Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Състоянието на печатарската индустрия в България през 2011 г.Ръководството на СПИБ спази и тази година традицията в началото на всяка календарна година да информира членове си за състоянието и динамиката на отрасъла през предходната година.

Този път първичната информация беше изискана, заплатена и получена от Агенция Митници, Национален статистически институт и Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Това даде възможност да се получат по-голям обем и по-разнообразни данни, които намериха място в настоящата информация. Освен това вече оперираме с данни, както за вноса, така и за износа на всички полиграфически материали и оборудване в течение на изминалата 2011 г. Ето защо количествата на останалите в страната хартии, мастила, машини и съоръжения вече в много по-голяма степен отговарят на реално употребените за изработка на нашата печатна продукция.

Общо състояние

Данните от НСИ сочат лек спад на броя предприятията от печатарската индустрия от 1165 бр. през 2010 г. на 1142 бр. през 2011 г. Трудово заетите в тях са 8630човека, с 202-ма по-малко от 2010 г. Въпреки високата инфлация, размера на средно-месечната работна заплата се е запазил на 570 лв.

Обемът на произведената продукция през 2011 г. в бранша е 531млн.лв.,колкото е бил и в предходната година, в т.ч. нетните приходи от продажби са 536 млн. лв., счетоводната печалба е 49,5 млн. лв.,а счетоводната загуба е 20,6 млн. лв. Така бизнес статистиката дава представа за усилията, които всички работещи в бранша полагат за запазване и подобряване на статуса.

Тук е мястото да Ви запознаем и с едно специално изследване за печатарската индустрия, направено по задание на ИАНМСП. То е за нашата експортна ориентираност и положението ни в стопанската икономия на страната. За съжаление и тук нещата са обезпокоителни.

Обобщените данни сочат, че през 2010-11г. сектора е осигурил заетост на 2,4% от общо заетите в малките и средни предприятия (МСП) в преработващата промишленост и на 0,62% от заетите в МСП в промишлеността като цяло. По отношение на броя на МСП сектора има дял от 3,81% от преработващата промишленост и 0,37% от МСП в промишлеността на България.

Преобладаващата част от фирмите в сектора са микро и малки и много малко-средни. Най-голяма част от фирмите в бранша са концентрирани в Югозападен и Южен централен район, а най-малко е тяхното присъствие в Северозападния район на страната.

До 2009г. е осъществено значително преоборудване и модернизация на предприятията в сектора, свързани с високите изисквания на Европейския и световен пазар.

Получената през 2011 г. добавена стойност от МСП в сектора възлиза на 150,5 млн. лв., което е 3,6% от общата добавена стойност в преработващата промишленост на страната.

Производителността на труда е малко над средната за промишлеността, но е близо 2 пъти по-малка от водещите сектори като фармацията и ИТ.

По отношение на експортната ориентираност нашия сектор е на 17-то място, от всичко 18.

По показателя „обем на износа на 1 зает“ секторът е на последно място. Най-съществен дял в износа имат произведените у нас опаковки, етикети, книги, книжни торби и други.

Всичко изредено до тук показва недвусмислено колко още има да работим за постигане на задоволителни резултати,отговарящи на престижа на печатарската индустрия в България.

Количества и стойности на печатарските консумативи и оборудване

Хартии и картони 

 

2010 г.

2011 г.

%

хил. лв.

489 000  

345 000 

- 30

хил. кг.

323 000  

249 000  

- 23

Видно е 30% намаление на употребените в българската полиграфия хартии и картони за печат или това са по-малко 74 000 тона за 144 млн. лв. спрямо 2010 г.

Анализът по видове хартии показва устойчив превес на вноса на хартии от групата на LWC и хромираните от група №4810, където са внесени 103 700 тона за 84 млн. лв. и са 1/3 от целия внос на хартии през 2011 г.

Показателен е спада на вноса на офсетовите хартии от група №4802 като от страните от ЕС през 2011 г. сме внесли с 4 000 тона по-малко, за близо 6 млн. лв. За сметка на високите цени на европейските производители, вноса от т.нар. трети страни се е завишил с 3 300 тона за 5 млн. лв. Знаете за наложените от Европейската комисия антидъмпингови и антисубсидиини санкции на някои китайски хартии, което ограничи временно тяхната инвазия на Европейския пазар.

В другата голяма група хартии - крафтовите, от групи №4804 и №4805 количествата на вноса от ЕС се е запазил, но съществено се е увеличил износа от нашите заводи за Турция и региона.

Състоянието на вноса на вестникарска хартия от група №4801 се запазва като традиционно вноса от Русия е над 75% от цялото количество.

Запазени са нивата на внесената цигарена хартия, самозалепващите хартии, книжните торби, пликове и др.

Прегледът на вноса по държави показва постоянство на първите - Германия, Австрия, Италия и Гърция. При износа отново той е най-голям за Турция-общо 29 000 тона за 41 млн. лв., следван от Балканския регион и Близкия изток.

Анализът на данните от 2011 г. и началото на т.г. показва относителна стабилност на количествата внесена и реализирана хартия, но трябва да очакваме известен спад в потреблението ѝ за печатната продукция през настоящата година.

Печатарски мастила и химикали 

 

2010 г.

2011 г.

%

хил. лв.

25 500

26 600  

+ 5

хил. кг.

2 970     

3 550  

+18

В тази група стоки за печатарската индустрия се отчита ръст от средно 10% и е единственият с положителен знак за 2011 г.

Вносът на цветните мастила от група №32 15 19 е по-голям до 3 пъти от черните, а спрямо 2010 г. е в повече с 240 т. за 2 млн. лв. Това е добра тенденция, при запазване на почти същите ценови нива на тези консумативи.

Износът е главно за Македония и Грузия. От първичните данни е видно, че вноса от страните на ЕС е 3 пъти по-голям от вноса от т.нар. трети страни, докато при износа е обратно - за „третите страни“ изнасяме 3 пъти повече, отколкото за ЕС.

Счита се, че пазарът в тази група ще се запази, въпреки настъпилите и очакващи се още структурни и целеви промени във водещи производители и износители.

Печатарски машини и оборудване 

 

2010 г.

2011 г.

%

хил. лв.

169 000  

123 000   

- 27

хил. кг.

3 300      

2 800   

- 15

Очаквано вносът от тази група стоки за печатарската индустрия продължава да спада.

Като количество това са 500 тона по-малко спрямо 2010 г., за 46 млн. лв.

Вносът на печатарски машини от група №8443 от страните от ЕС е запазил нивата си от предходната година, докато вноса от т.нар. трети страни се е завишил с над 40%. Видно е и това, че в тази група машини износа за „третите страни“ превишава вноса от тях с 80 тона за близо 9 млн. лв., като е главно за Индия, Русия, Македония, Южна Африка и Близкия изток.

Продължава тенденцията за внос предимно на ново, високотехнологично оборудване, за сметка на тези от втора употреба. Трябва да потвърдим, че в бранша има свръх капацитет на печатарска техника, която все по-трудно се натоварва с поръчки.

От есента на 2011 г., след много настояване от наша страна, печатарския бранш отново бе допуснат до кандидатстване по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Въпреки това и в потвърждение за насищането ни с техника, ние от името на СПИБ, досега издадохме само 3/три/ становища за иновативност, необходими за грантовите схеми.

Отново вносът от Германия е преобладаващ - над 1/3 от цялото количество, следван от Австрия, Холандия и Словакия. Показателен е сривът на вноса от Чехия, който за 2011 г. е 14 пъти по-малък от 2010г., което говори само за конюнктурни и други схеми.

Интересна е географията на износа на тази група стоки. Като цяло износа за „третите страни“ превишава вноса от там със 7 млн. лв. и е преобладаващ за Балканите и Близкия изток.

Очакваме спад на вноса на оборудване и машини за родната печатарска индустрия, продиктуван от много, всеизвестни причини. Вече са факт и сериозните затруднения във водещи и структуроопределящи световни фирми-производителки на печатарско оборудване и техника. Това също дава своето отражение в динамиката на родния пазар.

Предстоящото световно изложение drupa, през май т.г., ще покаже по-ясно близките тенденции и стратегически перспективи за развитието на печатарската индустрия.

Обобщените статистически данни за 2011 г. показват задържане на срива на българската печатарска индустрия и стремеж на запазване на трудно извоюваните позиции у нас и в чужбина. Това е благодарение на добри ръководни решения, на повишената конкурентоспособност, квалифициран и добре мотивиран персонал и осъзната колегиалност.

За улеснение на колегите от СПИБ ще приложим всички първични данни от справките за вноса и износа на през 2011 г. на всички полиграфически консумативи, материали и машини.

Това ще даде възможност на всеки мениджър да направи своите справки, изводи и „екшън план“ за действие през тази очаквано трудна година. Ще направим всичко възможно, както и до сега, за да Ви информираме навреме и коректно за настъпилите промени и тенденции в печатарската индустрия.

Източник: Управителен съвет на СПИБ

Статията е публикувана в брой 2 / 2012.

 
19.03.2012.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално, Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар