Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

МГУП – живата история на руската полиграфияПрез октомври 2010 г. Московският държавен универси­тет по печата „Иван Фьодоров“ отбеляза своята 80–го­дишнина. Той е създаден през 1930 г. с постановление на ЦИК на Съвета на народните комисари като Московски полиграфически институт. Така става първото висше учебно заведение, което подготвя висококвалифицира­ни кадри за полиграфическите предприятия и издател­ствата. Макар че първоначално Институтът е имал само три факултета — Инженерно-технологичен, Инже­нерно-икономически и Издателски, само в първия факул­тет още тогава са се подготвяли кадри по пет полигра­фически специалности, което му отрежда важно място в подготовката на такива специалисти на територия­та на СССР.

С годините Институтът се разраства — разширя­ва се материалната база, обогатява се оборудването в учебните лаборатории, постоянно се повишава квалифи­кацията на преподавателския състав.

От 1933 г. се подготвят и аспиранти, като първата защита е през 1936 г.

След Великата Отечествена война Московският по­лиграфически институт се превръща в най-големия цен­тър на полиграфическото образование и полиграфическа­та наука в СССР. От 1960 до 1980 г. в него има вече 8 факултета, 30 катедри, 36 учебни и научни лаборатории. В института работят над 300 щатни преподаватели, от които 150 професори, доценти и кандидати на науките.

От средата на 80-те години на ХХ в. настъпва ка­чествена трансформация на най-голямата полиграфиче­ска школа в Русия. Освен традиционните специалности в Института се разкриват и специалностите Полигра­фия и Книгознание, където се подготвят бакалаври, ма­гистри, аспиранти.

Днес МГУП е на челно място в областта на новите технологии. Между стените на Университета се появя­ват новостите на водещите фирми в този отрасъл — Heidelberg, DuPont, KBA, HP, Adobbe и други. Студентите се обучават на тях и придобиват необходимите практи­чески навици.

Разширяват се международните връзки на висшето учебно заведение. Московският полиграфически инсти­тут, член на Междурегионалната асоциация на полигра­фистите, Асоциацията на книгоиздателите, а така също и на Асоциацията на книгоразпространителите, актив­но сътрудничи с чуждестранни учебни заведения — Берг­ския технически университет в гр. Вупертал, Висшите технически училища в Лайпциг и Кемниц, Техническия уни­верситет в Дармщад, университета Джунг Бу (Републи­ка Корея), Университета по библиотекознание и инфор­мационни технологии (София, България) и мн. др.

Колективът на МГУП, неговите студенти, гости и приятели в продължение на една седмица празнуваха юби­лея, като взеха участие в множество научни, обществе­ни и тържествени мероприятия. Московският държавен университет по печата получи огромен брой поздравле­ния и подаръци от различни правителствени, политиче­ски и отраслови организации, от руски и чуждестранни вузове, както и от свои възпитаници.

Сред тях са и много българи, сега водещи имена в на­шата полиграфическа индустрия. От името на Съюза на печатарската индустрия в България поздравление под­несе г-н Петър Кънев, възпитаник на МГУП. Изключител­но топло и сърдечно бе поздравлението на проф. д.ик.н. Стоян Денчев, Ректор на Университета по библиоте­кознание и информационни технологии, който връчи на колектива великолепна картина — пейзаж от слънчева Бъл­гария. Ректорът на МГУП проф. Александър Циганенко с право може да се гордее, че ръководеният от него уни­верситет е подготвил над 70 000 специалисти в облас­тта на полиграфията и издателското дело, които сега работят на ключови позиции в печатарската индустрия по целия свят.

 
23.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар