Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печатница „Алианс Принт“ и бизнес начинанията, които я извеждат на челно мястоВ средата на месец януари 2010 година печатница „Алианс Принт“ придоби листовото производство на печатница „Дружба“ АД. Споразумението за стратегическо партньорство между „Икономедия“ АД и „Алианс Принт“ беше финализирано на 11.01.2010 г. С това споразумение „Алианс Принт“ удвои производствените си мощности за изработка на списания, каталози, рекламни материали и книги

В края на изминалата 2010 г. печатница „Алианс Принт“ съществено увеличи производствената си гама, като стартира и производството на вестници. А точно една година след обявяването на споразумението за страте­гическо партньорство между „Икономедия“ АД и „Алианс Принт“ ЕООД бе обявено и оттеглянето на „Икономе­дия“ АД от печатарския бизнес, като ролният печат за производство на вестници, притежаван от компанията, се прехвърли към „Алианс Принт“ — дългогодишния парт­ньор на „Икономедия“ АД. С това „Алианс Принт“ ЕООД разшири значително портфолиото от услуги, които пред­лага. Сделката създаде предпоставки за подобряване на срочността и бързината при изпълнение на поръчките, комплексността на услугите, качеството на продукция­та и ефективността при обслужването на клиентите.

„Тази сделка ни извежда на челните места в печатар­ския бизнес“ — коментира Венцислав Бичаков, собстве­ник и изпълнителен директор на „Алианс Принт“. Като финал на тези бизнес начинания беше покупката на офсе­това печатна машина Komori Lithrone S40P.

„Алианс Принт“ избра офсетова печатна маши­на от световна класа Komori Lithrone S40P и я въведе в експлоатация

В края на месец януари тази година печатница „Алианс Принт“ пусна в експлоатация най-модерната до този мо­мент печатна машина в България. Новата целоформат­на осемцветна машина Komori Lithrone S40P разполага с всички високотехнологични решения: системи за уве­личаване на производителността, позволяващи напъл­но автоматизирано извършване на подготовката на машината (миене, смяна на пластините, предварител­но намастиляване и др.); най-съвременните автоматич­ни системи за контрол на качеството и управлението на цвета, както и висока скорост на печат едновремен­но и от двете страни на листа благодарение на уникал­ния, доказал се на пазара обръщателен механизъм (пер­фектор), който позволява стабилност на печата, както и прецизност и повторяемост на изображението при ни­ски и високи тиражи и скорости. Така капацитетът на печатницата за производство на списания, книги, плака­ти, листовки, брошури, каталози и други рекламни проду­кти се увеличи многократно.

Печатницата е разположена в София, в сравнител­но по-спокойния квартал Дружба, в непосредствена бли­зост до новата сграда на Полиграфическия комбинат „Димитър Благоев“. Това предпазва и печатницата, и кли­ентите от напрежението на центъра, от неприятно­стите на задръстванията и нередовните транспортни комуникации. Достъпът до паркинга на печатницата е свободен, без ограничения за паркиране.

Печатница „Алианс Принт“ е създадена преди 10 го­дини — на 1.10.2001 г. на базата на печатницата на БТА.

Преди 5 години печатницата отбеляза сериозен ръст и се премести в сградата на „Тих труд“, а днес е в основ­но обновената сграда на придобитата печатница „Друж­ба“ АД. Своя 10-годишен юбилей печатницата ще отбеле­жи с невероятния си икономически ръст. Към момента на създаването ù едва ли някой е предполагал, че пъ­тят на развитието и трансформациите ще бъде точно този. Основните марки печатни машини в печатницата на БТА бяха немски — MAN Roland. Впоследствие печат­ница „Алианс Принт“ закупи още печатни машини от из­вестни немски марки като RAPIDA 74 (с хибридна техно­логия) на KBA и Speedmaster SM 102 на Heidelberg.

Стартираният със споразумението за стратеги­ческо партньорство между „Икономедия“ АД и „Алианс Принт“ проект на модерна печатница беше блестящо завършен с монтажа на новата японска машина за висо­кокачествен печат.

Първите месеци от новата 2011 г. бяха много ак­тивни — време на трансформации и изграждане на но­вото предприятие, създадено от сливането на двете печатници в една нова, много по-ефективна печатница. Успоредно с пренасянето на машините от сградата на „Тих труд“ и монтажа им в новата сграда на печатница „Дружба“ се осъществи и пускът на новата машина. Ос­новната реорганизация на производството, изграждане­то на новата структура на цеховете и тяхното управле­ние също може да се каже, че са приключени. Всичко се оказа даже по-добре, отколкото се очакваше.

Защо се закупува още една машина, когато се сливат две печатници със сравнително достатъчно количество нова техника?

За да бъде печатница „Алианс Принт“ конкуренто­способна на българския и европейския пазар, новата пе­чатна база трябваше да стартира с най-съвременните възможности на печатарските услуги. Трябва да работи качествено и бързо, с невероятно кратки срокове, спася­ващи клиента в последния момент, като компенсира всич­ки предшестващи закъснения. И както се вижда от два­та сайта (www.pdprint.bg/service_fast и www.alliance-print.com),в предприятието се предлага услугата „печатница-линейка“. Тук залагат на съвременните принципи и изисквания на пазара за бързина и качество на услугите.

Въпреки че вече в България имаше закупени няколко листови печатни машини с марката Komori (в печатни­ците „ТАФ Принт“, „Класик Дизайн“, ППЛ, „Полиграф Ко­мерс“), които показаха на практика сигурността в ра­ботата им, не беше лесно да се прецени каква точно трябва да бъде машината. Но днес всички тревоги и съмнения са забравени. Г-н Венцислав Бичаков познава много от търговците на печатни машини и това му по­мага да направи правилния избор: „За да увеличим възмож­ностите за качествен и високоскоростен печат, избрахме Komori.“

Новата машина Lithrone S-840P на корпорацията Komori, доставена от фирма „Булграфика“, се отличава със своята светла окраска сред другите четирицвет­ни и осемцветни машини на KBA и Heidelberg. Но не само цветът на машината я прави по-особена. Дружелюбният софтуер и лекотата на обслужване позволяват печата­рите да се обучат и адаптират към машината буквал­но за броени дни, а самата машина идеално да се вгради в производствения процес. Само за два месеца експлоа­тация номераторът показва вече 2,6 млн. удара. „Всички поръчки, които изработваме в момента, са с повишени изисквания към качеството на печата — казва Кирил Ива­нов, ръководител на листовия печат в „Алианс Принт“ — а с помощта на системата KHS времето за подготов­ка толкова се съкрати, че поръчките, отпечатани на Komori, са с по-висока ефективност и по-висока печал­ба. За печатната продукция с цветност 4+4 ние достиг­нахме невероятно ниво на подготовката — много нисък брак на хартия (четиридесет листа) и кратко време за подготовка (15 минути). Това е благодарение на система­та KHS и настройката на машината посредством CIP3 с помощта на данните, получени от CtP-то!“

Още от създаването си през 1923 г. корпорацията Komori винаги се е стремяла да съдейства максимално на печатарската индустрия, изграждайки отношенията си с клиентите на базата на японската философия kando — да надминат очакванията. Последните kando решения на Komori действително са над очакванията — това са въз­можности, които могат да създадат условия за работа без конкуренция.

Машините от серията Lithrone S40 са съвършено ре­шение за високопроизводителен печат на разнообразна продукция цял формат с малък, среден и голям тираж. Отлично работят с широк диапазон от печатаеми ма­териали с различни дебелини. Те се отличават с висо­ко качество на печата, с високоскоростен печат, с не­надмината надеждност при работа и рекордно кратка подготовка.

Повишената производствена гъвкавост и качест­вото на печата се осигуряват от новаторската кон­струкция на машината, построена на базата на печатни и предавателни цилиндри с двоен диаметър, добре кон­струиран и разгънат мастилен апарат и уникална сис­тема за овлажняване Komorimatic®. Конфигурацията на валците на мастиления и овлажняващия апарат е опреде­лена с помощта на компютърен анализ с цел поддържане на баланса мастило/овлажняващ разтвор и точно дози­ране на количеството мастило. Това гарантира стабил­но и високо качество на печата.

Машината притежава новите възможности на вгра­дената система за контрол KHS-AI (Komori KHS Advanced Inerface) за ускорена подготовка, бързо стартиране на печата на тиража и автоматичен контрол на цвета. Те осигуряват забележителна оперативност при гаранти­рано високо качество на печат по време на целия тираж.

KHS е иновационна система за повишаване на произ­водителността, разработена с цел намаляване на вре­мето за подготовка и съкращаване на макулатурите до абсолютен минимум. Системата използва данните на поръчката, получени от станцията K-Station, и данните PCC, носещи информация за работния поток на CtP. Го­товите печатни форми, изработени от CtP, и данните за предварителна настройка, получени от CIP4/PPF, оси­гуряват веднага точния пасер и зоналното нанасяне на мастилата. По-високата стартова скорост и минимиза­цията на отпадъчната хартия при пускането на маши­ната позволяват да се съкрати времето за пренастрой­ване (подготовка) на машината и значително да се намалят макулатурите. Интелигентната KHS-AI (Komori KHS Advanced Inerface) е следващият етап на развитие на системата KHS. Нанасянето на мастилата се опти­мизира в резултат на непрекъсната обработка и анализ на данните за цветовия (мастиления) профил и фактиче­ското работно положение на мастиления апарат. Анали­зът се обработва и се извършва необходимата компен­сация в съответствие със състоянието на машината, условията за печат и използваните материали. Систе­мата KHS-AI има функции за предварително настройване на въздушните дюзи и регулировка на пасера в съответ­ствие с формата, дебелината, направлението на целулоз­ните влакна (водата) и вида на хартията. Това осигурява стабилно и равномерно подаване, провеждане и събира­не на листовете. Интелигентната система KHS-AI за бърз старт на печата на тиража снижава количество­то на макулатурите до 30−50 листа хартия. KHS-AI осъ­ществява и запис на работния процес, режима на печат и информацията по обслужване на машината.

Системата притежава и функцията самодиагности­ка за откриване на неизправностите. Освен това тех­ническата поддръжка може да се осъществява и отда­лечено от централата на корпорацията чрез интернет.

Принос за бързата подготовка има и обновената версия на системата за автоматична смяна на форми­те Full-APC на Komori. Специалистите в Komori знаят, че най-бързата подготовка в света изисква не само авто­матизирана смяна на формите. Не по-малко важна е и оп­тимизацията на функциите по миенето. Използването на микрокапсулираното платно за измиване на офсето­вия и печатния цилиндър не само съкращава времето, но и намалява разхода на платно.

Печатните секции се отличават с високата точ­ност и качество на печата в резултат на много висо­ката микронна точност при тяхното изработване. Усъвършенстваните системи за подаване, транспор­тиране и събиране на листовете в Lithrone S40P са още една крачка по пътя към високото качество на печата. В тези устройства са включени цял ред от функции, специ­ално разработени за поддържане на печат с висока ско­рост — 15 000 удара в час при осем печатни секции с об­ръщател (перфектор). При максималната скорост от 15 000 л/ч. не се наблюдават никакви вибрации — те са из­бегнати напълно.

В продължение на години основен приоритет на про­изводството на листови печатни машини на корпора­цията Komori са перфекторите — печатните машини с обръщател. Такава е монтираната в „Алианс Принт“ ма­шина Lithrone S40P. Половината от продаваните в света машини Komori са перфектори. На фона на общия спад на продажбите в световен мащаб перфекторите отбеляз­ват устойчив ръст. Това е така, защото тези машини имат редица предимства: печатът от двете страни съ­кращава времето два пъти, намаляват се общите раз­ходи за подготовка, заемат се по-малки производстве­ни площи — както за машините, така и за съхраняване на незавършената продукция. Перфекторите постигат ви­сока производителност на труда при два пъти по-малко печатари — обслужва се една машина вместо обичайни­те две. Опростява се производственият процес, като получаваме готова продукция с едно преминаване на хар­тията през машината. Перфекторите имат някои пре­димства и в конкуренцията с ролните heatset машини: значително по-ниски са количествата на макулатурите и е по-висока рентабилността при малки и средни тиражи.

Усъвършенстваният пулт за управление на печата включва два големи чувствителни на допир (touchscreen) екрана, позволяващи с лекота дистанционно да бъдат осъществявани почти всички регулировки на печатната машина. Обединяването на този пулт с CIP4/JDF със съв­местима K-Station (опция) и KMS позволява да се просле­ди работният статус на машината в реално време, ко­ето дава възможност да се централизира управлението и да се повиши ефективността му. Тези усъвършенства­ния на работната среда намаляват също така и нато­варването на оператора. Пултът за управление е прис­пособен към по-нататъшна интеграции при развитието на цифровите технологии.

Г-н Венцислав Бичаков е много доволен от резултати­те: „Днес вече е ясно какви са новите ни хоризонти за развитие и какви нови пазари да търсим. Готови сме за още новости.“

Нов акцент в развитието на фирмата ще бъде засил­ването на успешните контакти с международни клиен­ти. Към настоящия момент фирмата успешно обслужва клиенти от Германия, Дания, Италия, Франция, Холандия, Испания, Съединените щати, Франция и др.

В печатницата градят планове в посока бъдещото си развитие. Новаторството се превръща в съществе­на част от бизнес модела на предприятието.

Предимства на Lithrone S40P във връзка с екологията

Като един от водещите производители, корпорацията Komori отдавна разработва печатни машини, които нама­ляват вредното въздействие върху околната среда. Създа­дените от Komori печатни системи минимизират разходи­те на материали, електроенергия и труд. Това е и основен фактор за понижаване на отделянето на вредни емисии и отрицателното въздействие върху околната среда.

Пет са стъпките на Komori към намаляване на вредното въздействие върху екологията, които са приложени в печатната машина Lithrone S40:

1. Съкращаване на разхода на хартията чрез система­та за бърз старт на тиража KHS.

2. Съкращаване на потреблението на електроенергия чрез използване на високоефективен инверторен двигател.

3. Съкращаване на използването на химикали — овлаж­няващата система Komorimatic лесно се пренастрой­ва за печат без алкохолни добавки към овлажняващия разтвор.

4. Съкращаване на разхода на материали чрез авто­матичното устройство за подаване на мастилата чрез мастилени картриджи (касети или контейне­ри) — има го като допълнителна опция; лагерите не изискват смазване; новата система за очистване на маслата е с вградена маслена помпа.

5. Съществено е понижено нивото на шума чрез шумо­поглъщащия корпус.

Инж. Стефан Славчев

 
24.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар