Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Тенденции в българската печатарска индустрия през 2008 г. и очаквания за 2009 г.Отговори от името на Съюза на печатарската индустрия в България (СПИБ) на официалния въпросник на международната конфедерация на печатарските съюзи в Европа — Intergraf, чиято Генералната асамблея се планира да бъде проведена в България през юни 2009.

1. Общо икономическо състояние

През изминалата 2008 г. българската полиграфия отбе­ляза ръст от 3% на общите икономически показатели. През последното тримесечие на миналата година и пър­вото на тази година обаче се отчете значително заба­вяне на растежа и спад до 15% в много от показателите.

2. Тенденции в оборота на печатарската индустрия

Данните сочат спад до 20% спрямо първото тримесе­чие на 2008 г.

3. Тенденции в специфичните пазарни сегменти

Продължава разширяването на дела на отпечатването на опаковки в цялото им разнообразие, вкл. на стикери и на етикети.

4. Тенденции в нивото на трудовата заетост и обученията

Понастоящем нямаме проблеми с попълването на ра­ботните места в целия отрасъл. Пазарът на труда предлага вече висококвалифицирани и обучени кадри от всички професионални категории. Провеждат се и уско­рени курсове за квалификация на персонала.

5. Състояние и размер на безработицата

Сериозна последица от световната икономическа криза е растящата безработица в реалния икономически сек­тор. При средно ниво на безработицата за страната от 8%, за полиграфическия бранш тя е 4,5%, в които вли­зат предимно нискоквалифицирани и общи работници и служители.

6. Тенденции към сливания и наличие на фалити

Все още няма регистрирани сливания или окрупнявания на фирми от отрасъла. Няма информация за фалити в полиграфията.

7. Тенденции в инвестирането

Първото нещо, върху което икономическата криза се отрази сериозно, беше рязкото намаляване и спиране на инвестиционния процес в целия отрасъл. Това засег­на обновяването на машинния парк, изграждането на сградния фонд, закупуването на програмни продукти и т.н. Липсата на собствени капитали и изключително трудното отпускане на банкови кредити лиши отрасъ­ла от заплануваните инвестиции.

8. Тенденции във външната политика

Балансът във външния ни стокообмен е силно нарушен поради все по-малкия износ на полиграфическа продукция и постоянно високия дял на вноса на хартии, мастила и материали.

9. Развитие на новите медии и дигитализацията

Делът на модерните комуникации и медии расте непре­къснато. Компютрите, мобилните средства за връзка и съобщения, както и електронните медии, са широко раз­пространени в нашето всекидневие, но печатните ко муникации — списания, вестници и книги, запазват тра­диционно силното си присъствие.

10. Специфични условия за развитие на конкурентоспосо­бността в България

Като цяло икономическите условия в България са благо­приятни за бизнеса с вече утвърдените облекчения и преференции за работещите в индустрията. При нор­мални макроикономически условия те определено подпо­могнаха развитието на отрасъла през изминалата 2008 година. Сега картината на състоянието в полиграфия­та е значително утежнена, както и на цялата ни иконо­мика. В ход е изпълнение на антикризисна програма на правителството, която в известна степен облекчава състоянието и на печатарския бранш.

11. Влияние на цените на суровините и енергоносителите

Вследствие на икономическата криза цените на сурови­ните, материалите и енергоносителите бяха намалени или задържаха предишните си нива. Това доведе и до на­маляване и задържане на цените на българската полигра­фическа продукция. За нас е необяснима все още висока­та цена на хартията, която внасяме от европейските си партньори. Тъй като това е много деликатен и сло­жен процес, с отчитане на много взаимно свързани пока­затели, то той е предмет на редица дискусии в рамките на Съюза на печатарската индустрия в България (СПИБ).

12. Последици от сегашната икономическа ситуация за СПИБ

Негативните последици от кризата са както върху целия печатарски отрасъл, така и върху работата на СПИБ. Вече има три фирми, членове на Съюза, които от­казаха да платят годишния си членски внос, поради сил­но намалелите си приходи и оборотни средства. Теми­те, които се разглеждат на организационните сбирки на СПИБ, са изключително насочени към преодоляване­то на кризата и оцеляването на бизнеса. В тежест са и натрупаните значителни междуфирмени задължения, за­бавените разплащания и изпълнението на договорите.

13. Действия на СПИБ

Още през септември 2008 г. ръководството на Съюза обърна внимание на своите членове, че се очаква иконо­мическата ситуация да се влоши рязко, като препоръча адекватни антикризисни мерки.

Понастоящем всички ресурси и управленски методи на СПИБ са мобилизирани за успешното преодоляване на кризата в отрасъла.

 
14.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар