Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Клъстер „Българска медия и печат“В края на януари, в заседателната зала на фирма „Демакс“, се проведе годишното Общо събрание на сдружението Клъстер „Българска медия и печат“. От общо 19 членове присъстваха представители на 13: Демакс, Ротопрес, Фор­ком, Дунав прес, СТС принт, Славей 91, Лито Балкан, ЕМА, Ал­декс инк, Аримпекс, ИПК Родина, Мюлер Мартини България и РИК Елиана 2000. Останалите шест членове: ИПК Светли­на, ПК „Д. Благоев“, Априком, Кариер, Динев ТСС и г-н В. Ва­силев, отсъстваха по уважителни причини. Така събранието имаше кворум и можеше да взима легитимни решения. Бяха поканени и присъстваха също така експертите от СПИБ — г-жа Р. Велкова и г-н Кр. Илиев, както и г-н Иво Танчев.

Събранието премина при следния дневен ред, кой­то бе предварително раздаден и гласуван единодушно от присъстващите:

1. Отчет на дейността на Клъстера от основаването му досега;

2. Бизнес климатът в Клъстера;

3. Финансов отчет за изминалия период;

4. Финансова рамка и проектобюджет за 2009 г.;

5. Информация за извършеното досега, съгласно Опера­тивния план на Клъстера:

5.1. Създаване на клъстерна мегагрупа за мобилни комуникации;

5.2. Създаване на Еко-предприятие за обработка на отпадъци;

5.3. Създаване на репроцентър (CTP Center);

5.4. Проучване на пазара в републиките от Средна Азия.

6. Представяне на членовете на Клъстера, влезли през 2008 г.

Председателят на КБМП — П. Кънев приветства участниците, като обобщи смисъла от създаването и функциони­рането на това сдружение.

Отговорникът за създаването на мегагрупа за мобил­ни комуникации в рамките на Клъстера — Н. Генчев изтъкна свършеното досега, проведените срещи с трите национал­ни мобилни оператора и получените оферти. За съжаление обаче липсата на еднакви критерии за оценка на предложе­нията е довела до невъзможност за категорично заключе­ние и оценка на най-подходящата. За целта е необходимо да се съберат още данни, както от операторите, така и от колегите. След направените изказвания и предложения беше прието работната група да изиска от трите оператора конкретни, уеднаквени в заданията си изчисления на разхо­дите с клаузите при подписване на съответен рамков дого­вор и изграждането на клъстерната група за мобилни кому­никации (Решение 1).

Беше прието предложението Клъстерът да бъде финан­сиран от синергичния ефект, като трябва да се подготви опростен подход за това.

По раздадената предварително Информация за работа­та на КБМП г-н Висулчев, председател на събранието, зая­ви своята увереност от полезността на това сдружение и неговата перспектива, като сподели и разочарованието си от пасивността на повечето членове. От него беше изне­сена актуална информация за проведената на 28.01.2009 г. Конференция в МИЕ под ръководството на зам.-министър Нина Радева и намеренията на държавната администрация да даде ход на нови мерки за подпомагане на клъстери, как­то и да бъде създаден Национален координатор за подпома­гане на клъстерите. Прие се отчета за работа на КБМП за периода от учредяването му досега и се призова към по-активна работа на всички членове на сдружението (Реше­ние 2).

Медиаторът на Клъстера г-н В. Алексиев информира съ­бранието за нормалното състояние на етичните процеси и междуфирмените взаимоотношения на членовете в Клъс­тера. Досега няма постъпили оплаквания за нарушения на Етичния кодекс, за конфликт на интереси или на други мо­рално-етични норми в сдружението. Отчетът на медиато­ра беше приет и всички членове бяха призовавани да продъл­жават да спазват Етичния кодекс на Клъстера (Решение 3).

При огласяването на финансовия отчет г-н Трифонов, протоколчик на събранието и секретар на СПИБ, наблегна на минималните приходи, получени за периода, тяхното ико­номично изразходване и наличното салдо, което не позволява никакво по-нататъшно реално участие в управленски, струк­турни или други проекти. Препоръча се да се намерят подхо­ди за увеличаване на приходната част и да се потърсят въз­можности за намаляване на непреките финансови разходи. След направените коментари финансовият отчет на сдру­жението за изминалия период беше приет (Решение 4).

Във връзка с финансовата рамка и проектобюджета за 2009 г. г-н П. Кънев изтъкна важността на проблема с при­ходите, които трябва да растат не за сметка на членския внос, а от синергичния ефект на проведените мероприятия и проекти, в които Клъстерът следва да взема дейно учас­тие. Също така беше решено, че засега не е необходимо да се назначава щатен сътрудник към Клъстера. При възникна­ла необходимост за управление на европейски програми или други мащабни проекти, да се определи процент от стой­ността им за възнаграждения. След направените комента­ри и предложения се прие размерът на членския внос в Клъс­тера за 2009 г. да остане 100 лв, като се запази и входящият членски внос от 100 лв. (Решение 5).

Беше решено да се активизират всички членове в тър­сене на проекти и програми, в които да се участва и да се печели както самостоятелно, така и в рамките на сдруже­нието. Създаването на общо Еко-предприятие е едно из­ключително необходимо и належащо начинание, изтъкна г-н Висулчев. Ето защо е била проведена и срещата с ръковод­ството на Екобулпак, които са специализирани в управление­то на отпадъците. Има много възможности в реализиране­то на идеята ни за събиране, третиране и оползотворяване на неприемани сега отпадъци като изрезки от флексопе­чат, от самозалепващи стикери, от мастила и химикали и много други. Г-н Несторов предложи да се съберат и обоб­щят всички програми за управление на отпадъците в печат­ниците и да се създаде една обща за отрасъла. Г-н Б. Дими­тров и г-н В. Алексиев горещо подкрепиха създаването на едно такова предприятие, защото рано или късно и у нас ще се затегне контролът при унищожаването на тези несъби­раеми сега отпадъци от производствения процес на печат­ниците в страната. Г-н Кънев също наблегна върху нашата отговорност за опазването на околната среда и стрикт­ното спазване на европейските норми. След дълго обсъжда­не се прие секретарят на Клъстера, заедно с г-жа Велкова, в срок от една седмица да отправят запитване до европей­ската конфедерация на печатарите Intergraf и до Баварския печатарски съюз как е решен при тях проблемът с тези от­падъци. Засега да не се събират мостри от неприеманите отпадъци, както е предложено на срещата с Екобулпак, но да се продължат контактите с тях. След като се получат отговорите от нашите европейски колеги, да се докладва на УС на Клъстера за вземане на решения за по-нататъшни действия в тази насока. Тази задача беше определена за при­оритетна в работата на Клъстера (Решение 6).

Г-н Кънев потвърди своята готовност за съдействие при установяването на делови контакти с бизнес среди­те в средноазиатските републики. При своите посещения в тези страни той е установил реалната възможност за раз­ширяване на нашата печатарска индустрия в тези региони, независимо от силното руско и турско присъствие. Готов е да съдейства и в организирането на делово посещение на наши колеги там. Прие се всички колеги от КБМП да заявят своето желание за посещение в средноазиатските републи­ки при секретаря г-н Трифонов. При реален интерес да се оформи работна група, която с помощта на г-н Кънев да за­мине на делово посещение в подходящите за бизнес държа­ви и предприятия (Решение 7).

Създаването на учебно-производствен репроцентър или т. нар. „CTP Center“ е идея на клъстерните членове от бли­зо 9 месеца. С проучването за осъществяването ù бе на­товарен г-н Кр. Илиев, който докладва направеното досе­га. Той изтъкна, че такива инсталации в страната има вече на много места и от общо 70 броя, в София са 42. Факт е, че са групирани главно в силно развитите печатарски райо­ни като София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас, до­като в Северозападна България например няма нито една такава съвременна инсталация (Бел. ред. — виж повече по темата на стр. 20). Освен че са скъпи съоръжения, квали­фикацията за обслужването им също трябва да е на високо ниво. Това поставя и резонните въпроси за финансирането, мястото, персонала, обучението и редица други, свързани с изграждането на един такъв център. Засега няма и фир­ма–лидер, която да е обявила намерения в тази посока. По този въпрос взеха отношение много колеги и като се отче­те сложността на проблемите, които трябва да се решат предварително, Събранието прие временно да бъде спряна работата по този проект. След уточняване на някои основ­ни предпоставки, на следващи сбирки на Клъстера може да му се даде ход отново (Решение 8).

Бяха представени официално новите членове на КБМП — РИК „Елиана 2000“ (г-жа Стилиянка Петрова), ИПК „Родина“ (г-н Владимир Георгиев), „Динев ТСС“ и „Мюлер Мартини Бъл­гария“ (г-н Чавдар Дишков), които споделиха своите пробле­ми и намерения за бъдещото си развитие, както и за мяс­тото си в Клъстера. С Решение 9 на Общото събрание на КБМД новите фирми бяха приети за членове.

 
12.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар