Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Състояние и развитие на печатарската индустрия в България през 2008 г.Ръководството на Съюза на печатарската индустрия в България (СПИБ) създаде традиция в началото на всяка година да информира своите членове за състоянието и динамиката на отрасъла през предходната година. Това е необходимо както за преглед и отчет на постигнато­то, така и за компетентно планиране на предстоящи­те действия.

Знае се, че всички машини, материали, хартии и кон­сумативи, с които работи печатарската индустрия у нас, са вносни и затова справката за техните количе­ства и стойности, влезли в страната, дават вече годи­ни наред сравнително вярна картина за състоянието на отрасъла.

Тази година първичната информация е предоставена на СПИБ по официален път — от НАП, дирекция „Интра­стат“, за вноса от страните на Европейския съюз и от Агенция Митници — за вноса от страни извън ЕС.

Данните от последните 11 години показваха значи­телен и непрекъснат растеж в развитието на бранша. За първи път стойностите на тези групи стоки, вне­сени през 2008 г., нямат характерната възходяща дина­мика, а отбелязват силно колебаещи се и спадащи стой­ности. Това важи главно за последното тримесечие на миналата година, с тенденция за спад и в началото на тази година.

Вследствие на финансовата и икономическата кри­за се стигна до намаляване на поръчките, до свиване на производството, до спиране на инвестиционни проекти и други негативни последици.

Настоящата информация има за цел да ориентира всички специалисти за състоянието на печатарската индустрия в България през изминалата 2008 година и за очакваните показатели през 2009 година.

И сега най-големи са количествата на внесената хар­тия от групата на LWC и хромови картони №4810, а имен­но 128 000 тона за 111 млн. лв. Крафтовата хартия от група №4805 е съответно 68 000 тона за 53 млн. лв., офсетовата хартия от група №4802 е 49 000 тона за 82 млн. лв., а само­залепващите хартии от група №4811 са съответно 18 700 она. за 74 млн. лв. При всички тях, ръстът спрямо 2007 г. е до 10%, а при вноса на вестникарска и цигарена хартия се от­чита спад от 12%.

През 2008 година най-голям е бил вносът на хартии от Германия — 36 200 тона за около 76 млн. лв., следван от вноса от Италия, Австрия, Финландия, Унгария и др. Отново вно­сът на хартии и картони от трети страни, т.е. извън Европейския съюз, съставлява 25от цялото количество, при­добито в страната през 2008 г.

Като цяло вносът на тази група стоки запазва високите си абсолютни стойности, но от няколко месеца се отчита понижаване и тенденция към спад.

Отново групата на мастилата за дигиталните печата­щи устройства №159–080 е с най-голям ръст от близо 50% и стойности на вноса от 376 тона за около 5 млн. лв. Има спад с 10%в групата на цветните мастила №151–900, как­то и при флексомастилата — с близо 7%.

Най-голям е делът на внесените от Германия мастила и химикали — над 35% от цялото количество, следван от вноса от Гърция и Белгия. Вносът от трети страни е вече 5 пъти по-малък спрямо този от ЕС.

Запазва се тенденцията за използване на екологични и безвредни за човека мастила и химикали в печатарската ни индустрия.

Видна е аномалията на осъществения внос на печатар­ски машини и съоръжения през миналата година. Склонни сме да приемем, че завишаването на тегловните компо­ненти се дължи на преобладаващия внос на спомагателни и довършителни операционни машини, както и на такива от втора употреба.

Все пак делът на печатарските машини и устройства от група №8443 е най-голям, а именно 21 000 тона за около 234 млн. лв., почти колкото е бил и през предишната 2007 г. Машините от група №8442 са 4660 тона за около 13 млн. лв.

И в тази група стоки най-голям е вносът от Германия — 22 300 тона за около 57 млн. лв., следван от Австрия — за око­ло 53 млн. лв., Холандия — също за около 53 млн. лв., Чехия — за около 49 млн. лв., Словакия и др.

Интересното тук е, че вносът от трети страни е вече пренебрежимо малък спрямо този от страните в ЕС, а именно — около 20 пъти по-малко в количествата и 8 пъти по-малко в стойностите. Това показва добрата ни интегра­ция в ЕС и подобрената ни комуникация с европейските ни колеги.

Данните в тази информация подлежат на много интер­претации и аспекти в анализите. Ясно е, че въпреки нови­те предизвикателства, в бранша има развитие и стре­меж за все по-пълното задоволяване на високите клиентски изисквания.

Ръководството на СПИБ е готово да предостави ця­лата база-данни, послужила за изготвянето на настояща­та статия, както и всякаква друга необходима и пожелана от членовете информация. С тази и следващи справки, ана­лизи, срещи и всичко необходимо, ръководството ще поло­жи усилия за гарантиране на устойчивото развитие на от­расъла.

 
13.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар