Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Отзвук от Генералната асамблея на ИнтерграфКакто неведнъж ви информирахме, на 11 юни т.г. в София се проведе Ге­нералната асамблея на Интерграф — Европейската конфедерация на пе­чатните индустрии, чийто член от няколко години е Съюзът на печатар­ската индустрия в България. Избо­рът на България и по точно на СПИБ за домакин на Генералната асамблея беше голяма чест за Съюза, но и при­знание за нарасналата роля на всички нас, неговите членове и функционе­ри, в регионалното и общоевропей­ско общуване между специалисти­те в печата. Нашето домакинство беше потвърждение на факта, че при­съствието, усилията и резултатите от труда ни са били забелязани и оце­нени от ръководството на Интер­граф и лично от генералния секретар г-жа Беатрис Клозе. Наивно е да се смята, че Интерграф биха избрали оп­ределена страна или съюз за домакин, без да са се убедили, че той има по­тенциала да осигури провеждането на Асамблеята. Всичко това в още по-голяма степен задължаваше Съюза на печатарската индустрия в Бълга­рия да демонстрира добра организа­ция и да предложи подходящи условия за деловата работа на Асамблеята и атрактивна съпътстваща програма, която да впечатли гостите.

Както се очакваше, СПИБ предло­жи на присъстващите на Асамблеята Интерграф-членове от 16 държави цялото гостоприемство и отзивчи­вост, на които сме способни. След традиционните поздрави и привет­ствия от името на Съюза участни­ците се потопиха в делова работа. Вечерта Съюзът на печатарската индустрия в България покани гости­те си на обзорна разходка до Копи­тото, а след това и на вкусна вече­ря с традиционни ястия, гарнирана със специфичната национална обста­новка на ресторант „Воденицата“ в Драгалевци и народните песни и тан­ци от програмата, чийто връх беше нестинарският танц, дълбоко раз­вълнувал гостите. За следващия ден беше предвидена разходка до Пловдив и Бачковския манастир, където с по­мощта на екскурзовод гостите се за­познаха с атмосферата на Стария град и уникалността на един от ем­блематичните манастири в България.

Ръководството на Интерграф в лицето на президента г-н Хавард Грьотхайм и генералния секретар г-жа Беатрис Клозе на два пъти (от високата трибуна на Копитото и преди да се сбогуват с участниците) благодари на Съюза на печатарската индустрия в България за гостопри­емството и добрата организация на Асамблеята и съпътстващата програма.

След приключването на проява­та в седалището на СПИБ се полу­чи и официално писмо от Президен­та на Интерграф, в което се казва следното:

Уважаеми г-н Кънев,

Уважаеми г-н Трифонов,

Благодарим Ви за изключително приятелския, плодотворен и добре организиран престой в България.

За членовете на Интерграф беше удоволствие да бъдем обект на Ва­шето гостоприемство. Благодаря Ви от името на толкова много дър­жави в Европа.

Вие се справихте чудесно и съм сигурен, че ще получите много до­бри отзиви по време на следващата среща на борда на директорите на INTERGRAF.

Благодаря Ви отново и желая на всички Вас чудесно лято!

Поздрави,

Хавард Грьотхайм, Президент на Intergraf

И докато едно подобно писмо може да бъде прието като проява на до­бро възпитание, другите писма, полу­чени в СПИБ, могат да бъдат тълку­вани само като израз на искрените и неподправени чувства на авторите.

Г-н Хосе Едуардо Карагосела от Apigraf, португалската асоциация на печатарската индустрия и индус­триите за визуална комуникация и преработване на хартия, пише: „Гене­ралната асамблея на Intergraf в Бълга­рия беше не само, както обикновено, една изключително интересна сре­ща, но и една много приятна визита, и ние благодарим горещо на Съюза на печатарската индустрия в България за отличната работа.“

В писмото на Клаудио Ковини, президент на италианската асоци­ация на печатарската индустрия и на индустрията за преработване на хартия (ASSOGRAFICI), четем: „Би­хме искали да изразим благодарност­ите си за отличната организация на Генералната асамблея на Intergraf в София и социалната програма. Благо­даря Ви още веднъж!“

Всички, които имаха възможност да контактуват лично с участници­те и гостите на Генералната асам­блея, получиха и устни благодарности и други положителни отзиви за пре­биваването в България. Благодаре­ние на добрата си работа през по­следните години СПИБ с основание се утвърди като активен и уважа­ван член на международната полигра­фическа общност в балканско и евро­пейско измерение. Провеждането на тазгодишната Асамблея на Интер­граф потвърди по несъмнен начин тази констатация.

 
20.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар