ративния данък и данък печалба, които тази година са от­белязали 40% по-добра събираемост за държавната хазна.

Следващата среща на Съюза беше обявена за февруа­ри 2008.

По традиция бяха обявени и новите членове на СПИБ, ко­ито за съжаление, бяха възпрепятствани да присъстват.

1. Университетско издателство и печатница — с пред­ставител Димитър Томов;
2. Цветан Буюклийски — директор на Монетния двор на БНБ и
3. Академично издателство на БАН — с представител акад. Ячко Иванов;

Тодор Рангелов, собственик и управител на фирма Ин­терграфик сървиз, която беше обявена за член на СПИБ на предишната среща, представи себе си и фирмата пред присъстващите колеги.

Вечерта продължи в празнично настроение, отбелязва­що 5-те години на организирания браншови живот на печа­тари и полиграфисти, търговци и дистрибутори, предста­вители на световни марки техника и технологии, съоръже­ния и машини, както и консумативи за полиграфическата индустрия в България.

 
04.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар