Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Редовно събрание на СПИБНа 4 март 2010 година в хотел „Дво­реца“ във Велинград, в присъствие­то на представители на малко по­вече от половината си членове, Съюзът на печатарската индустрия в България проведе свое редовно съ­брание. Събранието протече по опо­вестения и утвърден от присъства­щите дневен ред.

След кратки встъпителни думи от страна на г-н Петър Кънев, пред­седател на СПИБ, бяха представе­ни новите членове на Съюза. Преди това обаче г-н Председателят сче­те за нужно да запознае колегията с новия директор на печатницата на БНБ г-н Георги Симеонов.

От името на Специализираното висше училище за библиотекознание и информационни технологии (СВУ­БИТ) приветствие към Съюза под­несе проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, ръководител на катедра „Книга и общество“. Тя изрази съжале­нието на ректора на СВУБИТ — проф. д-р ик.н. Стоян Денчев, че не може да присъства лично, и прочете изпра­тения от него поздравителен адрес към събранието. Професор Денче­ва изтъкна допирните точки между СВУБИТ и СПИБ и възможностите за бъдещо сътрудничество.

От името на „Асенова крепост“ АД изпълнителният директор инж. Богдан Бибов в краткото си обръщение към колегията описа профи­ла на предприятието и подчерта, че като фирма, която от 35 години се занимава с печат върху полимери (по­лиетилен и полипропилен), „Асенова крепост“ отдавна е трябвало да за­еме мястото си сред членовете на Съюза.

За да представи следващия нов член, беше поканен г-н Стефан Яно­вичин. Той разказа накратко за „ФТС България“, която от 15 години се за­нимава са ERP системи. От 1 година работят по създаването на систе­ма за управление на полиграфическо предприятие. Системата е вече го­това, нарича се eGraph и работи във „Фреш Ап Лейбълинг“. Г-н Яновичин използва случая да покани всички при­състващи за участие на 16 март в онлайн дискусия на тема: „Какво пе­челят полиграфическите предприя­тия, ако използват специализирано ERP решение?“.

Печатница „Е-Принт“ беше пред­ставена от своя управител инж. Ди­митър Йорданов. Той определи фир­мата като „малка печатница, която се занимава с листов офсет“ и из­каза особеното си задоволство, че вече е част от Съюза на печатар­ската индустрия в България.

След това дискусията беше прех­върлена към един въпрос, който въл­нува преобладаващата част от чле­новете на СПИБ. Както е известно, Съюзът излезе с предложение да се промени честотата на провеждане на специализираното изложение за печатна комуникация ПринтКом. Ос­новният мотив беше, че новостите в полиграфията не са толкова чес­ти, за да изискват ежегодно изложе­ние. Становището на „Междунаро­ден панаир — Пловдив“ АД стана ясно от прочетеното от главния секре­тар на СПИБ писмо. В него г-н Геор­ги Гергов, председател на борда на директорите на Панаира, изразява съгласие с предложението на Съюза и предлага ПринтКом да се провеж­да всяка нечетна година. Другото предложение, отправено към СПИБ, е да се промени времето на провеж­дане на изложението от месец юни, както е било досега, на месец април. Във връзка с направените предложе­ния беше обсъден въпросът за еже­годните награди „Печатар на годи­ната“ и „Доставчик на годината“. През последните години тези награди бяха връчвани по време на Принт­Ком. Прието беше предложението на председателя г-н Кънев награди­те да се раздават в навечерието на 24 май в Музея за чуждестранно изку­ство, където в началото на века се е помещавала Държавната печатница.

Във връзка с предстоящата през месец юни Генерална асамблея на Ин­терграф, която ще се проведе в Бъл­гария, беше съгласуван графикът на Асамблеята. Деловата работа ще протече на 11 юни в хотел „Радисън“ в София. След това на участниците в Асамблеята ще бъде предложена туристическа разходка до Пловдив и Ба­чковския манастир. Главният секре­тар на СПИБ г-н Румен Трифонов за пореден път подчерта важността на нашето домакинство и отговор­ността, която СПИБ носи. Той спо­дели, че е направено всичко необходи­мо за организацията на Асамблеята, и се обърна към членовете на Съюза за активно участие в събитието.

От страна на председателя г-н Кънев беше поднесена информация за финансовото състояние на СПИБ, както и за предстоящите плащания. После на обсъждане беше поставен въпросът за членския внос. В крайна сметка беше взето решение за раз­мера на членския внос за 2010 година, който остава непроменен за физи­ческите лица — 150 лева, а на юриди­ческите лица, предвид кризата, се предоставя възможност сами да определят размера на годишния си членски внос в интервала от 500 до 700 лева.

След това г-н Петър Кънев на­прави няколко съобщения. Те касаят предстоящи събития в България и по света, свързани с полиграфията. Най-радостното, поне по мое мне­ние, е дипломирането на първия ви­пуск от специалност „Полиграфия“ в пловдивския филиал на Технически уни­верситет — София. Всички, които проявяват интерес, бяха поканени да присъстват в Аулата на филиала на ТУ в Пловдив на 12 март от 14 часа.

Присъстващите получиха и дру­га покана за 15 март в Гранд хотел „София“. Поканата е за представяне на провежданите от 27 до 30 април 2010 г. в Конгресния център в Хон­конг изложби — Международна излож­ба за печатна комуникация и опаков­ки и Изложение за подаръчни стоки и сувенири. Организатор на пред­ставянето е Недялка Наги от унгар­ския клон на Хонконгския конгресен център.

Като „добър повод да се проучат условията за бизнес“ беше опреде­лен Българо-грузинският форум в гр. Батуми, Автономна област Аджа­рия, който ще се проведе на 28 април 2010 г. Бяха визирани и други съби­тия, които могат да бъдат инте­ресни за членовете на СПИБ — Кон­султативната среща по проблеми на печата в Берлин на 8 март и Бал­канският печатарски форум през м. октомври в Будапеща, Унгария. Ан­гажимент за предоставяне на до­пълнителна информация, свързана с тези събития, пое главният секре­тар на Съюза г-н Румен Трифонов.

В коментара относно статис­тическите данни за 2009 година за вноса на печатарски машини, мастила и хартии, изготвени по информа­ция от Интрастат и Агенция Мит­ници съответно за страните от Европейския съюз и т. нар. „трети страни“, беше отбелязана с огро­мно съжаление тенденцията за спад на вноса, която се обяснява с криза­та. Спадът в натура е от порядъка на 25%, което беше определено като „отчайващо“.

После думата взе главният ре­дактор на списание полиграфия. Той се обърна към присъстващите с апел за създаване на концепция за бъдещо­то развитие на Съюза. Неговата за­гриженост произтича от факта, че е налице известно разочарование у някои членове, което е довело и до напускането на цели три фирми. По информация на списанието, събра­на по време на срещи, други няколко фирми не желаят да станат членове на браншовата организация поради това, че не виждат ползите от по­добно членство. Г-н Джажев изтъкна, че само по пътя на последователни и грижливо планирани действия по въ­просите от взаимен интерес за чле­новете си СПИБ ще запази и разши­ри членската си маса и ще утвърди и доразработи организационната си философия и практика, но за това е необходима по-голяма активност от страна на всички членове, каквато до момента не е налице.

В края на срещата дискусията ес­тествено се завъртя около кризата. Чуха се различни мнения, разисква се въпросът за усвояването на евро­фондовете, за целесъобразното по­ведение по време на криза и пр. По традиция разговорите продължиха „в кулоарите“.

 
18.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар