Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Съюз на печатарската индустрия в БългарияНа основание приетите на 19.04.2005 г. от Общото събрание промени в Устава на Съюза и
премахването на първоначално определения встъпителен праг за членство в Съюза, както и съгл.
чл. 27, ал.1, т.2 и 13, УС прие следния правилник:

Като значима отраслова организация в Република България, Съюзът на печатарската индустрия в България осъзнава своята роля за развитието на всички сектори от българската икономика, свързана с развитието на печатарската индустрия. Съюзът допринася за развитието на пазарните отношения, за засилването на българския износ и за издигането на авторитета на българската печатарска индустрия в световната индустриална общност.

Като водещи фирми, членове на тази организация, знаем значението на моралните принципи и
ценности за ежедневните си бизнес дела и този правилник формулира нашето желание и моралното задължение да насърчаваме социално отговорния бизнес, който носи полза за обществото.

Една от нашите съществени цели при осъществяване на дейността ни е главно свързана с
основните принципи на честна игра и стабилно бизнес поведение. Ние залагаме на основни ценности като качество, професионализъм, почтеност, честност, инициатива, новаторство, лоялност, ентусиазъм за работа, отговорност към клиентите, взаимно уважение.

Устойчивото развитие е основният двигател на дългосрочния корпоративен успех. Ето защо ние
подчиняваме бизнеса си на следните основни принципи:

 • спазване на данъчните закони и законите за намаляване дела на сивата икономика, нормативните разпоредби, както и принципите на точно и честно счетоводство;
 • подпомагане развитието на пазарните принципи в процеса на интеграцията на стопанството на страната в световното пазарно стопанство;
 • съдействане за разширяването на българския износ и преодоляване на препятствията пред него за засилване на конкурентоспособността на българските стоки и услуги на международния пазар;
 • създаване на благоприятна данъчна и инвестиционна обстановка, която да поощрява създаването на нови работни места; създаване на условия за развитие на стопанския живот и да стимулиране на инициативите от икономическо естество на своите членове;
 • насърчаване на членовете на Съюза, чрез съдействане за създаването на благоприятна икономическа среда за развитието на тяхната дейност;
 • съдействане за сигурността на търговския оборот на принципите на почтеността, честността на пазарното поведение и успеваемостта на взаимните интереси;
 • стимулиране на икономическото сътрудничество с чуждестранни организации и партньори за нови, съвместни производства;
 • формулиране на общи становища относно съществуващата нормативна уредба, засягаща
  стопанската дейност, както и представяне на нови разрешения на правилата, затрудняващи
  развитието на индустрията и търговията;
 • застъпване за развитието на благоприятна правна и финансова уредба за укрепване и развитие на стопанската дейност на членовете на Съюза;
 • съдействане за обединяването на ресурсите между членовете на Съюза, както и с икономически партньори от други страни;
 • работа за справедлив достъп до ресурсите на държавата и международните организации за подкрепа на частния сектор и създаване на благоприятни условия за неговото развитие;
 • осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, обучение и професионално развитие на служителите ни и насърчаване създаването на баланс между работата и личния живот;
 • поддържането на високи стандарти на работа, за отговор на изискванията на клиентите по отношение на качеството и безопасността на продуктите;
 • прилагане на строги екологични стандарти в работата и стремеж към опазване на околната среда чрез чисти производствени процеси и ефективно използване на ресурсите.

Ние, членовете на Управителния съвет на Съюза на печатарската индустрия в България, изразяваме нашето доброволно намерение всички членове на Съюза да обменят коректна информация за развитието си, движението на персонала и некоректни партньори в деловите отношения, да участваме в общи проекти, конкурси и търгове.

Председател — Петър Кънев
Зам. председател Венцеслав Алексиев
Членове
Росица Велкова, Николай Клисурски, Николинка Миланова

Заседание на Управителния съвет на СПИБ

На 18 януари т.г. се състоя разширено заседание на Управителния съвет на Съюза на
печатарската индустрия в България (СПИБ). Бяха разгледани широк кръг въпроси, свързани с
мястото и ролята на Съюза в печатарската индустрия, произтичащи от промените в устава му, приети наскоро. На първо място — привличането на нови членове на Съюза и условията за членство в него. Дискутирано беше по размера на членския внос, като беше приета постановката
за тази календарна година да се запази равнопоставеността на желаещите встъпване юридически
и физически лица, а като тенденция да се използва друга база, най–вероятно броят на заетите
в дадената фирма, за определяне годишния размер на вноската.

Беше изслушана информация за приемането на Съюза в международната организация INTERGRAF
(вж. по–надолу).

Утвърдени бяха поименно Комисиите на Съюза (вж. по–надолу), както и Меморандум за изграждане
на Клъстер „Българска медия и печат“ и състава на комисиите към него.

Състав на Комисиите към Съюз на печатарската индустрия в България (СПИБ)

1. Комисия по обучението и образованието
Председател
Васил Василев, сп. Полиграфия
Членове
Димитър Розалинов, ХТМУ Борис Димитров, Лито Балкан Нели Попова, Епъл център Красимир Илиев, Кодак Наско Кръстанов, Хайделберг

2. Комисия по Клъстера Председател
Ясен Висулчев, Форком
Членове
Милко Михов, Капелен Николай Леви, Ксерокс Георги Динев, Динев ТСС

3. Комисия по техника, организация и стандартизация
Председател
Красимир Илиев, Кодак
Членове
Наталия Качин, ХТМУ Симеон Доминов, Доминов консуматив Марин Несторов, Ротопрес Стефан Христов, Аримпекс

4. Комисия по организационна дейност
Председател
Венцеслав Алексиев, Дунав прес
Членове
Александър Куртев, гл. секретар на СПИБ
Николинка Миланова, Кариер Николай Клисурски, ИПК Светлина Венета Димитрова, Славей 91
Пламен Петков, ПК „Д. Благоев”

СПИБ стана член на INTERGRAF

INTERGRAF е асоциация, основана през 1923 г. в Швеция и е доказала, че е форумът и гласът на
печатарската индустрия в Европа. Тя представлява 26 национални асоциации в 21 страни чрез лобиране и поддържане на постоянни контакти с международни организации като Европейската комисия,

Европейския парламент и Международната работна организация.

INTERGRAF поддържа връзки и със сродни международни асоциации, включващи производители на печатарски машини, производители на хартия и други доставчици, издатели, рекламодатели, изследователски институти и директори на полиграфически колежи. Асоциацията участва в основани от Европейската комисия изследователски програми и проекти, когато те са от полза за нейните членове и компаниите или за печатарската индустрия като цяло.

INTERGRAF организира два пъти годишно срещи на директорите от Асоциацията, на които се споделят и дискутират знания, опит и въпроси на международно ниво. За по–нататъшно увеличаване и обмяна на знания и информация, INTERGRAF организира международни работни групи на служители на Сдружението, специализирани по социални, икономически, технически и въпроси за околната среда. По този начин нейните членове са в крак с последните разработки, имащи отношение към печатарската индустрия, както и новини, свързани с различните сектори на индустрията.

INTERGRAF отговаря и на информационните нужди на Асоциацията, като провежда проучвания и координира задълбочени изследвания. INTERGRAF е организатор и съорганизатор на международни
конференции и семинари в основния и специалните сектори на печатарската и сродните й индустрии. Те се организират с пълното съдействие на Федерацията.

 
25.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар