Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ПринтКом 2011От 13 до 16 април в палата 11 на Международен панаир — Пловдив се проведе дванадесетото издание на изложбата за печатна комуникация „ПринтКом“. Сам по себе си този факт е важен елемент от браншовото общуване в полиграфическата общност. Освен организатора „Международен панаир — Пловдив“ в предварителната работа по подготовката на изложението се включиха съорганизаторите Съюз на печатарската индустрия в България и „Принт енд пъблишинг“ ЕООД, издател на списание полиграфия.

Както е известно, изложението „ПринтКом“ е създаде­но през 1999 година с активното съдействие на тога­вашния главен редактор на списание полиграфия г-н Ва­сил Василев. През годините то се утвърди и си извоюва първенство в конкуренцията с други изложения в облас­тта на печата като ЕкспоПринтПак, провеждано в Ин­тер Експо Център, и БалканПак, което допреди няколко години се провеждаше в зала „Фестивална“ в София. Съ­ществена роля за утвърждаването на „ПринтКом“ изигра и Съюзът на печатарската индустрия в България във функцията си на браншова структура в областта на по­лиграфията в страната.

След проведени дискусии между страните, заети с организацията на изложенията, през 2009 г. беше взето решение честотата на провеждане на „ПринтКом“ да се промени от една на две години. Ето защо през 2010 годи­на, за първи път от 1999 година насам, нямаше изложе­ние. Друго важно решение във връзка с подобряването на условията за провеждане на самото изложение беше свързано с промяната на месеца — от юни на април. Пър­вото решение беше продиктувано от кризата и от лип­сата на достатъчно новости, които да налагат ежегод­но провеждане, а второто произтичаше от факта, че в края на май има международни изложения в областта на печата, които хвърлят сянка върху „ПринтКом“.

Подготовката и провеждането на тазгодишното из­ложение протече по обичайния начин. Срещите между съорганизаторите, стотиците телефонни разговори, имейли и делови писма създадоха основата за провежда­нето на един спокоен и конструктивен „ПринтКом“. Раз­бира се, в основата на подобна организация стои най-вече създадената и утвърдена традиция и именно тя позволи на подмладения екип организатори да се справи с трудната задача.

Пресконференцията

И пак по традиция самото изложение беше предхождано от пресконференция, на която ръководството на „Меж­дународен панаир — Пловдив“ в лицето на изпълнителния директор г-н Богомил Бонев, главния директор г-н Йор­дан Соколов и директора на „Търговска дирекция“ г-жа Ми­лена Тодорова изрази надеждите и задоволството си от предстоящото изложение. Както каза г-н Соколов, „се­гашното издание показва съвсем различно лице на печа­тарската индустрия. Тя е в състояние да предложи не просто качествени продукти, а продукти с индивидуал­ност, отговарящи и на най-специалните потребности на клиентите“.

Както представителите на Пловдивски панаир, така и съорганизаторите на изложението и съпътстващите го инициативи в лицето на Съюза на печатарската ин­дустрия в България, представен от Венцеслав Алекси­ев, заместник-председател, списание полиграфия, пред­ставено от изпълнителния директор на неговия издател „Принт енд пъблишинг“ ЕООД, председателят на журито на конкурса за фирмен календар и член на журито на меж­дународния конкурс за панаирен плакат професор Алек­сандър Радославов, който е и председател на секцията по графичен дизайн в СБХ и на агенцията за авторски пра­ва „Иза-Арт“, и членът на УС на Българската асоциация по информационни технологии Милчо Боров, подчертаха важността на „ПринтКом“ за развитието на печатните технологии в страната. Акцент беше поставен върху съ­пътстващата програма, която има амбицията да заси­ли интереса към изложението и да направи общуването още по-интензивно, интересно и полезно.

Ето и някои от посланията на участниците в пресконференцията.

Иван Соколов, главен директор на „Международен па­наир — Пловдив“: „За първи път изложението ще се обър­не не само към бизнеса, а и към екологията и науката. На­ред с новите машини и оборудване във фокуса ще бъдат „зелените“ технологии и образованието.“

Венцеслав Алексиев, заместник-председател на Съ­юза на печатарската индустрия в България: „Инвестици­ите в бранша намаляха с около 40%, но вносът на матери­али се увеличава, а това показва, че отрасълът работи.“ И още: „Около 10 000 души са заети в този сектор на ико­номиката, а той дава 2% от брутния вътрешен продукт на страната.“

Милчо Боров, член на Управителния съвет на Българ­ската асоциация по информационни технологии: „Диги­талният печат навлиза все по-бързо у нас.“

Нели Петрова, изпълнителен директор на „Принт енд Пъблишинг“: „Изложението запазва традициите си.“

Въпросите на журналистите се завъртяха около тен­денциите в печатарската индустрия, кризата и нейното влияние. В отговорите на г-н Алексиев прозвуча реализъм и той отбеляза, че „не можем да си затваряме очите по някои въпроси“. Като най-главен от тях г-н Алексиев ви­зира липсата на инвестиции в нови машини. Все пак под­черта и факта, че индустрията работи и оцелява в труд­ните условия.

На въпрос за конкуренцията на Турция, за която е било споделено на предишни пресконференции, г-н Алексиев отговори, че по-силният и жезнеспособният продава на пазара и че нищо не пречи и на нашите компании да про­дават в чужбина. Той отбеляза положителната тенден­ция български фирми да продават своите продукти на ев­ропейския пазар.

Интерес за журналистите представляваше и въпро­сът за влиянието на новите технологии върху заетост­та в сектора на печатните технологии. Г-н Алексиев отговори, че „няма сериозно намаление на заетите в полиграфията“.

Един провокативен въпрос дойде от залата. Пита­щият търсеше критериите, по които се определя колко държави са представени на „ПринтКом“. Той откровено отбеляза, че „ако се имат предвид стоките, които са из­ложени, то кварталният магазин е доста международен“. С трудния отговор на този въпрос се зае г-н Соколов и обясни, че става дума за представителства на западни компании и функцията на Панаира е да отчете статис­тически онова, което са декларирали изложителите. Той подчерта, че желанието на чужди фирми да участват в изложенията директно или чрез своите представители е радващо за организаторите.

Официалното откриване

Самото откриване на изложението се състоя в 11 па­лата на Международен панаир — Пловдив. От името на организаторите обръщение към участниците и гости­те на изложението поднесе главният директор на Пло­вдивски панаир г-н Йордан Соколов. В него се казваше: „Полиграфическата индустрия и издателската дейност отговарят по блестящ начин на промените, продикту­вани от трудните времена. За нас като организатори на форума е много радостно да видим, че един от най-ус­пешните браншове на българската икономика се съвзе­ма от сътресенията и предлага решения, които да по­могнат и на другите. Това е резултат от навлизането на новите технологии в полиграфията и издателската дейност, които можете да видите тук в Международен панаир — Пловдив, в изложението. Надявам се, че с на­шите партньори от Съюза на печатарската индустрия в България, списание полиграфия и Българската асоциа­ция по информационни технологии ще генерираме нови идеи как да подкрепим този важен сектор от българска­та икономика.“

На свой ред кметът на Пловдив г-н Славчо Атанасов поздрави присъстващите и пожела успех на изложение­то. В обръщението си той каза: „Като кмет на Пловдив искам да ви уверя, че това е най-престижният и най-ва­жен за годината делови форум в областта на печата и полиграфията. За мене е радостен фактът, че общо 23 страни са избрали Пловдивски панаир, за да представят своите иновации и продукти, което още веднъж доказ­ва лидерската позиция на нашето изложение в страната. Това го прави още по-важен и дори решаващ фактор за намиране на по-бърз изход от стагнацията и кризата, за­щото единствено чрез създаването и поддържането на мощни бизнес-инкубатори икономиката може да се съвзе­ме и да намери най-късия път за излизането от кризата. Изложбата „ПринтКом“ предоставя точно такава въз­можност на участващите в нея в един от най-актуални­те отрасли. Печатните и полиграфически производства кореспондират с всички останали отрасли на промишле­ността и в много случаи са от решаващо значение. От програмата на изложението се вижда, че организатори­те не са подценили нито един аспект на този бранш и в следващите три дена производителите, фирмите и по­сетителите ще участват в доста атрактивни семина­ри и национални конкурси.“

От името на г-н Трайчо Трайков, министър на иконо­миката, енергетиката и туризма, беше прочетено об­ръщение от главния секретар на Министерството г-н Владимир Туджаров. В обръщението се казваше следно­то: „Радвам се, че тук си дават среща утвърдени и мо­дерни компании от всички сектори на печатарската ин­дустрия, търговията с печатарски машини и материали, полиграфията и издателската дейност, които ще разши­рят и обогатят досегашното си сътрудничество или ще сложат добро начало на нови партньорства.“

Прерязването на лентата от кмета на Пловдив г-н Атанасов и главния секретар на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма г-н Владимир Ту­джаров даде символично начало и на деловата работа на дванадесетото издание на „ПринтКом“, а плиснатата вода бе пожеланието за успех.

Наградите „Печатар на годината“ и „Търговец на годината“

От две години наградите „Печатар на годината“ и „Тър­говец на годината“ се дават в съответствие с утвър­дения регламент, според който всички членове на Съюза на печатарската индустрия в България могат да номини­рат други членове на Съюза, като се мотивират за номи­нациите си. От така номинираните, досегашните носи­тели на наградите, в присъствието на представители на съорганизатора списание полиграфия, който гаран­тира прозрачността на избора, излъчват по един носи­тел на наградата в двете категории.

Струва си да припомним, че право на глас при избора на тазгодишните призьори по силата на регламента има­ха носителите на наградата „Печатар на годината“: Вен­цеслав Алексиев, „Дунав Прес“ — Русе (2003), Петър Кънев, „Демакс“ — София (2004), Борис Димитров, „ЛитоБалкан“ — София (2005), Пламен Петков, ПК „Д. Благоев“ — София (2006), Марин Несторов, „Ротопрес“ — София (2007), Мари­ян Кенаров, „АБАГАР“ — Велико Търново (2008) и Иван Пе­тков, „СТОВИ“ ЕООД — Пловдив (2009), както и носителите на наградата „Търговец на годината“: Венета Димитрова, „Славей-91“ — София (2003), Милко Михов, „Капелен“ — София (2004), Наско Кръстанов, „Хайделберг България“ — София (2005), Симеон Доминов, „Доминов Консуматив“ — Пловдив (2006), Стефан Вълев, „manroland България“ — София (2007), Евгени Матеев, „ЕМА“ — Плевен (2008) и Иван Вълканов, „ИВАН ВЪЛКАНОВ — ТРЕЙД КЪМПАНИ“ — София (2009).

Тазгодишните носители на наградите бяха избрани на 28 февруари в заседателната зала на „Демакс“ ООД. От гласувалите 14 членове на комисията по избора с 5 гласа за Печатар на 2010 година бе избран Димитър Коза­лиев, управител на „Фатум“ ООД — София, и подгласници съответно с 4 гласа Тодор Попов, президент на ЕТ „Тодор Попов — ДЕМТ“ — Сапарева баня, и с 3 гласа Радослав Нен­ков, управител на „Печатница София“ ЕООД.

За Търговец на 2010 година с 5 гласа беше избран Румян Георгиев, изпълнителен директор на „Естер“ АД — София. Не­гови подгласници съответно с по 4 гласа станаха Борис Или­ев, управител на „Булграфика“ ЕООД — София, и Чавдар Диш­ков, управител на „Мюлер Мартини България“ ЕООД — София.

Наградите бяха връчени при откриването на „Принт­Ком 2011“ от Венцеслав Алексиев, заместник-председа­тел на Съюза на печатарската индустрия в България.

В кратките си благодарствени думи г-н Козалиев каза следното: „Искам да благодаря на всички колеги, които са ни номинирали и които са ни избрали за тази престижна награда. Всички се надяваме, че кризата вече отминава. Успех на всички колеги!“

От името на „Естер“ АД наградата беше получена от Георги Георгиев, син на Румян Георгиев. Той се обърна към присъстващите с думите: „Изключителна чест е да полу­чим такава награда, особено за изминалата година, която не беше никак лека. Искам да благодаря на нашия великоле­пен екип, без който тази награда нямаше да бъде факт.“

Национален конкурс за фирмен календар

Конкурсът се организира от „Международен панаир — Пловдив“ по идея на г-н Васил Василев, дългогодишен изда­тел и главен редактор на списание полиграфия. Надпре­варата за най-атрактивен и оригинален фирмен календар за 2011 година се провежда за десета поредна година в рамките на „ПринтКом“. Право на участие имат само произведени изцяло в България оригинални едно- и много­листови календари, които са в единство с корпоратив­ния дизайн и дейността на фирмата-възложител. Участи­ето в конкурса е безплатно. Всеки участник има право да представи различни календари, изработени за годината, в която се провежда конкурсът.

През тази година в конкурса взеха участие 33 календа­ра на 26 български фирми. Те са произведени изцяло в Бъл­гария и демонстрират възможностите на българските дизайнери и полиграфисти.

Календарите бяха оценени от жури, оглавявано от Александър Радославов, председател на секцията по гра­фичен дизайн в СБХ и председател на агенцията за ав­торски права „Иза–Арт“ — София, и членове: Нели Петро­ва, изпълнителен директор на „Принт енд Пъблишинг“ ООД; Васил Николов — плакатист; Костадин Отонов — плакатист; Иван Соколов — главен директор на „Между­народен панаир — Пловдив“.

Голямата награда на Националния конкурс за фир­мен календар за 2011 година бе спечелена от календара „Вдъхновение от Фибоначи“ на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД. Наградата се присъжда „за единство при избора на тема и нейната визуализация“. Календарът е израбо­тен по идея, с фотографии, дизайн, оформление и предпе­чат на „Рекламна къща АЯ“ — София и е отпечатан в „ТАФ Принт“ ООД — Пловдив. За цялостното му представяне допринасят още и хартията, предоставена от „Анталис България“ ЕООД, допълнителните ефекти (топъл печат и преге), приложени от „Офсет“ ООД, подвързията и спира­лата на „БИГ 97“ АД.

Освен победителя, бяха номинирани още трима участници:

• Номинация за дизайн, фотография и полиграфическо изпълнение с различни печатни технологии: „Пасат Прес“ ЕООД. Автори на проекта „Пасат Прес“ ЕООД и Рекламна агенция „Вижуъл Маркетинг Студио“ ЕООД, фотографи „Протей“ ООД — Юлиян Недев, Пламена Милева, печат „Пасат Прес“ ЕООД.

• Номинация за дизайн, фотография и полиграфическо изпълнение: „Захарни заводи“ АД. Автор на проекта Стефан Николов, ЕТ „ЧЕФО — Стефан Николов“, печат „Сира“ — Велико Търново.

• Номинация за структурен дизайн, оригинално полиг­рафическо и книговезко изпълнение: „Слънчев ден“ АД. Автор на проекта Рекламна агенция „Юрапел Комюни­кейшън“, печат „Супер Принт“.

Като оригинални журито определи фирмените кален­дари на „Тондах България“ ЕООД, „Гед“ ООД, „Оптикс“ АД и „Италмодалуче — България“.

По силата на регламента за провеждане на конкурса председателят на журито професор Радославов връчи на номинираните фирми възпоменателни грамоти. Изпълни­телният директор на „Международен панаир — Пловдив“ г-н Богомил Бонев връчи плакет на г-жа Нели Петрова, из­пълнителен директор на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД, инвеститор на календара, носител на голямата награда, а авторските екипи, реализирали календара, получиха гра­моти. Г-жа Нели Петрова благодари горещо на фирмите, които направиха възможен този проект, и прехвърли фо­куса на вниманието върху тях. След това и те имаха въз­можност да кажат по няколко думи.

Международен конкурс за панаирен плакат

Конкурсът е единствен по рода си в света и показва изку­ството на съвременния плакат в панаирната индустрия. Той се организира от „Международен панаир — Пловдив“, съвместно с Международната асоциация на изложбената индустрия UFI. Тази година бе 15-ото му издание.

В престижния конкурс участваха 101 плаката на 25 панаирни организации от 14 страни. Председател на жу­рито бе г-жа Лили Айгъл, мениджър по комуникациите в UFI. От българска страна член на журито беше професор Александър Радославов. Той сподели, че работата на жу­рито съвсем не е била лека. Голямата награда на конкур­са бе присъдена на Deutsche Messe — Хановер за плаката „DOMOTEX — Светът на настилките“.

Номинирани са: Технома — Международен панаир за ме­талургия, електроника, енергетика, неметали и граждан­ско строителство на Скопски панаир, Македония; БТЛ — Международна туристическа изложба „Добре дошли на най-добрия терминал“ на Международен панаир Лисабон — Португалия; Пластекс Украйна — Международна изложба за пластмаса и каучук на Премиерекспо, Украйна; Строи­телство — архитектура, материали и системи — групо­ва номинация на 4 плаката за 2009 и 2011 година на Мюн­хенски панаир, Германия.

Голямата награда за плакат на панаирна проява за 2011 година ще бъде връчена на специална церемония по време на 76-ия годишен конгрес на UFI, който ще се про­веде от 9–12 ноември 2011 г. в испанския град Валенсия.

Изложението

Дванайсетата международна изложба за печатна комуни­кация беше проведена в 11 палата на панаирния комплекс в Пловдив. Освен щандовете в палатата бяха обособе­ни семинарна зона и зона за презентации. По данни на ор­ганизатора „Международен панаир — Пловдив“, в изложе­нието са участвали 39 изложители, от които трима от чужбина. „ПринтКом“ е привлякъл вниманието на 934 по­сетители, от които 96% от страната. Интересно е, че 40% от посетителите за пръв път посещават изложе­нието, а 22% — за втори. От посетителите най-голям е делът на работещите в печатници — 47%, и в рекламни агенции — 22%. Преобладават собственици (30%) и специ­алистите с ръководни функции — 29%,представители на предимно малки фирми с персонал до 10 работници (49%).

Четири дена бяха достатъчни на изложителите да демонстрират своите продукти, на посетителите — да получат нужната информация, и на лекторите в семинар­ната зона, за да отправят своите послания.

Разбира се, четири дена са напълно недостатъчни, за да се каже и покаже всичко, за да се организират всички заинтересовани колеги да дойдат до Пловдив, за да се де­монстрира цялата палитра на родната полиграфия. Зато­ва пък след приключването на изложението остава надеж­дата, че по време на следващия „ПринтКом“ силите ще са по-мобилизирани и ще бъде наваксано пропуснатото.

Съпътстващата семинарна програма

Един от най-важните моменти на тазгодишното изложе­ние беше семинарната програма. С нея съорганизатори­те от Съюза на печатарската индустрия в България и списание полиграфия залагаха особено много за насърча­ване интереса на гилдията към „ПринтКом“.

Семинарната програма беше разделена на две глав­ни теми, всяка от които — обособена в един ден. На 14 април (четвъртък) се проведе най-мащабната проява на „ПринтКом 2011“ — целодневният семинар на тема „Поли­графията и дигиталните технологии“. Бяха представени тенденциите в развитието на дигиталния печат, спосо­би за бърз, качествен и екологичен печат, използването на „зелени технологии“ в бранша.

Меко е да се каже, че лекцията, която сложи началото на семинара, се радваше на успех, защото тя предизвика интереса на почти 100 човека, което се оказа неочаква­но за домакините от „Международен панаир — Пловдив“. Наложи се да бъдат носени още и още столове, за да мо­гат заинтересованите да намерят място в залата. Това беше независимата лекция-анализ „Тенденции в развитие­то на дигиталния печат“, представена от Христо Стай­ков. Със завиден професионализъм колегата Стайков по­веде аудиторията към класификацията и принципите на дигиталния печат и независимо от проблемите, които възникнаха с озвучаването, успя да задържи вниманието на присъстващите. Макар да пресрочи малко отредено­то му време, той трудно успя да събере огромния обем от информация, която беше подготвил за колегията. Това за пореден път доказа мащабността на неговата актив­ност, като в същото време демонстрира и възможност­ите му за аналитично мислене. В съответствие с пред­варителните уговорки със съорганизаторите колегата Стайков напълно се дистанцира от личните си пристрас­тия към определени марки и модели и представи една не­утрална и изчерпателна картина на достиженията и съ­временното развитие на дигиталния печат с ремарки за приложимостта на определени технологии в българските условия. Колегите си тръгнаха доволни, а онези, които не са намерили начин да присъстват, се обаждат в редак­цията на списание полиграфия с молба лекцията да бъде публикувана на страниците на любимото им списание.

В програмата взеха участие и други водещи българ­ски и чуждестранни фирми — „Xerox“ и „Адком“; „KODAK“ и „ГЕД“; „AGFA“ и „Булграфика“; „XEIKON“ и „Криейтив Цен­тър“; „SCREEN“, „KONICA“ и „Вълканов Трейд Къмпани“; „FACTOR.BG“. Богатата и интригуваща програма на се­минара предизвика интереса на широк кръг посетители. Особено радващо беше присъствието на студенти от Пловдивския филиал на Технически университет — София, Химико-технологичния и металургичен университет — София и Университета по библиотекознание и информа­ционни технологии — София. Присъстваха и ученици от Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография — София.

На 15 април (петък) на вниманието на аудитория­та беше представена друга интересна и жизненоважна тема — „Съвременното обучение по полиграфия“. С крат­ки презентационни блокове бяха представени Национал­ната професионална гимназия по полиграфия и фотогра­фия, Частната професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация, Химико-техно­логичен и металургичен университет — София (ХТМУ), Университет по библиотекознание и информацион­ни технологии — София (УниБИТ) и Технически универси­тет — София, филиал Пловдив.

Водещи преподаватели от представените средни и висши специализирани учебни заведения очертаха състо­янието и перспективите в обучението по полиграфия и специализираното образование, ролята на мултимедий­ните технологии, видеото и компютърната графика в него, трансферът на знания в печатните медии. Инте­ресен поглед към европейските директиви за образова­ние и съответствието на българското и в частност об­разованието, което получават студентите от УниБИТ, представи проф. д-р Кристина Върбанова — Денчева.

Реализирането на богатата и изключително инте­ресна семинарна програма беше осъществено с помо­щта на съорганизаторите „Принт енд Пъблишинг“ ООД, издател на списание полиграфия, и Съюза на печатарска­та индустрия в България.

Прожекторите загасват, залата утихва. Game over! Или може би по-точно: Show’s over!

Добро или не, изложението „ПринтКом 2011“ вече е в историята. За нас остава да анализираме резултатите и да вземем онези решения, които ще направят следва­щия „ПринтКом“ по-добър, по-интересен, по-полезен...

 
25.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар