Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ние и другите балканциДомакин на второто издание на Балканския печатарски форум, което се проведе на 14 и 15 ноември 2007 година в Атина, беше гръцката федерация на печатарите. Точ­ното наименование на организацията е ΣΕΜΕΕ (Hellenic Federation of Printing Media Communication). Федерацията е създадена в Атина през 1969 г. и първоначално е имала 23 членове. Днес тя има 250 членове с около 5000 работници. Федерацията има 7-членен Съвет на директорите, кой­то се избира на всеки две години от Общото събрание.

Организационните цели са:

 • Насърчаване и защита на интересите и правата на членовете;
 • Информационно подпомагане при проследяването на новите технологии;
 • Сътрудничество в контактите с компетентните органи и организации при решаването на общи или ин­дивидуални проблеми;
 • Консултиране по въпросите на трудовото и данъчно­то законодателство като цяло и в частност относ­но печатните дружества.

Федерацията е собственик на сграда в централната част на Атина, в която от октомври 2004 г. работи Цен­тър за образование и обучение. Той обучава специалисти и дава призната квалификационна степен, която съот­ветства на нашето средно-специално образование1. Кур­сът на обучение е двегодишен и включва офсетов печат, подвързване и довършителни работи. Центърът разпо­лага с офсетова печатна машина и оборудване за печат­ни форми и довършителни процеси. В Центъра се орга­низират ежедневно семинари по технически дисциплини и презентации от гръцки или международни експерти. Гръцката федерация организира всяка година два техни­чески симпозиума (семинари), фокусирани върху въпроси от изключителна важност за печатната индустрия.

ΣΕΜΕΕ е член на Гръцката индустриална федерация (SEV), а от 1991 г. — и на Европейската конфедерация на печатните индустрии (Intergraf). Член и съучредител е и на Балканския печатарски форум. От 1979 г. до днес пре­говаря и подписва Колективния трудов договор за печат­ната индустрия на Гърция.

По решение на Съвета на директорите Гръцката фе­дерация за печатни медии стана домакин на Годишното общо събрание на Intergraf през 2009 г., което се проведе от 11 до 14 юни в Electra Palace Hotel, Атина. Членове на организацията са фирми от графичната индустрия с раз­личен профил — от предпечата до довършителните про­цеси и производството на опаковки.

На фигура 1 е представен относителният дял на от­делните сегменти на гръцкия графичен пазар.

Нека разгледаме особеностите на икономическата професионална среда, в която функционира ΣΕΜΕΕ. Спе­цифичните характеристики на местната промишле­ност са следните:

 • Повечето фирми са малки и много малки семейни предприятия;
 • Преобладаващата част от машините са от внос;
 • Повечето суровини са от внос;
 • Пазарът е фрагментиран в производството на кни­ги, комерсиален печат, картонени кутии, общо отпе­чатване;
 • Пазарът е концентриран в производството на списа­ния, вестници, акциденция, етикети, гъвкави опаковки.

В страната се провеждат няколко специализирани изложения. Едно от тях е SYSKEVASIA. То се провежда в Metropolitan Expo в Атина. От 19 до 22 март 2010 г. е про­текло неговото 12 издание. Разделите, застъпени в изло­жението са:

 • Суровини, материали, опаковане, екологични опаковки;
 • Опаковъчни машини и спомагателно оборудване;
 • Материали и машини за печат на опаковки;
 • Производство и обработка на хартия;
 • Системи, машини и материали за автоматизация, контрол на качеството и компютризация;
 • Складови системи, машини и материали; разпределе­ние и транспорт — логистика;
 • Системи и машини за рециклирани опаковки;
 • Услуги.

Допълнителна информация ще намерите на сайта на изложението www.syskevasia-expo.gr.

GRAPHICA е изложба за техника и материали за гра­фичните изкуства, издателския процес и комуникации­те, организирана от COMEX HELLAS и GRAPHICA EXPO. За първи път е осъществена през 1991 година. Оттога­ва събитието се провежда на всеки две години в Атина.

11-ото издание на изложба GRAPHICA е проведе­но от 29 май до 1 юни 2009 г. в новия изложбен център Metropolitan Expo в Атина, който се намира на междуна­родното летище El. Venizelos. В своята 18-годишна ис­тория GRAPHICA се е утвърдила като водещ панаир на графичните изкуства в Гърция. С над 140 изложители и 6000 посетители от цяла Гърция, предишната GRAPHICA (2007 г.) е най-голямото изложение за графични изкуства в Гърция.

През 2009 г. COMEX HELLAS и GRAPHICA EXPO за пър­ви път провеждат комбинирана изложба „EXPO PACK 2009 и GRAPHICA 2009“. От самото название на изложението EXPO PACK става ясна и насоката: суровини и материали за опаковки, опаковки, опаковъчни машини, печатни и кон­вертиращи машини и пр.

Третото изложение от серията е EPIGRAPHICA. По­следното издание на EPIGRAPHICA е организирано през 2008 г. В тази изложба е имало 75 участници от областта на визуална комуникация, гравирането, дигиталния пе­чат, ситопечата и маркирането и посетители от около 2,500 компании.

От 2010 година изложението се провежда с ново име — PROMOSIGN. Първото издание на това старо и ново изложение е проведено от 10 до 12 април 2010 г. в EXPO АТИНА.

Допълнителна информация за трите изложения ще на­мерите на http://www.graphicaexpo.gr/uk/index.html.

От Федерацията информират за някои специализира­ни издания: GA-Graphic arts, Book of graphic arts, Typographia, All pack Hellas, CMYK. По няколко причини, основната от които е, че не владея гръцки, не успях да науча нищо по­вече за тях. Опитайте, може би вие ще успеете! (www.graphicarts.gr, www.e-typographia.gr, www.allpackhellas.gr, www.cmykmag.gr). Тези, които владеят гръцки, дори мо­гат да четат едно от тях онлайн на адрес http://www.allpackhellas.gr/images/teyxh/37-10/index.html.

Опитите ми да науча повече за сродните органи­зации също се натъкнаха на неуспех. Сайтът на Greek Graphic Designers Association (http://gda.gr/) няма англий­ска версия, а този на Hellenic Association of Screen Printing Companies (www.seme.gr) би трябвало да има, но тя, за ог­ромно съжаление, не работи. Това, съчетано с оскъдното желание на служителите в ΣΕΜΕΕ да предоставят по-из­черпателна и пълна информация, осъди опитите ми да бъ­дете по-добре и пълно информирани на неуспех.

Единственото учебно заведение, в което се препо­дават графични изкуства в Гърция, е Атинският техно­логичен образователен институт. Той е най-големият технологично-образователен институт в страната и третият по големина от всички висши учебни заведе­ния. Има пет факултета — Приложни технологии; Бизнес & Икономика; Здравни грижи & професии; Хранителни тех­нологии & Хранене; Графични изкуства & Дизайн.

От своя страна Факултетът за графични изкуства и дизайн включва следните катедри: Графичен дизайн; Ин­териорна архитектура, декорация и дизайн; Реставрация и консервация на антики и произведения на изкуството; Технологии на графичните изкуства; Фотография и аудио-визуални изкуства. Факултетът по Графични изкуства и дизайн е единственото висше училище за приложни изку­ства в Гърция и функционира от 1977 година. Във факулте­та работят около 120 преподаватели с различни звания, както и специализиран технически персонал и админи­страция. Броят на студентите е средно 2800 студенти, 750 от които са записани в училището за графичен ди­зайн. Още информация на http://www.teiath.gr/?lang=en.

Както е видно, гръцката федерация на печатарите работи в една сходна на нашата балканска среда. В съ­щото време по ред причини би могла да се похвали с ня­кои неща, на които с основание можем да завиждаме: не­малка членска маса, Център за образование и обучение, приличен брой студенти в училището за графичен дизайн, семинарите, които организира два пъти годишно, и т.н. Определено има какво да научим от колегите, но и ние имаме какво да им дадем... Именно това е радващото в комуникацията ни в рамките на Балканския печатарски форум — възможността за обмяна на опит и идеи. Оста­налото е в нашите ръце...

 
18.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар