Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нова машина на КВА и CTP на Kodak25 април 2007 г. беше богат на събития ден за полиграфическия бранш в България. Повод за членовете на СПИБ да посетят село Чифлика, до гр. Троян, този път беше организираната от фирма Аримпекс презентация на нова печатна инсталация на КВА във Военното поделение 24430 на града.

Модернизирането на печатната база впе­чатли всички гости на събитието. Новоре­монтираната сграда на печатницата ярко контрастираше на фона на стария сграден фонд в околността. Халетата, през които посетителите преминаха, за да достигнат до мястото на презентацията, светеха от чистота под мощните луминесцентни светлини, високи и просторни, с отлична вентилация. Единодушно беше мнението, че условията за работа в това предприя­тие са създадени да отговарят на най-ви­соките европейски стандарти.

Неслучаен беше интересът на всички относно финансирането на този проект. След присъединяването си към НАТО през 2004 г., на 28 април 2006 г. България подпис­ва „Споразумение между правителствата на България и САЩ“ за сътрудничество в областта на отбраната. Част от него е споразумението за „Обмен и сътрудни­чество между българското и американско­то военно министерство“ в областта на военната география, което включва „План за техническа и технологична модерни­зация на Военно-географската служба на Българската армия“. Изпълнението на този план е финансирано основно по програмите за чуждестранна военна помощ на амери­канското правителство, благодарение на които става възможно откриването на новата печатна база в гр. Троян и оборуд­ването ú с най-съвременна полиграфическа техника – 5-цветна печатарска машина KBA Rapida 105 Universal (с макс. размер на листа 74х105 см и макс. скорост на печат 15 000 листа/час) и система за предпе­чатна подготовка Kodak CTP Lotem 800 – 2 Quantum, повече за която можете да про­четете на стр. 38 в настоящия брой.

Партньорството между един от све­товните лидери в производството на печатарски машини КВА и Creo Inc. (която от юни 2005 г. е собственост на Eastman Kodak Company) датира от 2003, когато двете световни марки се споразумяват за сътрудничество в областта на мре­жово обвързаното полиграфическо произ­водство (Networked Graphic production), с цел постигането на високотехнологични и интегрирани решения за управление на процесите.

От българска страна реализацията на проекта беше осъществена, благодарение на съдействието на фирма Аримпекс – официален представител на концерна КВА в България, и фирма ГЕД ООД – една от водещите български фирми в областта на дигиталния печат и експонацията, тър­говски представител на редица световни компании в тази област, между които и Kodak.

Водещ на тържественото събитие беше полковник Иван Русенов – заместник-на­чалник на Военно-географската служба на Българската армия (ВГС на БА). За­местник-министърът на отбраната – г-н Иван Гаврилов, откри тържеството с „Приветствие“ към домакините и гости­те по повод откриването на модерната полиграфическа база, която в бъдеще ще обслужва нуждите на поделенията на НАТО от географски карти и печатни матери­али. Полковник Георги Гладков – началник на ВГС на БА поздрави присъстващите и наличния състав на БА с придобиването на полиграфическо предприятие от толко­ва високо професионално ниво. Г-н Тжиже­вски – ръководител на офиса за „Междуна­родни програми и политика“ за Югоизточ­на Европа към Националната агенция за геопространствено разузнаване на САЩ, пожела успешна дейност на предприятие­то в сътрудничеството между армиите на НАТО. Вицепрезидентът по продажби­те на фирма Koenig & Bauer AG (KBA) Свен Стржелчик, който също беше пристигнал у нас специално за това събитие, поздра­ви професионалния екип на печатницата, която вече 80 години работи само с ма­шини на КВА. Самият той е бил изненадан от факта, че предприятието притежава една от първите произведени от концер­на КВА машини (която вече е на повече от 80 години), запазена, в много добро техни­ческо състояние и функционираща нормал­но и до днес. На троянското предприятие той връчи почетна акция на фирмата КВА и пожела новата машина да бъде също толкова добре поддържана и дълголетна.

Тържеството беше почетено и от редица други официални лица, сред които:

От Министерство на отбраната:

бриг. ген. Н. Славев (началник управле­ние „Операции“ към Генералния щаб на БА); г-н Кр. Моновски – заместник-ди­ректор на дирекция „Отбранително планиране и програмиране“ към Ми­нистерство на отбраната; арх. Я. Са­вова – директор на Дирекция „Военна инфраструктура“ към МО; г-н Н. Цо­нев – изп. директор на Изпълнителна агенция „Социални дейности“към МО и полк. Д. Иванов – директор на дирекция в ИА „ВКИ“ към МО.

От Министерство на земеделието и горите:

г-н Г. Тошев – директор на Главна ди­рекция „Земеделие и гори“.

От Министерство на вътрешните работи:

гл. комисар Кр. Петров – директор на Главна дирекция „Гранична полиция“; гл. комисар Р. Йорданов – зам.-дирек­тор на Главна дирекция „Гранична по­лиция“ и комисар М. Димитров – дирек­тор на РДВР, гр. Ловеч.

От Община Троян:

К. Кацарски – председател на Общин­ски съвет на гр. Троян и д-р Й. Ройнев – заместник кмет на Община Троян.

Официални представители на СПИБ:

инж. В. Алексиев – зам.-председател и г-н Р. Трифонов – гл. секретар, който се обърна с официално приветствие към присъстващите от името на СПИБ.

От фирма Аримпекс присъстваха Сте­фан Христов, Димитър Райчев и Ангел Йо­чев. Представители на ГЕД ООД бяха Хрис­то и Калинка Стайкови.

Присъстваха представителите и на почти всички специализирани издания в бранша.
Тържественият дух на това събитие се пренесе по-късно и в конферентната зала на х-л Балкан в с. Чифлика, където се състоя втората по ред организационна среща на СПИБ за 2007 г.

 
30.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар