Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Общо събрание на СПИБ и работна среща на КБМПНа 20.03.2008 г., във Велинград, се проведоха две мероприятия: открита работна среща на Клъстер „Българска медия и печат“ (КБМП) и общо събрание на Съюза на печатарската индустрия в България (СПИБ).

На работната среща на Клъстер „Българска медия и печат“ присъстваха както членове на клъстера, така и представи­тели на СПИБ. Бяха разгледани следните въпроси от Опера­тивния план на КБМП:

• Стартиране създаването на клъстерно предприятие „Учебно-производствен репроцентър — CtP“;
• Инициативата за постоянно действащ проект „Изнесе­но обучение и отдих“;
• Създаване и поддържане на база данни „Човешки ресур­си“ и
• Проект за издаване на Алманах „Кадрите на полиграфията“.

Г-н Ясен Висулчев (зам.-председател на КБМП) информи­ра за започващите инициативи по Оперативния план. По проекта за издаване на Алманах „Кадрите на полиграфията“ ще работят: Васил Василев (бивш главен редактор на сп. полиграфия и член на УС на КБМП) — като главен редактор на алманаха и Пепа Старчева и Методи Йорданов — като съставители.

По въпроса за създаването на клъстерно предприятие „Учебно-производствен репроцентър — CtP“ г-н Красимир Илиев (Евротайп), който бе представен за отговорник на проекта, направи предложение репроцентърът да бъде ба­зиран в Северна България, във връзка с предстоящото об­новяващо развитие на предпечатните процеси в този ра­йон. Г-н Любомир Янчев (ИПК Родина) изтъкна, че разположе­нието на учебния център в ИПК Родина би го натоварило с оптимална производствена програма. В хода на обсъждане­то на текущия Оперативен план възникнаха няколко предло­жения за нови инициативи.

Г-н Венцеслав Алексиев (Дунав Прес, медиатор на КБМП) постави въпроса за последващата обработка и утилизира­не на промишлените отпадъци от производствените про­цеси в печатарската индустрия — химикали, пластмаса, ма­кулатури от самозалепващи се хартии и фолиа, лепила и други. Той беше подкрепен с много примери от господата Борислав Димитров (Литобалкан, член на УС на КБМП), Хрис­то Стайков (ГЕД), Любомир Янчев и други колеги. Въпросът за опазването на околната среда е много актуален и важен и във връзка с европейските екологични норми. С очаквано­то нарастване на полиграфическата продукция този про­блем тепърва ще се задълбочава у нас. Всяка инициатива за модерното му решаване от страна на бранша се очаква да бъде подкрепена от държавата.

Г-н Висулчев информира присъстващите за предложе­нието, направено от г-н Марин Несторов (Демакс) да бъде проучена възмож­ността за създаване на клъстерно предприятие за довършителни процеси. Те­мата беше оживено обсъ­дена от участниците, чле­нове на клъстера — г-н Бо­рис Димитров разказа ней­ната история и за спънки­те преди 5-6 години. Г-н Ви­сулчев подчерта, че сега вече съществува сериоз­съюзен живот на промяна в икономическата обстановка и бизнес среда­та и че големите предприятия, които са създали мощности през изминалия период, имат перфектната възможност за апортни вноски в едно бъдещо клъстерно предприятия, на­пример АД.

Г-жа Венета Димитрова (Славей-91, член на УС на КБМП) разказа за интересно реализиран проект на подобно пред­приятие, плаващо по Мисисипи. При него ползата не е само в оригиналното решение за скъсяване на транспортните дестинации, а и в намаляването на данъците. Такова пред­приятие би могло да бъде построено на кораб по Дунава, ко­ето да приема поръчки от украински, румънски, български и други печатници, дислоцирани по течението на реката. Г-н Чавдар Дишков (Мюлер Мартини България) описа как изглеж­дат такива действащи предприятия в ЕС. Той изказа съм­нение, че създаването на плаващо предприятие е възможно технически и пое ангажимента идеята да бъде обсъдена с негови колеги-специалисти.

На събранието на Съюза на печатарската индустрия в Бъл­гария присъстваха около 90 души. Събранието бе водено от Петър Кънев (председател на СПИБ и на КБМП).

В самото начало бе представен новият ректор на ХТМУ — доцент д-р Борис Стефанов. В своето изказване той говори за приетите промени в учебния план за сте­пен бакалавър, след която може да се завърши магистърска степен по специалностите „Технология на полиграфията“ и „Целулоза, хартия и опаковки“, както и степен професиона­лен бакалавър по „Целулоза, хартия и полиграфия“, като посо­чи, че те са много важни специалности и се превръщат в едни от основните за университета.

Бяха обявени новите членове на СПИБ: Дарс 91–Бургас — г-н Димитър Събков, Алфа Пласт Груп — г-н Светозар Динев, новият генерален директор на Xerox България — г-н Юлиан Григоров и Класик Дизайн — г-н Антон Иванов.

По традиция всеки обявен новоприет член на СПИБ пред­стави себе си и своята фирма.
Г-н Висулчев запозна присъстващите с проблемите, ре­шавани на срещата на Клъстера, като постави акцент вър ху създаването и поддържането на база данни „Човешки ре­сурси“ (HR Инкубатор) и издаването на Алманах „Кадрите на полиграфията“. Бяха обсъдени въпросите за съдействие, спонсорство и участие при създаването на Алманаха.

Румен Трифонов (секретар на СПИБ и на КБМП) напра­ви коментар за състоянието и развитието на бранша през 2007 г., като за основните показатели са използвани данни от Интерстат и Агенция Митници. Бе съобщено за евро­пейските програми и за грантовете, които могат да се ползват, както и за одобрен проект по Оперативна програ­ма на ЕС, в който участва и СПИБ (Развитие на човешки­те ресурси), съвместно с Института по целулоза и хартия. Бяха обявени и коментирани инициативите на Конфедера­цията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за: Национална стратегия за миграционна политика, в т.ч. липсата на кадри, очаквани потребности от работ­ници и др.; Конкурси за финансиране по програма „Научни из­следвания“, съобразно интереса на бизнеса. Във връзка със създаването на квалифицирани кадри за полиграфията, г-н Петър Кънев съобщи за изпълненото обещание на MANRo­land— преведени са пет стипендии, с помощта на които ре­ално се учат пет наши студенти.

На срещата бе повдигнат и въпросът за участие в 10-ия юбилеен ПринтКом — Пловдив (25–29.06.2008) и съпътства­щите го мероприятия — наградите на СПИБ за печатар и търговец на годината.

Беше направено и съобщение във връзка с най-важното предстоящо мероприятие за бранша: посещението на dru­pa 2008. Организирани са две групи, които в началото на юни ще посетят това международно изложение.

Г-н Чавдар Дишков получи възможността да съобщи новия адрес на представителството на Мюлер Марти­ни България, след което официалната част на събранието приключи.

Обсъжданията по тези интересни теми на СПИБ и КБМП продължиха до късно в неформална обстановка.

 
06.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар