Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Редовна среща на СПИБВ спокойната и приятна атмосфера на курорта Старозагорски минерал­ни бани на 7 октомври т.г. за редов­ната си среща се събраха членовете на Съюза на печатарската индус­трия в България. В късния следобед на този есенен четвъртък от всич­ки краища на страната заприиждаха представителите на полиграфиче­ската общност и се настаниха в два­та хотела, предвидени за тях.

В 19 часа в просторния ресторант на хотел „Калиста“ започна деловата работа, която на практика беше и основната причина за срещата. Тъй като дневният ред включваше много въпроси, председателстващият сре­щата г-н Петър Кънев призова всички, които ще получат думата, да се пос­тараят да бъдат максимално крат­ки, за да стигне ограниченото време за всички колеги. В действителност онези, които вземаха думата, наисти­на проявиха колегиалност и се придър­жаха към съвета на председателя, а това позволи, без да се отегчава ауди­торията, да се даде достатъчно ин­формация по всички въпроси, включени в предварителната програма.

В началото на срещата бяха представени новите членове на Съ­юза. По установена вече традиция на мениджъра или присъстващия пред­ставител на всяка фирма се дава възможност вкратце да представи дейността и постиженията на фир­мата си. Пръв тази чест имаше г-н Иван Тафков, собственик и управи­тел на „Тафпринт“ ООД — гр. Плов­див. Той и фирмата, която управлява, са познати на колегите, но се въздър­жаха от членство в СПИБ. Сега явно е узрял моментът за присъединява­не към съюзната общност. След него думата получи г-н Николай Здравков, управител на СД „Симолини 94“ — гр. София. Освен възможност за пред­ставяне, фирмата получи и призна­ние за подкрепата, която е оказала на Кръг „Будител“, отпечатвайки по­следния брой на списанието.

После дойде ред на „Дата Графикс“ ООД, официален дистрибутор на кор­порацията Océ Technologies B.V. за България. Тя беше представена от търговския си директор г-ца Биляна Ненова. На срещата присъстваха и техни колеги от „Тимекс Груп“, с която „Дата Графикс“ е „кръвно“ свързана.

Г-жа Кристина Динчева, настоящ управител на „Варненска хартиена борса“ ООД, представи дейността и на колегите. Съществуване и актив­ността на борсата повечето колеги вероятно свързват с името на баща­та на г-жа Динчева — Иван Костов. Това на практика е една добра традиция и приемственост в бизнеса, ко­ято семейството им демонстрира.

За фирма „Ифо дизайн“ ООД коле­гията научи от нейния собственик и управител г-н Иво Иванов.

Последваха две представяния на нови мениджъри във фирми, кои­то всички познаваме отколе. Първа­та предстои да стане член на Съюза на печатарската индустрия в Бълга­рия — това е „Хубер България“ ЕООД. Новият управител се казва Ханс Клай­нингер. Той в момента не се намира­ше в страната и от негово име пред колегите застана г-ца Яна Тодорова, офис-мениджър на фирмата. Пред­полага се, че на следващата среща, вече като пълноправен член, „Хубер България“ ЕООД ще бъде представе­на лично от г-н Клайнингер.

Другата фирма е партньор на много от колегите и всички я знаят добре. Това е „Хайделберг България“ ЕООД. Новият управител на фирма­та г-н Гюнтер Албрехт се предста­ви на присъстващите с помощта на Симеон Попов, който превежда­ше думите му. Повече информация за г-н Гюнтер Албрехт ще намери­те в интервюто, което той беше така любезен да даде за списание полиграфия.

За съжаление се оказа, че две от новите фирми — членове на Съюза, не са представени от никого. Това бяха „Мегапринт Трансферс“ ООД — гр. Ва­рна и „Сиджест“ ООД — гр. София.

Отчет за провеждането на Гене­ралната асамблея на „Интерграф“ — европейската организация на печа­тарските съюзи, направи г-н Румен Трифонов, секретар на СПИБ. Той обърна внимание на важността на Асамблеята за утвърждаване авто­ритета на Съюза в международен ас­пект. Г-н Трифонов обърна внимание както на деловата работа, така и на съпътстващата програма на Асамблеята. Той разказа на присъстващи­те за развлеченията и атракциите, които СПИБ предложи на гостите си от „Интерграф“, и за впечатлени­ето, което те са оставили у ръково­дителите на печатарските съюзи, участвали в събитието.

Следващият въпрос, който беше поставен на вниманието на присъст­ващите, беше предстоящото про­веждане на поредното издание на Балканския печатарски форум. Както е известно, Съюзът на печатарска­та индустрия в България има специ­ално отношение към Форума поради факта, че той беше създаден именно в България и по инициатива на СПИБ, от една страна, а от друга, че СПИБ и неговият индивидуален член Роси­ца Велкова и до момента играят осо­бена роля в провеждането му. Имай­ки предвид интереса, който част от членовете проявяват към делова­та работа на Форума, СПИБ по тра­диция организира група за участие в него. Отчитайки организационни­те грешки от предишни посещения на Форума, този път ръководство­то предвиди достатъчно време за придвижване и подготовка преди на­чалото на деловата работа. В до­пълнение към подадената по елек­тронната поща информация бяха съобщени графиците на пътуването и на самия Форум, условията за нас­таняване и пр.

Друга важна тема, обсъдена на срещата, беше участието на члено­ве на Съюза в честванията на 80-го­дишнината на Московския държавен университет по печата (Московский государственный университет печа­ти). Както е известно, множество колеги от бранша са възпитаници на този университет и участието в тържествата има както формал­на, така и неформална страна. Ръководството на Съюза прикани всички желаещи, независимо дали са учили в МГУП или не, да се включат в група­та, пътуваща за Москва. На въпро­са за относително високата цена беше даден отговор, че тя се опре­деля от туристическата агенция, ко­ято е поела ангажимент за организи­ране на пътуването. Нещо повече, цената ще се запази при минимум 20 участници в групата. Отбелязано бе, че денят 8 ноември е специално пос­ветен на българската група и гости­те на Университета ще се радват на особено внимание от страна на домакините.

После вниманието на аудитория­та беше спряно на предстоящия до­година „ПринтКом“. Всички знаят, че Съюзът на печатарската индустрия в България е съорганизатор на изло­жението и открай време има спе­циално отношение към него. В пре­дишни броеве на списанието ви информирахме за срещата и разгово­рите на СПИБ и списание полиграфия с ръководството на „Международен панаир Пловдив“ АД. Г-н Румен Трифо­нов припомни резултата от разгово­рите и обърна внимание на факта, че бъдещето на „ПринтКом“ в голя­ма степен зависи от участието и активността на фирмите от бран­ша. Той спомена за предвидената съ­пътстваща програма на изложение­то и обърна внимание на факта, че тя би могла да бъде особено инте­ресна и полезна за членовете на общността, но е необходимо и тяхното активно участие за превръщането и в още по-значима част от „Принт­Ком“. Направен бе аналог с алианса Print City и се подчертаха неговите достижения и утвърденият му ав­торитет сред полиграфистите от цял свят. За съжаление поради кадро­ви и организационни проблеми до мо­мента дори и времето за провежда­не на изложението е само маркирано и няма утвърдени точни дати. Това внася допълнителна несигурност и неопределеност по отношение на следващото издание на „ПринтКом“. Изразена бе надежда, че скоро тези проблеми ще бъдат преодолени.

Беше обърнато внимание и на въ­проса за събираемостта на членския внос. Предвид факта, че наближа­ва краят на годината, секретарят на СПИБ г-н Трифонов се обърна към онези, които до момента не са вне­сли членския си внос, да го направят своевременно. Това напомняне беше направено незлобливо и в никакъв слу­чай не бива да бъде тълкувано иначе. Радваща е тенденцията преоблада­ващата част от членовете да вна­сят навреме и без покана членския си внос. Това към месец октомври са сторили повече от 70% от тях. Ръко­водството призовава и останалите колеги да внесат дължимите суми, без да чакат края на годината.

По следващата точка от днев­ния ред думата беше дадена на ди­ректора на департамента по об­щообразователни дисциплини към Университета по библиотекозна­ние и информационни технологии доц. д-р Мария Николова. Г-жа Николо­ва запозна колегията с новите въз­можности за обучение по специал­ностите „Мениджмънт на книгата“ и „Информационни технологии в ме­дийната индустрия“, които са плод на съвместната дейност на УниБИТ и Московския държавен университет по печата. Подробна информация за двете магистърски програми списа­ние полиграфия вече публикува в пре­дишния си брой. Г-жа Николова призо­ва заинтересуваните да се обръщат без колебание лично към нея или към администрацията на УниБИТ с цел попълване на местата в двете спе­циалности и обезпечаване на жизне­ността им още в първите години на тяхното съществуване.

По следващата точка от днев­ния ред някои от колегите очакваха бурни разисквания и своеобразно про­дължение на дискусията от среща­та на бизнеса в „Царско село“. Пред­седателят обаче попари надеждите на колегите със становището си, че повечето от очакванията за наме­са на Съюза по отношение на цени, неизправни длъжници и пр. са напра­во ефимерни. Причината за това е, че, по негово мнение и след разгово­ри с юрисконсулт, очакваните дейст­вия определено могат да бъдат оп­ределени като незаконосъобразни. А несъмнено СПИБ няма намерение да предприема подобни действия. Г-н Кънев се обърна към присъстващи­те да престанат да хранят надежди, че решението на проблемите им ще дойде „отгоре“. Както стана дума и в материала, отразяващ кръгла­та маса в „Царско село“, най-правил­ното поведение в момент на криза е целесъобразното поведение. Очаква­нията за налагане на прагови цени на стоките или намесата на когото и да било, включително на браншовата организация или правителството, за подобряване положението на един или друг стопански субект, произти­чащо от предварително сключени от него договори за покупка на оборуд­ване или кредит, са направо наивни. Да, всички отчитаме трудностите, пред които много от нас са изпра­вени, трудности, които допълнител­но се задълбочиха поради кризата, но да се очаква, че излизането от това положение може да стане по друг на­чин, освен чрез затягане на колана, е далеч от здравия разум. Председате­лят на СПИБ еднозначно обяви, че Съ­юзът няма нито правото, нито наме­рението да предприема очакваните от него действия и помоли колегите за повече реализъм в преценките и очакванията.

После думата получиха предста­вителите на Кръг „Будител“, които от години се радват на спомоще­ствователството на отделни фир­ми от СПИБ. В различно време „Вал­декс“ ООД, „Лито Балкан“ АД, ПК „Димитър Благоев“, „ЕМА“ ООД, „Ди­нев ТСС“ ЕООД, „Булграфика“ ЕООД, „Алианс Принт“ ЕООД, „Елидис“ ООД, ИПК „Родина“ АД, „Образование и на­ука“ ЕАД, „Конкорд папир“ ООД, „Баг­ра“ ЕООД, „Демакс“ АД, „Фатум“ ООД, „Абагар“ АД, „Дедракс“, а сега и „Си­молини 94“ подпомагаха издаване­то на списание „Будител“. Основа­телят на Сдружението г-н Пламен Крайски благодари сърдечно на всич­ки, които до момента са подпомага­ли издаването на българското списа­ние за история, археология и памет, и изказа надеждата си, че и в бъдеще Съюзът и неговите членове няма да загърбят изданието. Той обърна вни­мание, че будители е имало в минало­то, но има и днес и посочи благород­ното дело на всички, които по един или друг начин подпомагат издаване­то на „Будител“ и други подобни изда­ния независимо от отказа на държа­вата да ги подпомага. Той отбеляза приноса на тези хора и фирми като съотносим с делото на будителите и дълбоко им се поклони.

После дойде ред на главния редак­тор на списание „Будител“ доц. д-р Пламен Павлов. Той определи като скромен приноса си за реализира­не на идеята „Будител“. Независимо от усилията си и работата си като преподавател във Великотърновския университет, водещ на „Час по Бъл­гария“ в телевизия СКАТ, а сега и ре­дактор на „Будител“, той счита съз­дателя на кръга „Будител“ г-н Крайски за истинския и незаменим титуляр на кръга и списанието.

С интерес присъстващите по­срещнаха изказването на проф. Ни­колай Овчаров. Той сподели, че идва директно от терена, на който по­следно е работил, а именно Перпери­кон, и макар да обяви, че напредъкът от изминалия археологически сезон предстои тепърва да бъде осмислен и интерпретиран от учените, разка­за много и интересни неща за ново­открити на Перперикон артефакти, и направи известен коментар на ре­зултатите в светлината на разкри­тията от предишни сезони. После разказа и за разкопките във Велико Търново. Без да се впуска в простор­ни анализи, професорът отбеляза, че напредъкът на българската археоло­гическа наука от последното десе­тилетие и разкритията в Перпери­кон, Велико Търново, Шипка, а сега и в Созопол имат качествата на све­товни археологически сензации и страната ни трябва да използва из­ключителния си шанс да ги реализира като такива, за да се радват на ин­тереса, който заслужават.

Накрая присъстващите бяха при­канени за пореден път да предло­жат, ако смятат, че това ще бъде полезно, гост от държавната адми­нистрация за следващата среща на СПИБ, която ще се проведе на 23 но­ември в хотел „Riu Preves Resort“ в Правец.

 
21.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар