Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

След дългите и кратки 60 годиниМузеят „Земята и хората“, 6 октом­ври 2009 г., 19 часа. След дългите и кратки 60 години сградата, в която е възникнало списание полиграфия, ма­кар и за кратко, отново го прие в обя­тията си.

Имаше нещо символично в това — мястото, където се е помещавала Държавната печатница през 1949 го­дина, където вероятно е взето ре­шението и е създадено изданието на българските печатари, да бъде дома­кин на партито по случай юбилея. Това „завръщане у дома“ видимо развълну­ва много от гостите, дошли да спо­делят този значим празник. Всъщност истинският дом за Списанието са и си остават сърцата на читателите, а там то отдавна си е създало свое за­пазено място.

Празнично настроение и развълну­вани гости изпълниха преддверието, а постепенно и цялата зала на музея. Цветя, подаръци и усмивки, целувки, ръ­костискания и приглушени разговори, възклицания, запознанства и наздрави ци белязаха встъпителната част на празненството. Проблясващите от време на време светкавици отбеляз­ваха пристигането на поредния зна­чим гост или уловената знаменателна среща между някои от титаните на полиграфическото общество...

Това можеше да продължи безкрай­но, защото задушевните разговори рядко омръзват на хора, които годи­ни наред са споделяли сходна съдба, а общите теми са трудни за изчерпва­не, но домакините от „Принт енд пъ­блишинг“ поканиха всички присъст­ващи да се насочват към мястото, където стоеше модераторът на ве­черта — Нели Петрова, изпълнителен директор на фирмата-издател. След приветствието към присъстващите г-жа Петрова отбеляза: „Не са много изданията по света, още по-малко в България, които могат да се похвалят с такова десетилетно присъствие. Мисля, че полиграфическата общност в България трябва да бъде изключител­но горда, че именно нейната браншо­ва медия — списание полиграфия, вече 60 години е изразител на мислите и настроенията ù.

Нека заедно да съхраним исто­рията и традициите си! Нека не за­бравяме, че общият ни успех идва само когато сме заедно и взаимно се подкрепяме!“

От името на браншовата органи­зация, чийто печатен орган е списание полиграфия, думата получи г-н Вен­цислав Алексиев, заместник-председа­тел на Съюза на печатарската индус­трия в България. В обръщението си той каза: „Едва ли е необходимо точно на тази аудитория да обяснявам какво е за нас, печатарите, списание поли­графия. Това е една идея, която вина­ги ни е събирала и обединявала и ни е давала възможност професионално да се обогатяваме.“

Във връзка с юбилея Съюзът на печатарската индустрия в България присъди на Списанието и на дългого­дишния му главен редактор г-н Васил Василев пчетните награди на СПИБ — макет на Гутенберговата преса. От името на Списанието наградата бе приета от издателя г-н Валентин Цолов. В отговор той каза: „Обръщай­ки се назад, да речем към последните сто години от нашата история, ще видим, че много малко са онези неща, които са останали задълго и които са достатъчно стойностни, за да можем да се гордеем с тях. Най-доброто за всички нас, за цялата ни гилдия, е че сред тези стойностни неща е и спи­сание полиграфия. Едно списание, ко­ето благодарение на онези преди нас се е превърнало в институция, защото през всичките тези години е държало ръка върху пулса на времето и е било водач на хората, създавали печатното слово в България.“

Разбира се, всички очакваха с инте­рес думите на г-н Васил Василев, защо­то с неговата личност е свързан един дълъг етап от развитието на списа­ние полиграфия, защото години наред е бил лицето на Списанието, защото именно той е причина то все още да съществува, независимо от трудно­стите в годините на прехода, защото той самият е живата история на това издание. Дълбоко развалнуван, г-н Васи­лев разказа за онези, които с неимовер­ни усилия са създали и утвърдили списа­нието. В края на изложението си той отбеляза следното: „Сега други млади хора от следващата генерация се гри­жат за списанието. На тях искам да кажа: Не се спирайте на това, което вече сте постигнали! Трябва да се вър­ви напред, трябва да се бърза! Много пъти в списанието съм писал — бързи­те изяждат бавните, а не големите — малките. Трябва да се бърза, да се съ­ответства на това, което става в нашия печатарски свят! А то не е ни­как малко, то не е никак лесно и приз­ванието на списанието е да подкрепи усилията на всички.“

И отново в символичен план, подоб­но на щафета, г-н Васил Василев пре­даде на г-жа Нели Петрова една стра­ница от 42-редовата библия като символ на преклонението си пред ве­ликото дело на Гутенберг, а на г-н Ва­лентин Цолов подари сувенир, който представлява група високопечатни букви от дърво, формиращи надписа полиграфия, като символ на предаване на списанието.

Накрая модераторът на събира­нето покани новия главен редактор на списание полиграфия Атанас Джа­жев, който отбеляза, че неговият принос за развитието на Списание­то до момента е незначителен, и пое ангажимента, чувствайки подкрепа­та на общността и търсейки нейно­то съдействие, да даде най-доброто от себе си, цялата си сила и енергия за неговото бъдещо развитие, за да бъде съхранено и предадено на онези, които ще дойдат след нас, защото независимо от всичко, печатното слово ще просъществува във времето.

В края на официалната част бяха прочетени поздравителни адреси по случай юбилея от Президента на Репу­блика България г-н Георги Първанов и от Министъра на културата г-н Веж­ди Рашидов.

До края на вечерта домакини и гости имаха възможност отново да се потопят в атмосферата на взаимно уважение, задушевните разгово­ри и колегиално общуване. За доброто настроение и приятното прекарване допринесоха изисканите храни и на­питки, поднесени с много вкус, дискретност и финес от Рене кетъринг, както и приятната класическа музи­ка — изпълнение на възпитанички на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров.“

За спомен всеки от гостите полу­чи по един юбилеен брой на Списание­то и специално изработения в лимити­рана серия (200 броя) възпоменателен медал със златно покритие „60 години списание полиграфия.“

 
15.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар