Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Състояние и развитие на печатарската индустрия в България през 2007 годинаРъководството на Съюза на печатарската индустрия в България (СПИБ) възприе добра и полезна практика за периодично информиране на своите членове за състоянието и динамиката на развитие в отрасъла. Това е необходимо както за отчитане на постигнатото, така и за компетентното и професионално планиране на следващите действия на колегите.

Данните от вноса на пе­чатарски машини и съо­ръжения, хартии и карто­ни, мастила и химикали отразяват изцяло и точ­но текущото състояние на отрасъла. За 2007 г. тези данни са получени от агенция „Митници“ и от „Национална агенция за приходите“ — система „Интрастат“. След влиза­нето на България в Евро­пейския съюз стокообме­нът с партньори от общ­ността стана предмет на системата „Интрастат“, пора­ди което информацията от агенция „Митници“ засяга само вноса от т.нар. „трети страни“.

В началото на миналата година беше обобщена инфор­мацията от последните 10 години, от което се стигна до извода, че печатарският отрасъл се развива устойчиво и възходящо, изпреварвайки растежа на БВП на страната в пъти. Данните за 2007 г. не само потвърдиха тази тенден­ция, но при вноса на печатарските машини и съоръжения я надхвърлиха многократно. Ето какво показват данните за вноса на консумативи и машини за полиграфията, техния анализ и краткосрочни прогнози.

Невероятният скок на вноса в тази група стоки е очеви­ден — цели 4-5 пъти само за една година. При прогнозира­ни стойности от 95-100 млн. лв., се реализираха 300 млн. лв. Най-голям в абсолютни стойности е делът на печатарски­те машини от №8443 с 231 млн. лв.

Следва да се отбележи и една особеност. Докато при вноса, в стойностно отношение, водеща е Австрия с 80 млн. лв., следвана от Чехия — 63 млн. лв., Германия — 52 млн. лв. и т.н., по отношение на количеството водеща е Холандия със 7500 тона, пред Германия — само 1300 тона и т.н. Това показва значителният дял на внесените машини „втора ръка“ от тази държава.

Внесените машини и съоръжения от трети страни са едва 10% от целия обем на вноса в тази група.

Продължава търсенето на съвременни, комплексни и ви­сокопроизводителни печатарски машини, цели линии и при­лежащите им съоръжения. Олекотяването им е безспорен факт и тяхната компютъризация поставя нови квалифика­ционни изисквания към техните оператори.

Най-голям ръст в количествено отношение бележи вносът на т.нар. офсетова хартия (№ 4802) — 170%, а в стойност­но — на крафтовата (№ 4805) с близо 50%.

Най-голям внос в абсолютни стойности е осъществен на хромова хартия (№ 4810) — 77 хил. тона за близо 110 млн. лв. Значителен ръст бележи и вносът на цигарена хартия.
Тъй като системата „Интрастат“ дава възможност да се проследят доставките и по държави, става видно, че най-голям е бил вносът ни от Германия — близо 40 хил. тона на стойност 80 млн. лв. Следват Италия, Финландия, Слова­кия и други.

Интересно е да се отбележи, че вносът от трети стра­ни е близо 25% от цялото количество хартии и картони.

Запазва се тенденцията за увеличаване ползването на висококачествените хартии, хартиите за флексопечат и най-вече — за опаковки.

Тук темповете на растеж са в предвидените рамки, но най-голям е ръстът за № 32.159.080 — дигитално печатане и ня­кои опаковъчни производства. Отново Германия е предпоче­тена за основен доставчик в тази група, с близо 1200 тона, на стойност 9200 хил. лв., следвана от Гърция и Белгия. Вно­сът от трети страни е само 16% от цялото количество.

Все по-масова става употребата на екологично-щадящи и безвредни мастила и химикали.

Изложеното дотук още веднъж потвърждава правилни­те насоки в бизнес начинанията на колегите в Съюза.

Ръководството е готово да подпомогне всички с нужна­та информация относно възможностите за обучения, пред­поставките за усвояване на европейските фондове, между­народните участия и т.н.

Потребление на дигитални офсетови СТР пластини в България през 2007 г.

В допълнение към данните, предоставени от г-н Трифонов, публикуваме и информация от г-н Красимир Илиев (Евротайп ООД) за потреблението на дигитални офсетови (СТР) плас­тини в България през 2007 г.

Тази статистика представлява интерес най-вече за доставчиците на офсетови пластини у нас и техните чуж­дестранни партньори. При подаване на коректни данни от основните доставчици на офсетови пластини в България, г-н Илиев се ангажира да обобщава информацията всяка година.

Тъй като справката се изготвя за първи път, не е налич­но сравнение с 2006 година. Мерната единица е кв. м.

 
05.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар