Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Тримата големи в печатарския бизнес – германската тройка manroland, Heidelberg, КВАНезависимо че днес конкуренцията сред производителите и доставчиците на печатарски машини е много висока, германските лидери на пазара на печатарско оборудване — manroland, Heidelberg и КВА, вече много години имат здрави позиции. Етикетът „Произведено в Германия“ закономерно се възприема като гаранция за високо качество на техниката

Днес в България изцяло или частично са представени и трите германски производители на печатарско оборуд­ване — manroland, Heidelberg и КВА.

Производството на германските печатарски ма­шини има богата история, което означава голям опит, традиции в полиграфическото машиностроене и големи възможности за производство на високотехнологично оборудване. Най-старият производител на печатарски машини, концернът КВА, през тази година отбеляза 194 години от основаването си. Историята на Heidelberger Druckmaschinen AG обхваща 189 години. А големият производител на ролни и листови печатарски машини manroland работи на пазара на полиграфическо оборудва­не от 1845 година.

Важно предимство на германските машини е тях­ната надеждна конструкция. Освен това германското оборудване винаги е съответствало на основните тен­денции в европейския пазар. Германските лидери в сфе­рата на печатарското оборудване подсказват със сво­ите проучвания и разработки посоките на „световната мода“ в производството на печатарски машини и разви­тието на пазара. Българският полиграфически пазар се стреми да не изостане от световния и да отговаря на изискванията на съвременното му развитие. За нашите „германци“ са характерни разработките на машини за високоефективно производство на полиграфическа про­дукция при условията на висока производителност, авто­матизация, най-новото в технологиите, високо и предви­димо качество на печата.

Голяма печатница — големи формати

През последните години сред полиграфическите тенден­ции основни са: стремително развитие на сегмента на опаковките и повишаване на качеството на продукция­та, ръстът на печатниците, които вече са притежава­ли машини с формат 50 х 70 см, падането на тиражите. Естествено, че печатниците трябва да са в крак с вре­мето и да развиват своя бизнес, да се настроят в съ­ответствие с изискванията на пазара. Не на последно място е рентабилността на производството и порт­фейлът от поръчки на предприятието, които определят формата на използваното офсетово оборудване. В съот­ветствие със стеклите се обстоятелства предимства­та на пълноформатните машини са очевидни:

• при печат на списания: по-нисък тираж и увеличаване на заглавията на изданията;

• при опаковката: възможност за работа с по-дебели материали, по-удобно разположение и по-голямо коли­чество опаковки върху печатния лист;

• инвестициите в печатарско оборудване с формат 50 х 70 см и 70 х 100 см, които са с еднаква окомплектов­ка, са в сравним порядък, но общата производител­ност върху материали с формат 70 х 100 см е най-мал­ко два пъти по-голяма, отколкото на 50 х 70 см.

Не трябва да забравяме и това, че колкото е по-голям форматът на печатарската машина, толкова е по-ви­сока производителността и е по-евтина печатарската продукция. А това е основен аргумент при закупуването на машина голям формат. Разбира се, при избора на пе­чатарското оборудване е необходимо да се има предвид номенклатурата от поръчки. Печатането на многоти­ражни и обемни издания е по-изгодно да се прави на ма­шини с голям формат. В резултат: по-малкият брой рабо­тещи специалисти ще произведат по-голямо количество печатарска продукция. Важно е също да отбележим, че при опаковките големият формат води до увеличаване на капиталовложенията и в завършителното оборудва­не. Но по-високата производителност (по-голямото коли­чество опаковки при размножението им върху монтажа и по-малкото количество работници) бързо ще възвърнат разходите за придобиване на по-скъпото завършително оборудване.

Какви новости се предлагат в сектора на пълнофор­матните печатарски машини на „голямата германска тройка“?

manroland

Както е известно, основните изисквания към печатар­ската машина са за равномерно нанасяне на мастилата върху печатаемия материал във всяка секция. От това зависи дали ще можете да отпечатате поръчката без неравномерно намастиляване, без шаблониране, без раз личия в намастиляването от началото на листа откъм грайфера до неговия край и по ширината му в продълже­ние на целия тираж. Следователно става въпрос за ра­ботата на мастилените апарати и за технологичните разработки, които осигуряват еднакви резултати на пе­чата върху всяко място на отпечатвания лист. Имен­но такива решения предлага фирма manroland в продъл­жение на много години. Последните разработки в тази област са изменението на момента на началото на раз­тривните движения на валците и програмното осигуря­ване OkBalance.

Фирма manroland винаги търси начин за намалява­не престоя на машините и бърза реакция в променящи­те се условия по време на печат. Затова в стандартна­та окомплектовка на печатарските машини има висока степен на автоматизация.

Оборудването на manroland работи на нашия пазар в различни сегменти: комерсиален печат, печат на изда­телска продукция и вестници, производство на опаков­ки, етикети, УВ печат. Печатът се осъществява от пе­чатарските машини: Roland 200, Roland 300, Roland 500, Roland 700, Roland 900 и други модели.

Всичките печатарски машини на фирма manroland са с еднаква конструкция: самоподавателното устрой­ство е за хартии с дебелина от 0,04/0,06 мм до картон с 0,6/0,8/1,0/1,2 мм (в зависимост от модела); подавател­ната маса е с вакуумни ленти; печатните цилиндри са с двоен диаметър по отношение към офсетовия и фор­мения цилиндър, разположени под формата на седем часа по часовниковия циферблат; трансфертерът (устрой­ството, предаващо листа от единия печатен цилиндър към другия) е с двоен диаметър и провежда листа без контакт с каквато и да е повърхност; бързата смяна на мастилата е в резултат на повърхността на фолиото за мастилния апарат, покрито със специален полимер; в ла­ковия модул работи камер-ракелна система; системата за сушене осигурява съхнене на лака при максимална ско­рост на печата. Машините могат да бъдат окомплекто­вани за ирисов, хибриден или УВ печат. Измерването и регулирането на подаването на мастилата се извършва от пулта ColorPilot, който на свой ред може да притежа­ва програмите OkBalance или Instrument Flight за печат по сивия баланс.

Печатарската машина с обръщател Roland 710 P DirectDrive притежава собствено задвижване на всеки формен цилиндър. В резултат на това смяната на фор­мите става едновременно във всички печатни секции за една минута, успоредно с измиването на мастилните апарати, офсетовите и печатните цилиндри.

Машината от серията Roland 700 може да бъде оком­плектована с устройството InlineFoiler Prindor за студен печат на фолио, InlineInspector за контрол на качеството на печата на всеки лист, InlineObserver за контрол на пре­минаването на хартията през машината, TelePresence за включване на машината към сервиза на manroland.

Печатарската машина Roland 905 7В+ LV е с максима­лен формат — 1620 х 1260 мм. Този формат дава възмож­ност да се получат 48–странични коли формат А4. В по­следната печатна секция е монтирано устройството Inline ColorPilot, което контролира печатния процес с из­мерване на скалата непосредствено в машината. В ре­зултат печатарят не трябва да вади контролен лист за измерване на скалата, а информацията се подава на пул­та за управление.

Компанията manroland продължава да усъвършенства своята система за дистанционен сервиз TelePresence.

За да научават клиентите своевременно за новите разработки и предложения на manroland, а също така и да могат в максимална степен да се възползват от възмож­ностите на оборудването, компанията отделя огромно внимание на организацията на обучението. Всяка година стотици гости от всички краища на света посещават центровете за обучение, което се провежда в сервиз­ните центрове на manroland и в центровете за печат­ни технологии в Офенбах, Плауен, Аугсбург в Германия, а също така в Уестмонт, САЩ. В Офенбах, Плауен и Аугс­бург в Германия са основните заводи, където се проекти­рат, разработват и произвеждат листовите и ролни ма­шини на manroland. Към заводите работят и собствени леярни за заготовките на основните детайли.

Компанията manroland-България работи традиционно на нашия пазар. Офисът на представителството на ком­панията се намира в София, като в него работят следни­те направления: машини и съоръжения, резервни части, консумативи. Сътрудниците в офиса отговарят свое­временно на запитванията на клиентите. Печатниците, които са клиенти на manroland-България, са успешно раз­виващи се предприятия, които притежават отлично ра­ботещи машини и оборудване. Управител на фирмата за България е г-н Стефан Вълев.

Heidelberg

Понастоящем компанията Heidelberg притежава 13 за­вода в целия свят. Освен това Heidelberg има собствени леярни, собствено производство на електронни компо­ненти, най-големия център за изследвания и разработ­ки, собствен завършен производствен цикъл с пълен контрол на производството на всяка машина, възел и де­тайл. Освен това всяка машина, преди да бъде отправе­на към клиента, минава през тестване в завода, след ко­ето се разглобява и опакова.

Моделите на листовите офсетови машини Heidelberg започват от Printmaster QM 46 формат 34 х 46 см и за­вършват с машините Speedmaster XL 162 формат 121 х 162 см. Най-новите разработки на компанията са маши­ните с най-големия формат Speedmaster XL 145, 162 и ма­шината Speedmaster XL 75 формат 60,5 х 75 см.

Компанията разработва и широк спектър от реше­ния за управление на печатарските машини — пултът за управление Press Control е с най-новото програмно оси­гуряване Intellistar; системата за спектрофотометри­чен контрол на качеството на целия отпечатък е Image Control, а скалите — Axis Control; вградената в машината система за контрол на качеството и на пасера е Inpress Control.

Уникалната разработка на компанията — системата за едновременна смяна на формите на всички печатни секции на машината е Autoplate XL. Възможна е доставка на машина с двойно лакиране „в линия“, окомплектована с модул за студен печат на фолио Foilstar и компактна лаки­раща система в последната печатна секция.

Печатарската машина със свръхголям формат Speedmaster XL 162 осигурява максимална производител­ност при печат на опаковки, периодични издания и при ко­мерсиален печат в резултат на едновременното изми­ване на офсетовия и печатния цилиндър и на мастилния апарат. Машината позволява да се работи със скорост до 15 000 удара/час при формат 121 x 162 см. В зависи­мост от комплектовката тя може да работи с матери­али с дебелина от 0,06 до 1,6 мм.

Печатарската машина Speedmaster XL 105 с обръща­телно устройство в сравнение с другата листова тех­ника, представена на пазара, вдига производителността при двустранен печат с 40%.

В края на представянето на Heidelberg трябва да от­бележим, че за една от силните страни на този произво­дител се смята вездесъщият сервиз. Тази позиция в све­та повлиява и нашия пазар. Компанията Хайделберг-Бъл­гария години наред доставя решенията на Heidelberg на нашия пазар. Офисът на компанията е ситуиран в София и работи в следните направления: машини и съоръжения, резервни части, консумативи. Клиентите на Хайделберг-България са печатници, които са удовлетворени от въз­можностите на монтираното оборудване на фирмата. Управител на фирма Хайделберг България ЕООД е г-н Гюн­тер Албрехт, а прокурист на фирмата е г-н Симеон Попов.

КВА

КВА е водещ производител на печатарски машини в све­та. Главното предприятие е Koenig & Bauer AG със заводи във Вюрцбург, Франкентал, Радебойл и Тренфелд. Освен това към ядрото на концерна принадлежат: заводът КВА-Медлинг АГ в Медлинг край Виена, КВА Норт Америка Инк в Уилистън (Върмонт), KBA-GIORI S. A в Швейцария, KBA-Grafitec s.r.o. в Чехия, KBA-Metronic AG във Veitshöchheim край Вюрцбург и KBA MetalPrint GmbH & Co. KG в Щутгарт.

Представителства на компанията има в страни като: Великобритания, Франция, Италия, Швейцария, Да­ния, Финландия, Швеция, Полша, Русия, Китай, Хонконг, Ма­лайзия, Сингапур, Австралия и Бразилия. Такава глобална мрежа от представителства позволява да се работи с клиенти в целия свят.

КВА има най-богатата производствена програма. Това гарантира прилагането на ноу-хау в много обла­сти на печатарската техника, а също така висока ком­петентност при решаването на който и да е от тех­нологичните проблеми. В края на м. юни 2010 година стойността на отчетените поръчки на концерна КВА достига обем от 500 милиона евро, като очакваното производство в края на текущата година е повече от 1,1 милиарда евро.

Заводът на КВА в Радебойл край Дрезден е един от пи­онерите в листовия офсетов печат. Днес КВА-Радебойл предлага за печатниците от цял свят най-съвременните листови машини за печат на книги, акцидентна и опако­въчна продукция с формати от 52 x 74 см до 151 x 205 см (от KBA GENIUS 52UV до KBA RAPIDA 205) с многочислени опции и иновации. Работата „в линия“ с използване на раз­лични системи за намастиляване (с хибридни и традици­онни мастила) и екологичният печат правят КВА един от лидерите в отрасъла.

КВА в България през последните години предлага про­дуктите си на нашия пазар чрез фирмата Доминов Кон­суматив ЕООД. Това са пълноформатните модели: КВА Rapida 105 и КВА Rapida 106; в големия формат концер­нът КBА предлага цял ред от модели: КВА Rapida 130, КВА Rapida 130а, КВА Rapida 142, КВА Rapida 162, КВА Rapida 162а, КВА Rapida 185 и КВА Rapida 205.

Като лидер в големия формат концернът КВА показ­ва предимствата си при използването на осемцветната машина Rapida 142 за печат на 4+4 цвята. Машините с го­лемия формат с обръщател от КВА вече много години на­мират широко приложение, преди всичко за печат на кни­ги. Конструктивните подобрения в областта на точния пасер, а също така новото приемателно-събирателно ус­тройство, оптимизацията на устройството за обръща­не и провеждане на листа правят машината успешна при печат на големи обеми на акцидентна продукция.

В съвременното портфолио на технологичните ино­вативни продукти КВА се позиционират според собст­веното им проучване (данните са подадени от КВА) на днешния пазар по следния начин:

• Номер 1 във вестникарския печат — излиза през тази година пред manroland;

• Номер 1 в големия формат на листовите машини — продължава да поддържа тази позиция;

• Номер 2 в листовия офсетов печат след машините на Heidelberg;

• Номер 3 в ролния офсетов комерсиален печат и пе­чат на акцидентна продукция. Инсталираните секции са общо 2000;

• Номер 1 в опаковките, ценните книжа и офсетовия печат върху ламарина;

• Силна позиция в зелените екотехнологии.

Компанията КВА в България се представя от Доминов Консуматив ЕООД с управител инж. Симеон Доминов. Фир­мата работи на българския пазар и с други производите­ли на печатарска техника. Затова разполага с голям сер­виз, в който работят 16 техници, които своевременно реагират на запитванията на клиентите. Във фирмата има търговски отдел с добър шоурум, където се демонс­трират продаваните машини. Работещите в него търго­вци подготвят своевременно оферти, договори и поръч­ки, готови са да откликнат на всеки въпрос на клиентите си. Компанията е разположена в собствена сграда в гр. Пловдив, като в нея работят следните направления: ма­шини и съоръжения, резервни части, консумативи. Фирма­та е монтирала в българските печатници много и разноо­бразна техника: печатарски машини — нови и втора ръка, предпечатна техника и завършителни книговезки машини.

В заключение можем да кажем, че конкуренцията сред производителите и респективно доставчиците на пе­чатно оборудване днес е висока. Те ни предлагат машини с висок клас и голям избор на опции с немалки технологич­ни възможности. Затова по-често изборът на печата­ря се предопределя от предлаганите финансови схеми и, разбира се, от концепцията на сервиза на фирмата — дос­тавчик на оборудването.

 
23.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Актуално, Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар