Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Почерпано от опита на колегите

  •  
  •  
  •  
  •  


Както стана ясно от презентацията на Стойко Василев, управител на „Дедракс“ ООД — София, по време на срещата на Съюза на печатарската индустрия в България, провела се в Правец на 23 ноември т.г., ръководената от него фирма съвместно с Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография са спечелили проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Понеже намира тази инициатива за особено полезна за фирмата, за гимназията, за персонала, а и за целия бранш, списание полиграфия ще ви предостави допълнителна информация по проекта с цел да популяризира идеята и да улесни и други колеги при евентуални бъдещи инициативи в тази посока

В началото на месец октомври „Дедракс“ ООД подписа с Дирекция „Регионална служба заетост“ дого­вор за финансиране на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е на стойност 177 597,86 лева, от кои­то 70% се отпускат по схема „Подо­бряване адаптивността на заети­те лица“ на оперативната програма. Проектът се изпълнява в партньор­ство с Националната професионална гимназия по полиграфия и фотогра­фия, в ролята и на доставчик на про­фесионално обучение, и фирма „Ко­учинг и бизнес моделиране“, която ще предостави на служителите на „Дедракс“ обучение за повишаване на ключовите компетенции.

Пълното наименование на про­екта е: „Повишаване квалификаци­ята и адаптивността на заети­те лица в печатна база „Дедракс“ чрез предоставяне на професионал­но обучение и обучение по ключови компетентности“.

Общата цел на проекта е пови­шаване адаптивността и квалифи­кацията на заетите лица в „Дедракс“ ООД и създаване на трайни умения и способности чрез предоставя­не на професионално обучение и обу­чение по ключови компетенции; раз­витие на потенциала на заетите в производството, служителите и ме­ниджърския екип в съответствие с изискванията на работата и приори­тетите на работодателя.

Целта ще бъде постигната чрез провеждане на обучения на 180 заети лица за придобиване на професионал­на квалификация по част от професи­ите „Полиграфист“, „Графичен дизай­нер“ и „Компютърен график“, което ще допринесе за цялостната кариера на заетите в дружеството и ще оси­гури професионализъм при изпълнение на служебните им задължения, ще раз­вие трудовите им навици и ще ги на­прави по-гъвкави и адаптивни в усло­вията на динамична работна среда.

Обученията за развитие на ключо­ви компетентности ще формират у мениджърския екип и служителите качества, насочени към подобряване изпълнението на ежедневните зада­чи и повишаване на ефективността в работата.

Придобиването на нови и развити­ето на съществуващите знания и уме­ния, както и разгръщането на потен­циала на служителите, ще ги подготви да се справят по-добре с динамиката на работната среда и ще допринесе за повишаване качеството на произ­вежданите полиграфически продукти и постигане на по-висока ефектив­ност в екипната работа. Проектът ще създаде условия за реализация на мисията и целите на Дружеството.

Основните дейности, застъпени в проекта, са обособени в две групи:

1. Придобиване на професионална квалификация по част от профе­сия. Тук се включват обученията по офсетов печат, довършителни процеси, графично оформление на полиграфически изделия и предпе­чатна подготовка.

Всички обучения ще се провеждат съ­гласно нормативните изисквания на Закона за професионално образова­ние и обучение и са адаптирани към потребностите на работодателя. В края на всяко обучение ще се провеж­дат държавни изпити по теория и практика в съответствие с държав­ните изисквания за придобиване на професионална квалификация по част от професия. Успешно издържалите изпитите ще получат Удостоверение за професионално обучение по част от професия. Удостоверенията ще бъдат издадени от партньора НПГПФ съ­гласно българското законодателство.

2. Провеждане на обучения за придо­биване на ключови компетентно­сти, а именно: комуникация с кли­ента и умения за водене на пре­говори, лидерски умения, успешна комуникация и изграждане на съ­трудничество и екипност.

След приключване на всяко от обуче­нията по ключови компетентности на участниците ще се издадат сер­тификати за придобити умения по образец на обучаващата организация.

Планираните в проекта обучения са свързани с повишаване и разширя­ване на квалификацията на персонал, който е трайно нает. Получените знания и умения по професии, тър­сени на трудовия пазар, както и по ключови компетентности, ще им осигурят заетост и увеличаване на професионалната им мобилност. Участието в проведените обучения ще им позволи да поддържат и разви­ват умения и навици за учене, които са им необходими в условията на не­прекъснато развиваща се професио­нална среда. Създадените умения и постигнатите резултати ще ги мо­тивират за по-нататъшни участия в подобни проекти.

Проектът ще постигне трай­но въздействие върху качеството на работната сила и професионално­то и личностно израстване на 207 за­ети лица в печатна база „Дедракс“ и ще повиши тяхната адаптивност на пазара на труда. 180 от обучаеми­те ще получат възможност да при­добият степен на професионална квалификация, а 207 души ще усвоят полезни ключови компетентности и умения, които ще им бъдат необхо­дими за бъдещата им професионална реализация. На всички обучаеми ще се гарантира запазване на работното място за срок от поне 1 година след приключване на обученията.

Посредством провеждането на обучение на заети, в тясно сътруд­ничество между бизнеса и обучителните институции, ще се даде възможност за задълбочаване на дъл­готрайното партньорство, изграде­но на принципите на доверието и ка­чественото изпълнение на поетите ангажименти.

Наред с това образователният ефект от обученията може да бъде мултиплициран чрез трансфер на знания, осъществяван в процеса на работа в екип, както и чрез всеки­дневната комуникация между служи­телите. Очаква се придобилите нови професионални умения и знания да съ­трудничат с останалите колеги от бранша, като им съдействат в про­цеса на адаптиране към динамиката на работната среда.

Проектът ще създаде модел за добра практика на сътрудничество между бизнеса и учебните институ­ции при разработването на програ­ми за обучение, съобразени с изисква­нията на работодателите и пазара на труда.

Наред с това проектът ще гене­рира устойчиви информационни из­точници — медийни и интернет пуб­ликации и информационни брошури, които ще допринесат за стимулира­не на инвестициите в развитие на човешките ресурси чрез провежда­не на обучения. По този начин голяма част от положителните резултати на проекта, валидни за участниците, ще се прехвърлят върху сравнително по-голям брой непреки бенефици­енти. Чрез медийните публикации ще се разпространи практиката на дру­жеството от проведените обучения и постигнатите резултати за устойчивото развитие на полиграфи­ческия бранш. По този индиректен начин ще се създадат условия за повишаване информираността на биз­неса за полезността от повишаване квалификацията на служителите.

След приключване на проекта из­градените партньорства ще се зат­върдят и ще доведат до нарастване на усилията за непрекъснато повиша­ване капацитета на човешкия ресурс в компанията. Придобитият опит на екипа в организирането и провежда­нето на обучения на персонала ще даде възможност за продължаване на практиката за обучение и в бъдещ период.

Устойчивостта на проекта се гарантира допълнително и от съз­дадените условия за привличане на вниманието и повишаване на ин­формираността на работодатели­те в страната относно важността от подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда и създаване на условия за по-широ­ко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки страте­гиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.

Проектът се управлява от специ­ално нает за целта консултант.

 
22.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар