Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Съюз на ситопечатарите в БългарияНа 28 ноември 2008 г. в столичния хотел „Вега“ се прове­де семинар, организиран от Съюза на ситопечатарите в България (ССБ), на тема „Сито и дигитален печат“.

Съюзът на ситопечатарите в България е основан през 1995 г. Днес в него членуват 37 фирми. Председате­лят на Съюза — Евгени Иванов е признат като изобрета­тел на различни технологии за печат в България и чужби­на. Дългогодишен и ценен партньор е на Федерацията на европейските ситопечатарски съюзи FESPA (Federation of European Screenprinters Associations).

Г-н Иванов приветства участниците и представи на­кратко историята и развитието на Съюза на ситопеча­тарите в България. Той призова за повече доверие меж­ду колегите, независимо от конкурентните взаимоот­ношения, в които са поставени, както и по-голяма при­съствена активност по време на подобни специализира­ни мероприятия.

Специални лектори на семинара бяха двама предста­вители на FESPA от Великобритания, които бяха подгот­вили изключително интересни презентации за българска­та аудитория.

Крис Смит, ръководител на отдел „Обслужване на чле­новете“ на FESPA, представи историята и развитието на Федерацията от създаването ù през 1962 г. до днес. В нея членуват национални браншови съюзи от 28 държа­ви от Европа, Азия, Северна и Южна Америка и Австра­лия. Първото FESPA изложение се провежда през 1963 в Париж и е организирано от Френския ситопечатарски съюз. Цюрих е следващото място, на което FESPAпро­вежда ситопечатарско изложение с нараснало междуна­родно участие. От едно изложение на всеки четири годи­ни, днес FESPA се разраства дотам, че през 2008 и 2009 ще проведе по четири изложения годишно — FESPA Digital Printing Europe, FESPA Mexico World Expo, FESPA World Expo Asia Pacific и FESPA Digital Printing India.

Федерацията е издател на списанието за дигитален и ситопечат — FESPAWorldMagazine, което излиза чети­ри пъти годишно (пролет, лято, есен, зима), а статии от него могат да бъдат намерени в превод на няколко езика на адрес www.fespaworld.com.

Г-н Смит представи още новото лого на FESPAи но­вата визия на федеративния интернет сайт. Според него, основна мисия на организацията е да разпростра­нява знанието и компетенциите на своите членове чрез провеждането на работни срещи и семинари като този, чрез превеждането на няколко езика и разпространяване­то на специализирани статии, ръководства и проучвания и други подобни инициативи.

По-късно Крис Смит отново зае лекторското място с презентацията „Как да бъда „green printer“?, отнасяща се до наболялата в световен мащаб тема за екологията и т.нар. „зелен“ печат.

Вторият специален гост на семинара — Петер Кидел, е инженер по образование, но по призвание — преподава­тел и консултант. Автор на много специализирани ста­тии в английски и американски издания, на които сътруд­ничи като редактор. Основател и собственик на първа­та консултантската фирма в областта на ситопеча­та — PDS Consulting, повече от 16 години той обучава и споделя със специалистите от бранша своите познания и дългогодишен опит. Много от тези хора днес са ръководители на световноизвестни фирми. Питер Кидел раз­работва и иновативното интернетбазирано обучение за ситопечат — „e-learning package for Screen Printing“, ко­ето се предлага на няколко езика. Той постоянно пътува по целия свят, за да изнася своите интересни доклади и образователни лекции. Президент е на Съюза за дигита­лен и ситопечат на Великобритания.

По време на семинара, организиран от Съюза на сито­печатарите в България, г-н Кидел представи доклада си на тема „Иновации, технологии и печат“ и изнесе инте­ресната образователна лекция на тема „Как да изберем подходящия дигитален принтер“.

В края на срещата, г-н Стойо Пашов, представител на Apple Center София, демонстрира на участниците системите за контрол и управление на цветовете от GretagMacbethкато средство за постигане на предсказу­емо качество на цветовото възпроизвеждане.

Срещата завърши с разговори и обмяна на информа­ция между колегите.

 
10.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар