Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Официална визита в България на ректора на Московския държавен университет по печатаВ началото на месец юни ректо­рът на Московския държавен уни­верситет по печата (Московский государственный университет пе­чати — МГУП) проф. к.т.н. Алексан­дър Максимович Циганенко гостува в България по покана на Специализи­раното висше училище по библиоте­кознание и информационни техноло­гии (СВУБИТ).

На срещата в СВУБИТ от българ­ска страна присъстваха проф. Иван­ка Янкова, ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт“, доц. Ма­рия Николова, директор на департа­мент „Общообразователни дисци­плини“, доц. Иван Иванов, катедра „Информационни технологии и инфор­мационно брокерство“. Най-важният резултат от срещата е споразуме­нието за създаване от МГУП и СВУ­БИТ на съвместна магистърска про­грама „Информационни технологии в печатните комуникации“.

На 4 юни 2010 година се проведе официална среща между Съюза на пе­чатарската индустрия в България и Московския университет по печа­та. Домакин беше председателят на СПИБ Петър Кънев.

Контактите между двете орга­низации са традиционни и това е по­редна среща между тях. На нея бяха обсъдени както принципни въпроси, така и конкретни такива, засягащи отношенията в краткосрочен план. Гостът подари на г-н Петър Кънев часовник, като израз на приятелски­те чувства, които изпитва лично, от една страна, и на добрите отно­шения между страните, от друга.

Професор Циганенко пое ангажи­мента Московският университет по печата да запази преференциалните условия, които и до момента поддър­жа за българските студенти. Той из­каза известно съжаление и огорчение от факта, че днес младите не знаят руски и това се явява пречка в нача­лото на обучението им. Все пак гос­тът увери СПИБ, че и в бъдеще може да разчита на качествени кадри и ак­тивност от страна на МГУП при съв­местните инициативи.

От МГУП се надяват да посрещ­нат голяма българска делегация за 80-годишния си юбилей, който ще бъде отбелязан през октомври т.г. В това отношение професор Цига­ненко разчита на СПИБ като коорди­национен орган. Добре дошли са как­то бившите възпитаници на МПИ и МГУП, така и други колеги, които про­явяват интерес към традициите и постиженията на Университета.

Проф. Циганенко се срещна и с представители на Химико-техно­логичния и металургичен университет (ХТМУ). На срещата от българ­ска страна присъстваха проф. Санчи Ненкова, зам.-ректор по учебната част, доц. инж. Иво Вълчев, ръково­дител на катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“, д-р инж. Татяна Божко­ва, отговорник направление „Полигра­фия“, ст. асистент Александър Ган­чев. Договорено бе преподписване на 5-годишния договор за сътрудни­чество и съвместна работа в облас­тта на полиграфията и опаковките. Поради ограниченото време бе взе­то решение при предстоящото по­сещение на представители на ХТМУ в Москва по случай тържествата за 80-годишнината на МГУП да бъдат обсъдени някои допълнителни теми и да бъдат подписани анекси по въпро­сите за обмен на докторанти, сту­денти в ІV курс в бакалавърската про­грама, съвместно ръководство на докторантите и пр.

 
19.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар