Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ръководството на СПИБ се среща с ректора на МГУП

  •  
  •  
  •  
  •  


Във връзка с научната конференция с международно учас­тие, която УниБИТ ежегодно организира по случай Деня на будителите, в България беше изпълняващият длъж­ността ректор на Московския държавен университет по печата (Московский государственный университет печати) Константин Валерьевич Антипов. Той изнесе един от пленарните доклади на Деветата научна конфе­ренция с международно участие. Това е третото за по­следните шест месеца посещение на Константин Антипов в България и определено може да бъде тълкувано като проява на подчертан интерес към страната ни и висшите училища, с които МГУП има утвърдени връзки и съвместни програми за обучение.

Константин Антипов прие да се срещне и с ръковод­ството на Съюза на печатарската индустрия в Бълга­рия. Срещата се проведе на 2 ноември в заседателната зала на „Демакс“. На нея бяха поканени всички членове на Съюза. Гореща покана беше отправена и към възпитани­ците на МГУП. За жалост, на срещата присъстваха само няколко от членовете, но затова пък и трите висши учи­лища уважиха госта.

В кратките си встъпителни думи председателят на СПИБ г-н Петър Кънев приветства госта и почер­та традиционно добрите отношения, които Съюзът от дълго време поддържа с МГУП. Той припомни за срещите с предишното ръководство на Университета и отбеляза като предпоставка за тези отношения факта, че в Бъл­гария има много възпитаници на МГУП, между които и почти всички присъстващи в заседателната зала на „Де­макс“. После представи накратко Съюза с неговите традиции и достижения. Внимание беше обърнато и на съ­трудничеството на СПИБ с висшите училища, с които и МГУП поддържа връзки.

В делови порядък г-н Антипов премина направо към същината на въпросите. Той се поинтересува възможно ли е МГУП да членува в СПИБ и след положителния отго­вор изрази намерението си да приведе тази инициатива в действие. После обясни, че това би дало тласък на по-нататъшното задълбочаване на контактите между Уни­верситета и българските предприятия, благодарение на което МГУП може да реализира намерението си да пред­ложи обучение и повишаване на квалификацията на кадри­те в полиграфическите фирми. Константин Валерьевич подчерта, че за Университета е от особена важност да поддържа контакти с бизнеса, за да актуализира своите програми и да ги направи по-атрактивни и адекватни на реалната ситуация на пазара. Именно с това е свърза­на и идеята, която МГУП ще реализира в близко бъдеще – да създаде клуб на випускниците на МПИ1, чиято функция ще бъде свързана с разширяване на влиянието и популярността на Университета в страните, регионите и фир­мите, където се реализират випускниците. Така ще се обезпечат ползи и в двете посоки.

В отговор на това г-н Кънев разказа за създадената в България традиция в средата на юни випускниците от МПИ да се събират на среща, като символичен домакин е випускът, който отбелязва 30 години от завършването си.

На въпрос от страна на г-жа Сарджева за интензифи­циране на връзките между МГУП и пловдивския филиал на Технически университет – София г-н Антипов отговори, че знае за подписания договор и че от активността и на двете страни ще зависи той да бъде изпълнен със съдър­жание. От своя опит той сподели, че ръководствата на двата ВУЗ-а просто трябва да определят лица за контакт и да визират конкретни цели, за да потръгнат нещата.
Константин Валерьевич изрази готовността си за среща с ректора на ТУ за привеждане в действиена тези стъпки.

Г-н Стефан Христов разказа за активността на „Аримпекс“ ООД и работещите в нея полиграфисти, въз­питаници на МПИ, за налагане продуктите на украинска­та фирма Pocket Book, производител на устройства за мобилно четене, отговарящи на нарастващите нужди на потребителите на електронни книги.

Г-н Антипов определи тази активност като авангардна и сподели, че МГУП се нуждае от подобна пазарна ориента­ция. Както се изрази той, в новите условия не държавата, а нуждите на фирмите ще определят броя и квалификацията на студентите. „Университетът предлага образователни услуги и затова е длъжен да бъде пазарно ориентиран и да отговори на потребностите на онези, които търсят него­вите услуги.“ Затова Константин Антипов смята, че МГУП трябва да ревизира всичко, което предлага, за да допълни портфолиото си с нужните специалности и дисциплини, и ако е нужно, да се откаже от някои неща в полза на други.

Колегата Ясен Висулчев сподели за проведената кръг­ла маса, свързана с развитието на кирилските шрифто­ве, и зададе въпрос дали са възможни съвместни инициа­тиви на българските и руските шрифтови дизайнери. Той очерта важността на процеса за всяка от страните и целите, които си поставя българската общност.

В отговор на това Константин Валерьевич предста­ви идеята и извършеното до момента от Форума за сла­вянската уеб култура. Той сподели опасенията си, че в бъдеще „кирилските държави“ ще купуват кирилски шри­фтове от западни корпорации. После разказа, че на прове­дената през тази година изложба на най-красивите шри­фтове в света, в колекцията е намерил място само един кирилски шрифт, който американска корпорация е закупи­ла от Русия, а това означава, че скоро ще трябва да за­плащаме огромни суми, за да пишем и издаваме електрон­ни книги на родните си езици. После разказа за водещата шрифтова школа на МГУП и за намерението през есента на следващата година да се създаде обща платформа за изграждане на фонд с кирилски шрифтове. В това отно­шение се надява на съвместните действия на всички раз­работчици на кирилски шрифтове.

В последвалата дискусия господата Висулчев и Анти­пов намериха много допирни точки и общи мисли, заклю­чения и амбиции. В края на разговора г-н Петър Кънев из­рази съмнение за глобалния успех на подобни инициативи и разказа за контактите и дискусиите с Майкрософт по темата, които практически са в задънена улица. Той спо­дели, че българското правителство е пропуснало момен­та да постави проблема авторитетно при закупуването на повече от 15 000 Windows-пакета за администрацията, когато е можело да се иска увеличаване броя на кирилски­те шрифтове в Microsoft Windows. При все това не бива да се прекъсва дискусията за кирилските шрифтове. В отго­вор на което Константин Антипов заяви, че нищо не ни пречи да поставим този въпрос „гръмко и консолидирано“.

След това дискусията се завъртя около следдиплом­ната квалификация, потребностите на фирмите, въз­можностите на университетите. Споменаха се възмож­ности за съвместна работа, за българо-руски център за преподготовка, за дистанционно образование и т.н.

За спомен от срещата председателят на СПИБ подари на г-н Антипов икона на светите братя Кирил и Методий, която той прие с дълбок поклон и искрена благодарност.

 
24.01.2012.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар