Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

It’s Printcom Time„ПринтКом“ – изложението, което възникна преди 12 години и бе „отгледано“ грижливо от малко известната по онова време в печатарските кръгове Краси Кочанова, уважавания от всички ни Васил Василев и покойния Русиян Костов, постепенно се превърна в неразделна част от браншовото ни общуване

Сигурно си спомняте ентусиазма, с който през първите години подхождахме към изложението. Дойдеше ли време за него, цели екипи от фирмите-изложителки поемаха към пловдивското Панаирно градче, за да подредят щандовете си и да посрещнат посетителите. Жадни за информация, прясно излюпените мениджъри и специалисти и за миг не си помисляха, че може да дойде ден, в който да игнорират „ПринтКом“ за сметка на друга своя задача... Но този ден дойде, при това много скоро — само след десетина години...

Все пак това бяха славните години на изграждане­то и укрепването на модерната постсоциалистическа полиграфия в България. Дойдеше ли юни, всички заети с предпечатни и печатни процеси, доставка на хартии, мастила, консумативи и машини за тези процеси, поема­ха към напечения пловдивски регион, за да застанат зад или пред щандовете на „ПринтКом“. Много пот се про­ля — от жегата и от усилената работа, която кипеше по време на изложението. После идваше ред на незабрави­ми вечери в прохладните градини на Града на тепетата. Тези юнски срещи, белязани с аромата на липите, така дълбоко са се врязали в съзнанието ми, че този аромат винаги ще ми напомня за „ПринтКом“...

Изложението се развиваше във възходяща посо­ка поне през първите 7–8 години и безапелационно „по­вали“ противниците си — „БалканПак“ и „Експо Принт и Пак“. Благодарение на нарастващия интерес от страна на най-големите в печатарския бизнес „ПринтКом“ беле­жеше напредък както по отношение на значимостта си, така и по своя мащаб. Постепенно една панаирна палата му стана тясна и изглеждаше, че трайно ще се настани в две. Но после... някак естествено, поради кризата ли, или защото в един момент новостите станаха по-малко, се стигна до спад, до изчерпване, до отлив в интереса.

Факт е, че в бранша вече добре се познаваме — и като хора, и като колеги, и като технологични възможности на отделните фирми. Факт е, че интернет „изяде хляба“ на много изложения, издания и пр. и промени значително об­щуването. Факт е, че всички ние сме много променени — по-неентусиазирани, по-уморени, по-прагматични... Загу­бихме пламъка, оптимизма, жаждата или поне част от тях. Дори и носталгията по аромата на юнския Пловдив не е в състояние да ни заведе отново в панаирното град­че. Преситени от бизнеса, новостите, проблемите, те­лефоните, офертите, че и от професионалното общува­не, вече не тръпнем в очакване на поредния „ПринтКом“.

Тази година по време на изложението няма да ухае на липи. На 13 април, т.е. съвсем скоро, ще започне първото истински пролетно издание на нашето изложение. Има нещо символично в това, че в ранната пролет един зна­чително подмладен екип от страна на Пловдивски пана­ир стартира преобразеното изложение „ПринтКом“. Как­то вече подчертах, новостите в нашето изложение са налице — ново е времето на провеждане, нова е периодич­ността на изложението, нов е екипът, който ще работи за реализирането му. През последните месеци освен ана­лизаторите, като че ли и самата бизнес ситуация започ­ва да ни убеждава, че е отминала или поне отминава една много тежка икономическа криза. Нека приемем като до­бра новина фактът, че точно в този момент ще се за­познаем с новото лице на „ПринтКом“!

Трудно е да се прогнозира дали ще видим едно тотал­но обновено изложение, но поне индикации в тази посока са налице. За да направят по-атрактивно изложението, организаторите стартират няколко нови инициативи. За част от тях вече стана дума в предишни броеве на списание полиграфия, но тогава те бяха все още на ниво идеи, а днес вече са направени съществени стъпки за ре­ализирането им.

Водени от разбирането на нуждата от един по-поле­зен, по-интересен и по-атрактивен „ПринтКом“, организа­торите от „Международен панаир Пловдив“ с помощта на съорганизаторите — Съюза на печатарската индустрия в България и списание полиграфия, решиха и приведоха в действие план за организиране на богата съпътстваща програма, която да привлече и задържи вниманието на по­лиграфическия бранш. Бяха избрани две интересни теми, които да насърчат повече колеги да посетят изложение­то, като обърнат внимание и на семинарната програма.

Първата тема, която организаторите определиха като особено актуална, е дигиталният печат. Макар на пръв поглед да изглежда, че предвид инвазията на тази технология всички са наясно с въпроса, се оказва, че това е един особено костелив орех. За част от колегите поня­тието дори не е ясно определено. Трудностите възник­ват както от факта, че технологията сега се развива и фирмите, производителки на системи за дигитален пе­чат, се надпреварват да генерират идеи и нови решения, така и от известното нежелание и неразбиране, с които част от гилдията приема тази нова технология. Точно в тази връзка в рамките на „ПринтКом“ се създава въз­можност в разбираема форма да се поднесе достатъчно точна и изчерпателна информация за дигиталния печат, която да подпомогне всички да прозрат специфичните предимства, пък ако щете и недостатъци, на дигитал­ните технологии съобразно собствените си инвестици­онни и други проекти.

Семинарът на тема „Тенденции в развитието на ди­гиталния печат“ е предвиден за 14 април. Естествено, темата за дигиталния печат е твърде обхватна и не би могло да бъде изчерпана в рамките на няколко часа, но специализираната дискусия отваря врати за един по-пространен диалог, чиито следващи стъпки могат да бъ­дат реализирани в рамките на други съвместни инициа­тиви на Съюза, Списанието и Панаира. Поводи за това има достатъчно, налице е и натрупан вече опит в орга­низирането на подобни инициативи, но най-важното е, че браншът проявява открит интерес. Доказаха го кръгли­те маси и срещи на бизнеса, организирани през последни­те години от СПИБ и списание полиграфия. Надяваме се да го докаже и интересът към „ПринтКом“. Своите глед­ни точки към проблема ще споделят колеги, които са ут­върдени в професионалисти, така че полезността на се­минара е гарантирана.

На следващия ден ще бъде повдигната друга важна тема — „Специализираното образование по полиграфия“. Този въпрос е от изключителна важност. С основание може да се каже, че това е най-важният въпрос, който трябва да намери своето решение, но който до момента не е получил задоволителен отговор от полиграфистите, от браншовата ни организация и от държавата. Разби­ра се, училищата, в които е застъпено подобно обучение, правят каквото е по силите им, но това далеч не е дос­татъчно. Резултатът е липса на специалисти, липса на знания, липса и на възможности за скорошно преодолява­не на дефицита. Все пак онези, които търсят пътища за придобиване на специализирано образование в облас­тта на полиграфията, ще могат да видят на едно мяс­то представители на всички висши и средни училища в страната, предлагащи подобни възможности.

Очакваме ви в Пловдив от 13 до 16 април 2011 г., в па­лата 11 на Пловдивски панаир. Вашето участие или посе­щение на „ПринтКом“ ще означава подкрепа за нашето специализирано изложение. „ПринтКом“ има нужда от нас, а и ние бихме загубили част от собствената си идентич­ност, ако се лишим от него. Времето и мястото на сре­щата са известни.

 
24.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар