Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Общо събрание на Клъстер българска медия и печат

  •  
  •  
  •  
  •  


Независимо от факта, че неотдавна (на 26 юни т.г.) Клъстер българска ме­дия и печат проведе Общо събрание, на 3 декември 2009 година ръковод­ството свика членовете за ново Общо събрание. То се проведе в новопостро­ената сграда на Полиграфическия ком­бинат „Димитър Благоев“. Отзоваха се единадесет от осемнадесетте чле­нове, което даде основание на председателстващия събранието г-н Ясен Висулчев, заместник-председател на КБМП, да даде ход на обсъжданията.

Присъстваха членове на Съюза на печатарската индустрия в България, г-н Стефан Вълев от manroland и група колеги от Химико-технологичния и ме­талургичен университет. Специален гост беше гл. ас. д-р Венета Христова от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, автор на книгата „Съвре­менни параметри на индустриалните клъстери в България“. Екземпляри от книгата гостите намериха пред себе си още когато заеха местата си. Под­ранилите имаха време и да хвърлят бе­гъл поглед на статията, посветена на Клъстер българска медия и печат. В краткото си обръщение към присъст­ващите г-жа Христова разказа за ин­тереса си към клъстерните струк­тури и монографията на тази тема и предупреди, че продължава да следи развитието на КБМП, включително и на самото събрание. Тя отбеляза след­ното: „При анализа на документите на вашия клъстер осъзнах, че ви чака мно­го работа. Вие имате прекрасни ини­циативи и аз бих се радвала, ако реали­зирате дори 75% от тях, защото това ще е огромен успех. Пожелавам ви за­едно да постигате повече и да реализирате синергичния ефект, защото сами в бизнеса може и да успявате, но заедно бихте успели още повече. Же­лая ви попътен вятър!“

Преди началото на деловата рабо­та г-н Висулчев обърна внимание, че е Варваринден, а според народните вяр­вания „какъвто е този ден, такава ще е цялата година“. В тази връзка той пожела успех на събранието.

След кратко изложение относно из­мененията и допълненията на Устава на Клъстер българска медия и печат беше дадена възможност за обсъжда­не. До дебати по този документ оба­че не се стигна поради факта, че та­кива вече са проведени по време на предишното Общо събрание. Измене­нията бяха приети с пълно одобрение от присъстващите членове на Клъс­тера и това даде възможност за пре­минаване към другите точки от днев­ния ред.

Несъмнено фокусът на Събрание­то беше върху създаването на „Синер­гия Клъстер БМП“ АД. Както се изрази г-н Висулчев: „Днес ние пускаме на вода флагмана на нашата бъдеща флоти­лия. „Синергия Клъстер БМП“ е нашият кораб-майка, чието предназначение е да стане основата на нашата корабо­строителница. От идеите и от енер­гичността на екипа на дружеството ще зависят много неща в бъдеще...“ Както се вижда и от снимката, съв­сем преднамерено г-н Висулчев беше сложил вратовръзка с изображения на елегантни ветроходи, за да придаде синергичен ефект на посланието си.

Освен устава на новото друже­ство бяха обсъдени и приети още два важни за регистрацията на „Синер­гия Клъстер БМП“ въпроса – за седа­лището и адреса на управление и за разходите, които ще бъдат направе­ни при регистрацията. По първия въ­прос след обсъждане на възможните адреси, се стигна до консенсус регис­трацията да се извърши на адреса на „ФорКом“ ООД, който е: 1164 София, бул. „Христо Смирненски“ 29–33. По втория въпрос беше гласуван бюджет за разходите по регистрацията в раз­мер на 1500 лева, който да бъде оси­гурен от Клъстер българска медия и печат.

Присъстващите бяха единодушни и по въпроса за предложение за Пред­седател на Съвета на директорите на „Синергия Клъстер БМП“ АД. Реше­нието изглеждаше очевидно, но за да се спази процедурата, присъстващи­те членове на Клъстера трябваше да преминат през формален избор. Пред­ложението дойде от медиатора на КБМП г-н Венцеслав Алексиев и ведна­га беше подкрепено в изказванията на г-н Пламен Петков, г-н Камен Несто­ров и г-жа Стилиянка Петрова. Други предложения не постъпиха и за пред­ставител на КБМП, който по проек­тоустава е и Председател на Съвета на директорите, беше избран с пълно одобрение г-н Ясен Висулчев.

След това бяха представени кан­дидатурите на новите членове на Клъстер българска медия и печат: „По­лиграфия инфо“ ООД нямаше предста­вител и кандидатурата ù беше пред­ставена от г-н Ясен Висулчев. Нели Петрова представи кандидатурата на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД. „Кри­ейтив Център“ ООД беше предста­вена от Нели Попова. Георги Румянов Георгиев представи от името на „Ес­тер“ АД всички необходими документи за стартиране на процедурата по при­емането им в Клъстера. Накрая Ата­нас Джажев обяви кандидатурата на „Айлаб“ ООД.

Предвид множеството въпроси, чакащи своето решение, г-н Висулчев предложи набирането на уставния ка­питал да започне веднага след откри­ване на специалната сметка. По сила­та на Устава на новото дружество Клъстер българска медия и печат ще има една златна акция. От присъства­щите желание да станат учредители изявиха 12 юридически лица с по една акция, 1 юридическо лице с две акции и 11 физически лица. Така от необходи­мите 50 хиляди лева бяха набрани 26. Ето защо се взе решение за провеж­дане на информационна кампания сред членовете на КБМП за попълване на ка­питала. Датата 10 декември беше оп­ределена като срок за представяне на необходимите документи от страна на лицата, изявили желание да станат учредители. Г-н Висулчев обяви следва­ща среща на учредителите на 10 де­кември в 15 часа на същото място.

По време на срещата на учреди­телите бяха представени документи от страна на физически и юридически лица в съответствие с изискванията на Закона и проектоустава на „Синер­гия Клъстер БМП“ АД. Бяха обсъдени различни въпроси, касаещи учредяване­то на Дружеството.

Един от въпросите беше попъл­ването на Съвета на директорите. Г-н Ясен Висулчев излезе с мотивира­ни предложения за членове на Съвета. Номинирани и единодушно одобрени бяха Нели Попова, Пламен Давидов и Ру­мен Трифонов. За пети член на съвета бяха последователно обсъдени бъде­щите акционери Ружа Василева, Хрис­то Матеев, Румян Георгиев, Атанас Джажев, Николай Алексиев и Ивайло Дишков. Мотивите за всеки от номи­нираните бяха последователно форму­лирани от г-н Ясен Висулчев, но почти всеки от тях мотивира своя самоот­вод поради заетост, което беше при­ето с разбиране от присъстващите. След разискванията пети член на Съ­вета стана Ивайло Дишков, като все­ки от номинираните изрази желание за активно участие в работата на Дру­жеството независимо от своята ре­ална заетост.

Друг въпрос, който също предиз­вика оживени разисквания, беше за приоритетните задачи на новосфор­мирания Съвет на директорите на „Синергия Клъстер БМП“ АД пред про­цедура на регистрация. Накрая се прие предложението на Пламен Давидов Съ­ветът като първа задача да изработи бизнес план, в който да се определят насоките за развитие на бъдещото дружество, за да станат ясни струк­турата на дружеството и ресурсите, които ще са необходими за постига­нето им. Присъстващите споделиха опасенията си, че времето е кратко и ако правителството публикува преди края на годината документите за кан­дидатстване по програмите за подпо­магане на клъстерни структури, може да се окаже недостатъчно, предвид многото работа, която предстои.

Г-н Висулчев представи пред при­състващите проект на бъдещата „холдингова“ структура на КБМП, ко­ято метафорично нарече „клъстер­на флотилия“. Той пожела „попътен вятър“ и изрази оптимизма си за бъде­щото ù развитие.

 
16.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар