Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Последна среща на СПИБ преди лятната паузаНа 23 юни т.г. в хотел „Двореца“ във Велинград се проведе последната среща на Съюза на печатарската ин­дустрия в България преди лятната пауза. На срещата присъстваха 67 от членовете на Съюза. Може би по тази причина залата изглеждаше по­лупразна. Освен членове на СПИБ на срещата присъстваха и гости от Конфедерацията на работодатели­те и индустриалците в България, но­вообразуваната Българска асоциация за съвременна графика и печат и спи­сание „Будител“.

Срещата беше открита с крат­ки встъпителни думи от председа­теля на СПИБ Петър Кънев. В тях той очерта основните пунктове за разискване по време на деловата част, представи гостите и помоли всички за максимална деловитост, предвид напредващото време. После даде думата на госпожа Румяна Геор­гиева, директор „Корпоративна поли­тика“ и парламентарен секретар на КРИБ.

В своето изложение г-жа Георгие­ва най-напред очерта законовата ос­нова за съществуването и дейност­та на КРИБ и нейната роля в диалога между социалните партньори. Тя опо­вести позицията на Конфедерацията по предстоящите законови проме­ни — повишаване на минималната ра­ботна заплата, промените в Закона за държавните обществени поръчки, промените в нормативната уредба и реда за усвояване на европейските фондове... После очерта проблеми­те, във връзка с които членовете на СПИБ биха могли да потърсят по­мощ и съдействие от КРИБ, и даде координати. След кратко обсъждане беше взето решение контактите да бъдат осъществявани директно в централата на Конфедерацията на ул.“Хан Аспарух“ №8 в столицата или чрез Главния секретар на СПИБ Ру­мен Трифонов.

Господин Петър Кънев разказа на­кратко и за ръководството на Кон­федерацията и добави още няколко думи, свързани с Тристранната ко­мисия (правителство, работдате­ли, синдикати) и работата на КРИБ в нея. Г-н Кънев изрази и личното си мнение по текущите въпроси, които се обсъждат от социалните парт­ньори. После даде ход на следваща­та точка от дневния ред — Принт­Ком 2011.

Пръв по темата говори Атанас Джажев, главен редактор на списа­ние полиграфия, който представи гледната точка на съорганизатори­те на изложението — Съюза на пе­чатарската индустрия в България и списание полиграфия. В изказването си той наблегна на факта, че изложе­нието е загубило голяма част от из­ложителите, посетителите и попу­лярността си, но никоя от страните (организатори, изложители, члено­ве на Общността) не отчита вина у себе си. Като положителен беше посочен фактът, че интригуваща­та съпътстваща програма е пови­шила интереса в съответните дни и на тази база беше направено за­ключение, че всички, ангажирани с организацията на ПринтКом, тряб­ва да използват тази притегателна сила и започвайки веднага, да създа­дат предпоставки изложението през 2013 г. да бъде още по-интересно и още по-посещавано. Тук Иван Вълка­нов го апострофира и в един твърде нихилистичен дух изрази съмнение, че подобно развитие е възможно.

На свой ред Нина Найденова пред­стави виждането на организатора Международен панаир — Пловдив за отминалото изложение. Според нея причините за спада в изложението са късното начало на организирането му и проблемите, които имат фир­мите в бранша. Г-ца Найденова бла­годари на всички фирми, които са се включили в изложението, и на всички, които са присъствали като посети­тели. Тя сподели, че много от гости­те са дали висока оценка на изложе­нието като „визия и идеи“, и изрази съжаление, че конкурсът за иновации не е успял да разгърне потенциала си. Накрая изрази надежда, че подготов­ката за следващото изложение ще започне „тук и сега“, за да може то да е по-добро от предишното.

След това думата беше даде­на на доц. Димитър Розалинов, гла­вен редактор на списание „Опаковки и печат“. Той представи резултати­те от анкета, публикувана на сайта на списанието, която търси отгово­ра на въпроса: Каква е вашата оцен­ка за ПринтКом 2011? Резултатите от анкетата показват, че като сла­бо изложението са определили 46,7% от анкетираните, като задоволи­телно — 26,7%, като добро — 20% и като много добро — 6,7%. Доц. Розали­нов обърна внимание, че резултати­те са от участници, гласували между 20 април и 17 май. Накрая посъветва организаторите да си вземат поу­ка и да започнат активна подготов­ка на следващото изложение, и то отдалече.

Като обобщение Петър Кънев каза, че в противовес на думите на колегата Вълканов Съюзът като браншова организация на полиграфи­стите е длъжен с всички сили да за­щити изложението, защото това съвпада с неговите интереси. После припомни дългия път на утвърждава­не на изложението и усилията, които СПИБ е направил в тази посока, като обърна внимание на трудностите, които фирмите изживяват, и тен­денциите в развитието на полигра­фията в бъдеще, каквито ги виждаме днес. Той обвърза изложението като продукт на икономическата среда и изрази надежда, че през 2013 г. учас­тието ще бъде много по-различно от тази година.

Нели Петрова, изпълнителен ди­ректор на „Принт енд пъблишинг“ ООД, издател на списанията поли­графия, ProGrafica, ProPack, Компю­тър и каталога Who is who, разказа за организираната наскоро от фирма­та със съдействието на СПИБ Пър­ва полиграфическа конференция в Бъл­гария. Конференцията се проведе на 8 юни 2011 година в Интер Експо Цен­тър на Цариградско шосе в София. Тя носеше наименованието „Ден на пе­чатните технологии в съвременния свят“ и в нея участие взеха фирмите „манроланд България“ ЕООД, „Булгра­фика“ ЕООД, „Полиграфснаб“ АД и „Ка­нак“ ООД. Г-жа Петрова предста­ви фирмите участнички и темите на техните презентации, след кое­то разказа за доброто посрещане на лекторите от страна на аудито­рията. Тя обърна внимание, че цяла­та информация, включително презен­тациите, могат да бъдат открити на: http://www.printday.print-publishing.bg/ и представи накратко резултатите от проведената по време на конференцията анкета. В нея 88% оп­ределят избора на място като от­личен или много добър; 92% опреде­лят организацията като отлична или много добра; желанието да по­сетят конференцията анкетирани­те са определили като пробудено от професионален интерес, съдържание­то на програмата, интерес към пе­чатните технологии, новостите и тенденциите в бранша, срещи с ко­леги от бранша, нови бизнес контак­ти, конкретни теми, от които се ин­тересуват в момента, получаване на допълнителни знания, „сверяване на часовника“ с конкуренцията; 100% оп­ределят събития от подобен харак­тер като интересни и полезни; 100% биха посетили и следващо подобно събитие; като интересни определят темите: дигитален и офсетов пе­чат, флексопечатни технологии, до­вършителни процеси, хартии, масти­ла и консумативи, информационните технологии и полиграфията, опако­въчната индустрия, практически проблеми, работни процеси, бизнес процеси, информация за ситуацията на пазара извън България; почти 96% преценяват, че получената информа­ция ще им бъде полезна и почти 98% споделят, че събитието е оправдало очакванията им.

Нели Петрова сподели надежди­те си Конференцията да стане тра­диционна и съвсем скоро да може да зарадва колегите с покана за след­ващото издание. Към нейните думи Петър Кънев добави, че нужда от подобни конференции има, и изрази горещата си благодарност към ръ­ководството на „Принт енд пъбли­шинг“ за куража и упорството при организацията на първата конферен­ция, като отправи пожелание за след­ващи прояви наесен. Идеята, според неговите думи, е чудесна и вече дока­зано работеща.

После думата получи г-жа Анка Бимбалова. Тя информира колегите за създаването на една нова орга­низация в областта на графичните изкуства. Организацията се нарича Българска асоциация за съвременна графика и печат и е учредена на 12 ап­рил т.г., „не без подкрепата на меж­дународната федерация FESPA“, чий­то пълноправен член Асоциацията се надява да стане през септември. Учредители са 14 фирми и физически лица, но се приемат и нови членове, които „имат отношение към съвре­менните, към модерните техноло­гии, към модерните начини на визу­ализация“. Целите на БАСГП са „да създаде една добра среда, в която всички членове да получават помощ и информация, и да се създаде един до­бър бизнес климат“. Асоциацията е отворена за контакти с други срод­ни организации и в лицето на СПИБ вижда естествен партньор.

Господин Ясен Висулчев разказа за проведения зрелостен изпит по поли­графия в паралелката по полиграфия в СОУ „Дора Габе“ в гр. Добрич, къ­дето е бил поканен като изпитващ заедно с колегата Красимир Заран­ков от ХТМУ. Ясен Висулчев определи този си ангажимент като едно осо­бено приятно предизвикателство. Изпитващите са останали много до­волни от представянето на зрелост­ниците. Демонстрира го и средният успех, който е над 4,50. Добрата но­вина за завършващите е, че резулта­тите им от зрелостните изпити ще бъдат признати като приемни за спе­циалност „Полиграфия“ в ХТМУ и от 27 завършващи 6–7 вече са взели ре­шение да запишат точно тази специ­алност. Няколко ученици обаче имат желание, но нямат финансовата въз­можност да го направят. Затова ко­легата Висулчев се обърна с гореща молба към всички да помислят върху варианти, при които децата ще по­лучат възможност да учат. Той дори посочи вариант те да бъдат наети на работа от някоя печатница и да учат задочно.

След това дойде ред на най-дели­катната тема — тази за некорект­ните клиенти. Пръв думата взе Емил Петков, който още на 9 юни с имейл до всички постави началото на по­добна дискусия. Случаят, който беше представен, е директен опит за из­мама с фалшиво платежно нарежда­не. Желанието на г-н Петков е да се предотврати възможността подоб­ни клиенти да „преметнат и други“. Отношение по въпроса взеха и коле­гите Митко Динев от „Алфа пласт груп“, Иван Минков от „Графобал“ — Своге, Иван Вълканов от „Вълканов Трейд Къмпани“, Николай Влаев от „Европринт България“ и др. Накрая се взе решение да се създаде рабо­тещ интерактивен форум на сай­та на СПИБ, в който колегите да мо­гат да споделят своите проблеми с конкретни клиенти и техните изма­ми. Условие за участие в този форум е подаващият информацията да се обозначи с име, фирма, координати за обратна връзка, конкретни данни за измамата.

След тази разгорещена дискусия колежката Евгения Филева от фирма „Директа“ покани всички присъства­щи на 14 юни на „Ден на отворените врати“ в новопостроената сграда на фирмата в ж.к. „Дружба-2“.

Последен думата получи г-н Пла­мен Крайски, основател на кръ­га „Будител“ и издаваното от него списание. Той се обърна с гореща бла­годарност към всички печатници, ко­ито са подпомагали списанието с отпечатване на отделни броеве. Г-н Крайски разказа за научните конфе­ренции, които наскоро са били про­ведени в Монтана, Велико Търново и Свищов, както и за предстоящата наесен конференция в София. Инте­ресна беше и информацията, че в сеп­темврийския брой на „Будител“ ще може да се прочете повече за има­нярството. В подкрепа на казаното Петър Кънев добави, че благодарение на родолюбивото отношение на чле­нове на Съюза вече няколко години се отпечатват по 4 книжки годишно от това уникално и много полезно списа­ние за история, археология и памет.

След това думата поиска Симе­он Попов от „Хайделберг България“. Той пожела да разкаже за една печат­ница в Германия, която през 2002 го­дина е била с 3 служители и се е за­нимавала с уеб дизайн. В момента е със 100 души персонал и осем машини във формат 120/160. Благодарение на факта, че са заложили на web-to-print, днес те имат средно по 10 000 ти­ража дневно, печатат по 200 тона хартия и картон дневно, цените им са по-ниски от тези в България, като в цената е включена и доставката на място, при клиента. Рекламаци­ите са под 2%. Фирмата печата на всяка машина различни грамажи хар­тия — на първата 90 g/m2, на друга — само 130 g/m2, на третата 200 g/m2, на четвъртата — 400 g/m2 и т.н. Все­ки проект се вижда на уеб страница­та, за да може клиентът да си избе­ре дизайна, хартията и пр. и да види цената... Такива печатници в Герма­ния вече имало 4, като всяка от тях е „изяла хляба“ на 10 други, които са фа­лирали. Четирите печатници са ори­ентирани експортно и едва 40% от продукцията им остава в страната.

Накрая с няколко обобщаващи думи г-н Петър Кънев закри деловата част и насърчи колегите за „същин­ската работа“ — разговорите, дого­варянията и пр., обявявайки, че след­ващата среща ще е през втората половина на септември.

 
26.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар