Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печатарската промишленост тенденции, потенциали, възможностиНашето съвремие предлага огромно разнообразие от медии, които ни предос­тавят много голям обем инфор­мация. Всеки, който днес е в със­тояние да осигури на клиентите си структурирана, целенасочена и индивидуализирана информация, може да разчита, че е спечелил пред конкуренцията. Очевидно е, че конкурентоспособната печа­тарска промишленост има нужда от предприятия с добри финансо­ви и качествени показатели, с по­стоянни значими приходи, с възможности за инвестиции и не на последно място — с ръководство, което осигурява добра творческа атмосфера за специалиста и от­лични средства за работа. Пред­приятията, които се надяват да спечелят потребителя, трябва да са в състояние да предложат разнообразни печатни продукти, нови творчески решения, висока ефективност на рекламните средства и естествено крос- или интермедийна конкурентоспосо­бност. Абсолютно необходимо е кросмедийната рекламна страте­гия на фирмата да е насочена към отделни целеви групи и да отгова­ря на нуждите на потребителя.

Днес всички експерти са еди­нодушни, че печатните медии ще продължат да се развиват успешно. Индикатор за това твърдение, например, е нара­стването на потреблението на хартия в света. До 2010 г. се очаква ръст от 2,4%. Въпреки това обаче, за всички нас — ма­шинопроизводители, достав­чици на материали, печатари, издатели и разпространители, е абсолютно необходимо да работим динамично, развивай­ки нови бизнес модели, които да осигуряват връзките между печатните и електронните медии и да са достатъчно ат-рактивни за потребителя. Медийната революция днес оз­начава разширяване на възмож­ностите и индивидуализиране на продукта с цел подобряване на медийното обслужване на всеки отделен клиент. Начини­те на потребление и на въздей-ствие показват, че печатът запазва стабилно позициите си. Печатната медия е изклю­чително подходяща за почивка, за ориентиране в дадена обста­новка, за анализ и естествено за натрупване на базова информа­ция. Обикновено читателят се ангажира интензивно с печат­ната медия и това вероятно обяснява факта, че почти 50% от разходите за реклама се да-ват на класическите печатни медии — вестници, списания, ди-ректна поща и рекламни лис­товки. Печатният продукт продължава да всява доверие, осигурява надеждна информация, постоянство, насочен е към потребителя и предлага добра степен на ориентация и преглед­ност на информацията.

Известно е, че по-голямата част от печатните продукти зависят силно от рекламния бизнес. Докато през 2002 и 2003 г. световната конюнктура доведе до значителен спад на реклама­та, то през последните години се наблюдава добър ръст на раз-ходите за реклама в печатните медии. До 2010 година се очаква в Eвропа, САЩ и Япония разходите за печатна реклама да на­растват с около 3,8% на година, за телевизия и радио — също с около 3,8%, а за интернет — с 15%. Общо 363 млрд. евро са да-дени за реклама в този регион през 2005 г., а през 2010 г. се прог-нозира да се достигне сумата от 442 млрд. евро.

При илюстрационния печат говорим често за агресивна кон-куренция, което означава дъм-пингови цени. Затова днес повече от всякога е необходимо с използването на нови произ­водствени модели да се създаде характерен профил на продук­цията, което от своя страна ще привлече и съхрани клиентелата. Печатните продукти трябва да са привлекателни за читателя. Често издателства­та повишават търсенето на продуктите със специални ре­кламни кампании, допълнител­ни продукти и нови формати при списанията.

Нова концепция за списания предлага, например, агенцията Modern Media Concepts в Австралия. С помощта на специален патент, върху бутилки с мине­рална вода се залепват 32-стра­нични висококачествени мини списания. Агенцията е започ­нала с мини списанието iLove, предназначено за млади, модерни дами. По–малките формати изискват обикновено абсолютно различен дизайн, за да изпълнят рекламната си мисия. Днес се наблюдава, че повечето от спи-санията с джобен формат са предназначени предимно за мла­ди дами.

Друг интересен пример. Производителят на спортни артикули и дрехи BOGNER предлага днес нова форма на каталог — т. нар. магалог (Magalog) — смесица от списание и каталог (Magazin + Ka-talog). Освен представянето на колекцията на BOGNER, се предлагат интересни статии за мода, екскурзии, тържества и др. под. Концепцията получи награ­дата „Най–добър нов каталог 2005” от Германския конгрес за каталожна търговия.

Procter & Gamble, Германия, из-дава списанието For me, което е пример за т.нар. корпоративно издаване. Изданието представлява смесица от потребителско списание и купони за пазаруване. В него са включени редакционни материали за продуктите. Вър-ху купоните са отпечатани щрих кодове за измерване на пот-ребителския резонанс и благода­рение на тези кодове са възмож­ни изводи за потребителското поведение, предпочитанията към продукта от страна на кон­суматора и мястото на покуп­ка. Тиражът варира от 3 до 6 ми-лиона екземпляра, а периодич-ността е засега 2 — 3 пъти го-дишно.

Голямо значение днес се прида­ва на специалните и нетипични форми на реклама. Примерите са много — включени мостри на продукти и подаръци, допълни­телни брошури, приложения и вложки, ароматизирани реклами и др.

Естествено е, че новите про­дукти изискват и нови машинни концепции. MAN Roland непрекъс­нато разработва и предлага на клиентите си атрактивни решения, които осигуряват повишаване на продуктовото раз-нообразие, повишаване на ка­чеството и намаляване разходи­те на труд, материали, както и съкращаване на отпадъците. Особен интерес представляват в момента машините на MAN Roland от семейството на плюс форматите — най–нови са 2В плюс и 7В плюс. Днес машината LITHOMAN печата вече 80 стра­ници за един оборот и работи със скорост от 42 500 об./час. Това означава 3,40 млн. страни­ци за час.

Няколко примера за развити­ето на производителността на машините през последните десет години. Макулатурите са намалели с 65%, печатната скорост на машината се е уве-личила с 51% — от 33 хил. обо­рота/час до 50 хил. оборота/час, максималната ширина на ролата — с 41% - от 1460 мм тогава до 2060 мм днес, произ­водителността е нарастнала със 115% — от 1,584 до 3,40 млн. страници А4 за час. През 1995 г. времето за смяна на печатната форма при машината ROTOMAN е било 22 мин. за всеки от двама работещи, т.е. общо 44 чове­коминути, днес, при използване на зареждане с PowerPlate, един работещ сменя формата за че-тири минути, а при зареждане с AutomaticPlate — един работещ прави това за две минути.

При сегмента „Вестници” се налагат креативни нови про­дукти и бизнес модели, форма­тите стават все по–компакт­ни, въвеждат се интересни рекламни идеи, увеличават се броят и тиражите на безплат­ните вестници. Пример за нов продукт е всекидневникът Ös-terreich (Австрия), стартиран от Волфганг Фелнер на 1-ви сеп­тември т. г. във Виена. Целева­та група се състои от младежи, градско население, съвременно­то електронно поколение. Редак­ционната концепция включва три различни съдържания в един вестник. Тиражът от понедел­ник до събота е 250 000 екз., а в неделя — 600 000 екз. Вестникът с тaблоиден формат се печата на машина GEOMAN, частично по метода на студено сушене (coldset) и частично — по метода на горещо сушене (heatset).

През последните години е ре-гистрирана тенденцията към вестници с компактни форма­ти. С преминаване към Берлин­ския формат, реномираният вестник The Guardian регистри­ра например ръст на тиража с 40% през първия ден и с 30% през първите 10 седмици. През 2005 год. броят на читателите се е увеличил с 14%, като съот­ветно приходът за страница се увеличава с 11%.

Един от примерите за творче­ска рекламна концепция е прозрачната двойна рекламна страница на BMW във вестника Süddeutsche Zeitung, Германия, получила „Наградата за иновации” на Германска­та печатарска индустрия и тро-фея „Печат & Медии”.

Творческа рекламна концеп­ция е реализирана във вестника The Age, Aвстралия. Това е панорамна реклама, разположена на осем последователни вестни­карски страници.

През последните години не-прекъснато нараства популярността на безплатните вест-ници. Общият тираж на вест-ниците през 2006 година в Ев-ропа, Америка и Азиатско-Тихо-океанския регион е 464 млн. ек-земпляра. Делът на безплатните вестници достига шест процен­та. Пример за безплатен вест­ник е Metro International, който има 61 издания в 19 държави, из-дава се на 16 езика в 88 града в цял свят и има 35 милиона чи-татели. Tова е третият по го-лемина вестник в света.

Новото в сегмента „Печат на опаковки” е свързано с учас­тието на всички сетива във възприятието на опаковката на даден продукт. Опаковката трябва да се вижда, защото „Днес опаковките трябва да въздействат за секунди така, както въздейства телевизион­ната реклама“; да има аромат — „Развитието на иновативната опаковка стимулира бизнеса“; да се чува — „Звуковият ефект от отваряне на пакета или на опаковъчния материал с при­ятна повърхност определено допринася за положителното въздействие на даден продукт“; да има вкус — „Опаковката с въздействие върху сетивата стимулира желанието за покуп­ка“ и да може да се докосва, тъй като „Основното предназначе­ние на опаковката е да превърне стимулирането на сетивата в импулс за покупка“.

Съвременните in-line машин­ни концепции на MAN Roland са изключително подходящи за различните нови видове опаков­ки. Те предлагат висока степен на облагородяване, например с използване на ROLAND 700 с до осем печатащи и три лакиращи секции, голямо разнообразие от възможности за лакиране и обла­городяване при едно преминава­не през машината, използване на множество специални мастила, напр. златисти, също и матов лак и са идеални за нанасяне на непрозрачно бяло и UV покри­тия с метализирани мастила.

Днес потребителите на печатни продукти са изправени пред множество предизвикател­ства, които могат да се обоб­щят в следните основни групи:

• Повишаване на разходите поради силната конкуренция между купувачите на печат­ни продукти. Това създава условия за упражняване на натиск върху производителя и като цяло върху печатарската промишленост с цел намаляване на цените на продуктите;
• Сливането и увеличаването на броя на фирмите-купува­чи повишава максималната покупателната сила;
• Често се наблюдава комбини­ране на различно количество хартия и автономни покупки от доставчиците на хартия;
• Повишена необходимост от голяма бързина и гъвкавост при изпълнение на поръчките в печатниците;
• Потребност от интензивни консултации и съвместно творчество при създаване дизайна на продукта;
• Повишаване на изисквания­та към качеството, като се имат пред вид облагородява­нето, индивидуализацията, разнообразието от формати и хартиите.
Предизвикателствата за цялостната печатарската про­мишленост пък включват:
• Много сериозна конкуренция, по-нататъшно увеличаване на капацитетите;
• Техническото обслужване и продуктите са и ще оста­нат в значителна степен взаимозаменяеми;
• Увеличава се броят на слива­ния, фалити и продажби на фирми;
• Навлизането на групи с час­тен капитал в конкуренция­та променя структурата на средния бизнес;
• Недостатъчно желание да се създадат мрежови структу­ри в промишлеността (напр. търговски компании, обеди­нен маркетинг, обединени изследователски и развойни структури);
• Липса на увереност като промишленост;
• Прогресивно засилване на международната конкурен­ция;
• Наддаванията в интернет повишават ценовата конку­ренция;
• Проблеми при собствения капитал и трудности при финансирането се противо­поставят на иновационната скорост и натиска за растеж.

Затова всяка печатница трябва да се стреми да опти­мизира бизнеса си за постигане на конкурентоспособност на международния пазар. За целта е важно да се работи в следните направления:

1. Позициониране на фирмата, създаване на бизнес план;
2. Определяне на възможности­те за растеж, осигуряване на водещо място на пазара;
3. Последователна ориентация по целеви групи;
4. Целенасочено повишаване на квалификацията на търговците по отделни направле­ния;
5. Повишаване квалификацията на фирмените търговци;
6. Оценка на икономическите данни/сравнение;
7. Автоматизация и оптимиза­ция на процесите;
8. Развитие на последователна концепция за поддръжка и ремонт на оборудването;
9. Повишена и контролирана инвестиция в квалификация и преквалификация.

Производителят на печатар-ски системи и машини днес съ-що получава нова и много отго-ворна роля. Той трябва да пред­лага на клиентите си цялостни производствени решения, при-ложни иновации и нови идеи. С помощта на printnet, printcom, services и printconsult MAN Roland генерира дори значителна доба-вена стойност за потребите-ля. При printservices централно внимание се обръща на управле-нието на жизнения цикъл (Life-CycleManagement) и на системи­те за поддръжка. Обслужването по доставката на материали и оптимизацията на процесите printcom доокомплектова паке­та за LifeCycleManagement.

Днес печатарската промиш-леност може да изпълнява роля­та на координатор чрез устано­вяване, поддържане и обединя-ване на приложни връзки на вся-ко ниво — производствено, тър-говско и образователно. За цел-та могат да се създадат работ­ни групи от печатари и достав­чици, които да формират съв­местни пазарни стратегии; да се правят съвместни публика­ции; да се организират експерт­ни форуми и работни срещи от и за печатарската промишле­ност и индустрията-достав­чик; да се провеждат съвместни маркетингови изследвания за пе-чатарската промишленост; печатари и производители да провеждат съвместни изследва­ния и развойна дейност.

 
28.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар