Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Какво е за Вас списание Полиграфия?Наско Кръстанов: Поставеният въ­прос е до известна степен ритори­чен. Списание „Полиграфия“ е един­ственото по рода си специализирано списание за бранша, което обхваща всички дейности на печатарската индустрия в България. Като такова, то е завоювало твърдо правото си да направи и 100-годишен юбилей!

Имам предвид следното:

• Информационната част е доста­тъчно актуална, дори и при тази периодичност — веднъж на 2 месеца. Това е така, защото всич­ко, което се случва в печатарска­та индустрия като инвестиции е от значимост за близките няколко години. Не е лесно да се вкарват нови технологии твърде често;

• Статиите за технологии и ма­териали, както и по отношение на споделянето на добрия опит, са добре подбрани и интересни за читателя, като много добре се набляга върху ползата в практиката, без да се търсят някак­ви глобални разработки с науч­на стойност. Все пак, за нашата страна е важен практическият опит, а не нововъведения, за кои­то не сме подготвени нито кадрово, нито с нужната технологич­на дисциплина;

• Почти във всеки брой има интер­вю с интересни събеседници, ко­ито изразяват до голяма степен общото настроение към ситуаци­ята в даден момент;

• Преводните материали и съобще­ния са също една добре премере­на част от списанието, която ни държи в час с тенденциите в ев­ропейското развитие.

• Ако към всичко това се добавят и рубрики, свързани с наболели про­блеми на полиграфията у нас — разплащателен морал, ценова по­литика, взаимоотношения между печатници, клиенти и доставчи­ци, списание „Полиграфия“ ще полу­чи и нова роля в оперативния жи­вот на бранша.

Честит юбилей!

Румен Трифонов: За „Съюза на печа­тарската индустрия в България“ (СПИБ) списанието е преди всичко официален печатен орган и медиен партньор, а така също и близък по­мощник в интензивния организаци­онен живот на Съюза и верен корек­тив на неговите изяви.

Списание „Полиграфия“ точно и на­време отразява всички събития, слу­чили се в нашия отрасъл, като излож­би, презентации, сбирки на членовете и обществено значими мероприятия.

Изданието е инициатор и медиен партньор на едни от най-големите събития в бранша като изложение­то ПринтКом, номинациите и избо­ра на „Печатар на годината“ и „Търго­вец на годината“, както и на редица международни изяви и панаири на пе­чатарската индустрия. В него ви­наги се публикуват най-интересни­те доклади и работни материали от международните форуми като Гене­ралната асамблея и Директорската конференция на Европейската конфе­дерация на печатарите INTERGRAF, от Балканския печатарски форум — Balkan Print Forum, от Drupa и много други.

На страниците на сп. „Полигра­фия“ всеки читател може да намери интересуваща го тема или наболял проблем. В него намират място сери­озни анализи за състоянието, пробле­мите и перспективите на полигра­фията, за най-новите достижения в техниката и технологиите на пред­печата, печата и довършителните операции, за създаването и развити­ето на отделни наши фирми. Не са забравени и ветераните–полиграфи сти, отделя се внимание и на най-мла­дите — учениците и студентите от специализираните учебни заведения.

Проследявайки развитието на списанието през тези 60 години, все едно проследяваме развитието на целия отрасъл през годините. Сами­ят факт, че списанието излиза тол­кова много години, показва неговата осъзната необходимост и полезност за многобройните му читатели.

Оформлението, текстът, снимки­те, рекламите и печатът са на едно действително много високо професи­онално ниво. Нито един брой в послед­ните години не си е позволил компро­миси в качеството на съдържанието и визията — то е същински пример за полиграфическо изкуство в медиите.

Считам, че за Съюза списание­то е чудесна визитна картичка и „фронтмен“на събитията в бранша.

От сърце желая на списание „По­лиграфия“ и разбира се на чудесния ко­лектив, който го списва, още много години живот, творческо дълголетие и професионални успехи!

Михаил Илиев: Списание „Полиграфия“ е символ! Символ на какво ли? Не ми се иска да изброявам, за да не пропус­на нещо. Но не мога да не спомена например: Символ на нашия приятел Васил Василев! Списанието още има „дъх на Васил“, носейки приемстве­ността на традицията! Списанието е „културата“ на нашата полиграфия! Списанието е знанието, което всеки получава при разгръщането му. Списа­нието, най-общо казано, е онова, кое­то ни трябва! Знаем, че ни е нужно, без да се питаме защо...

Благодаря на всички, които са ра­ботили и работят, за да го има!

Ясен Висулчев: „Списание Полиграфия само на 60!“ Браншовото ни списание Полиграфия навърши 60 години!

Ще перифразирам за приятелите от редакцията едно изказване от по­добен (по възраст) юбилей: „При 60-го­дишнината, така както я чувстват читателите, емоцията е богата. По­гледът назад е изпълнен с прочетено­то. Посятото е дало обилни кълнове, семената са падали в благородна поч­ва. Нивата е грижливо поливана. Ок­рилени от ретроспекцията, гледаме напред и си мислим: Предстоящото е повече от преживяното!“

При списание „Полиграфия“ пред­стоящото е с множител няколко хиля­ди — колкото са неговите читатели. То ще расте още!

Благодарим на дългогодишния гла­вен редактор инж. Васил Василев, кой­то го опази през последните 20 годи­ни и го прехвърли в младежките ръце на сегашния главен редактор Десис­лава Брайкова!

Поздрави на младежите от редак­цията и от Клъстер Българска медия и печат!

Благодарим за енергията, при­съствието и медийния комфорт, който създавате за нас и нашите инициативи!

Атанас Джажев: Считам, че в сегаш­ния момент българската полиграфи­ческа общност остро се нуждае от специализиран печат. Списание „Поли­графия“, в качеството си на флагман на този специализиран периодичен печат, има историческа привилегия и отговорност да бъде хроникьор на процесите в българската полиграфия в един относително дълъг и противо­речив период. В търсенето на нови хоризонти, при динамичните процеси на преориентиране и лутане в усло­вията на прехода, списание „Полигра­фия“ намери своето място и в новите условия. Желая на целия екип здраве и вдъхновение за реализиране на отго­ворната задача да продължат тради­циите, съхранени през годините!

Владимир Георгиев: На първо място бих искал от името на ръководство­то, работниците и служителите на ИПК „Родина“ АД да честитя на спи­сание „Полиграфия“ 60-годишнината от основаването му!

Първият ми допир със списание­то беше преди повече от тридесет години и си спомням, че тогава с кри­тичен поглед го сравнявах със запад­ните му „побратими“. През годините сп. „Полиграфия“ претърпя значител­но развитие, както по отношение на публикуваната информация, така и в оформлението и качеството на по­лиграфическата изработка.

Най-важното за мен е, че въпреки превратностите на времето, сп. „По­лиграфия“ беше наш спътник в произ­водственото ни всекидневие и прозо­рец към полиграфическия свят, част от който е българската полиграфия. В забързания ритъм на живота ни, ви­наги съм отделял време за страниците на списанието, за да науча най-ва­жното за колегите си, за работата и проблемите им, за новостите в тех­никата и технологията на полиграфи­ческото производство.

Редица специализирани периодич­ни издания престанаха да съществу­ват, а списание „Полиграфия“ не само продължи по нелекия път в новите ус­ловия, но и израсна. Бих призовал коле­гите полиграфисти да отдéлят вре­ме и да сътрудничат на изданието, не само защото има какво да споде­лят, но и защото то заслужава внима­ние и обща грижа! В това отношение сме му длъжници!

Пожелавам на списание „Полигра­фия“ да бъде обичано и от новите по­коления полиграфисти, така както ние го обичаме вече няколко десети­летия!

 
13.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар