Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Редовна среща на Съюза на печатарската индустрияСлед дълга пролетно-лятна пауза и отлагане на плануваната за 18 юни среща на СПИБ, в края на месец септември полиграфистите под­новиха обичайната си практика и се събраха в хотел „Двореца“ във Велинград.

Предварително разпратените от главния секретар на Съюза по­кана и предложение за дневен ред предвещаваха дълга и натоваре­на делова работа. При все това работната част от вечерта пре­мина делово и беше белязана от ко­легиалност от страна на пасивни­те участници и липса на амбиция за изчерпателност от страна на активните.

В началото на деловата рабо­та беше потвърден дневният ред на вечерта. След кратко въведение председателят на СПИБ — г-н Пе­тър Кънев представи домакините на вечерта „Дойче лизинг–Бълга­рия“ и даде думата на търговския директор — Нено Станев. По време на своята презентация г-н Станев обърна внимание на структурата и специфичната практика в работа­та на лизингодателя. Акцентите в представянето му бяха свързани с приоритетните области, в които е фокусирано вниманието на „Дой­че лизинг-България.“ Между тях са:

  • полиграфията;
  • строителството;
  • машиностроенето.

Друг интересен акцент беше предпочитанието към производи­тели от Германия. Господин Станев прикани потенциалните ползвате­ли на лизингови схеми, при закупу­ване на оборудване от немски про­изводители да потърсят услугите на „Дойче лизинг“ поради факта, че фирмата има предварителна ин­формация и система за проследява­не рейтинга на производителите, което скъсява решително време­то за отпускането на лизинг. След официалната част в кулоарите той сподели, че при доказване на потенциала си всяка фирма, дори и българска, може да вдигне рейтин­га си и да продава продукцията си чрез лизингови схеми, но за целта е необходимо да премине през утвър­дената процедура за оценка.

След края на презентацията на “Дойче лизинг” беше представен г-н Веселин Тодоров, председател на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга”. В своето изложе­ние г-н Тодоров разказа накратко за Асоциацията, която представлява, и подчерта връзките, естестве­но свързващи Асоциация „Българска книга” със Съюза на печатарската индустрия в България. В тази връз­ка той се обърна към присъства­щите с призив за единодействие на двете организации относно правителственото решение за спира­не на средствата за закупуване на книги за библиотеките в страна та. Този въпрос, според г-н Тодоров, ощетява в голяма степен члено­вете и на двете организации, тъй като издаването на по-малко кни­ги означава и по-малко печатане на такива. Той призова за съвместни действия пред Министерството на културата за промяна на взето­то решение и получи принципно съ­гласие за подобни действия, неза­висимо от малката вероятност за успешното им провеждане.

После думата беше дадена на г-н Ясен Висулчев, който накрат­ко информира присъстващите за проведеното на 25 юни Общо съ­брание на КБМП. Без да се спира обстойно на обсъжданията, той маркира взетите решения, като акцентира върху две от тях: ре­дуцирането на членския внос и мотивите за създаване на Акционер­но дружество „Синергия КБМП.“ Първият акцент беше свързан с по-лесния достъп до членство в Клъстера, към което г-н Висулчев призова всички членове на Съюза, а във връзка с втория запозна по-подробно аудиторията с моти­вите за създаване на Дружество­то и трудностите, които КБМП среща.

Последва представяне на нови­те членове. Първият от тях – „Дой­че лизинг“ вече беше представен.

Г-н Петър Павлов, управител на „Интербридж“ ООД — гр. Пловдив представи дейността на своята фирма, която е свързана с продаж­бата на фолиа за топъл и студен печат. Фирмата предлага на сво­ите клиенти широк набор от фо­лиа — различни по цвят и ширина, с различни характеристики, блясък и ефекти.

Д-р Искрен Спиридонов, кате­дра „Целулоза, хартия и полигра­фия“ в ХТМУ, представи Химико-технологичния и металургичен институт и в частност катедра­та „Целулоза, хартия и полиграфия“, която е едно от местата, където може да се получи полиграфическо образование в България.

Главният секретар на СПИБ г-н Румен Трифонов постави на вниманието на присъстващите членове две много важни събития. Първото от тях е предстоящото през 2010 година домакинство на Генералната асамблея на Intergraf. С основание г-н Трифонов го опре­дели като голям успех на Съюза и маркира основните ангажимен­ти, които СПИБ е поел, както и голямата отговорност. От друга страна, той изтъкна и факта, че Intergraf ни е гласувал доверието да сме домакини, защото са убеде­ни, че Съюзът ни е в състояние да го стори достойно и го е доказал в досегашните контакти.

Другият важен въпрос, който Главният секретар постави, бе свързан с посещението на IV Балкански форум в Букурещ на 22–23 октомври т.г. Той изтъкна възмож­ностите за организирано посеще­ние на Форума, както и начина, по който СПИБ ще подпомогне желаещите да участват в работата му в организационен и финансов аспект.

Щафетата беше предадена на госпожа Нели Петрова, изпълните­лен директор на „Принт енд пъбли­шинг“, за да даде по-подробна ин­формация относно честването на 60-та годишнина на списание поли­графия. В изложението си тя обяви датата на предстоящото чества­не на юбилея — 6 октомври, както и мястото — Музея земята и хората. Преди да завърши, г-жа Петрова представи вече и „на живо“ новия главен редактор на списанието — Атанас Джажев.

По следващата точка от днев­ния ред думата беше дадена на г-н Иван Минков, изпълнителен директор на „Графобал“ ООД — Сво­ге. Той повдигна пред колегите въ­прос, свързан с проблемите, които през последните години се наблю­дават в предприятието, свърза­ни с трудоустроените работници. Тези проблеми произтичат от го­лемия брой такива работници, ко­ито на практика са под закрилата на закона и остават на работа, но в действителност не са в състоя­ние да извършват изобщо или час­тично действията, свързани със служебните им задължения, с кое­то нанасят щети на предприяти­ята. Той апелира към останалите, които са се сблъсквали с подобни проблеми, да обединят усилията си за законовото им решаване.

От името на филиала на Техни­ческия университет в Пловдив, къ­дето се обучават студенти по полиграфия, г-жа Росица Сарджева връчи на Съюза на печатарската индустрия в България проект на до­говор за сътрудничество. Предсе­дателят г-н Кънев пое ангажимент да постави документа на обсъжда­не пред Управителния съвет.

В края на деловата част г-н Къ­нев се спря на състоянието на бъ­гарската икономика и в частност на бранша, както и на антикризис­ните мерки, необходими за излиза­нето от настоящата ситуация.

 
15.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар