Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Извънредно Общо събрание на Клъстер българска медия и печатНа 26 юни т.г. в заседателната зала на фирма „Демакс“ беше проведено из­вънредно Общо събрание на Клъстер българска медия и печат.

На събранието се явиха 10 редовни и един асоцииран член, но те бяха дос­татъчни, за да има кворум и да бъдат вземани решения по въпросите, визи­рани в предварително изпратения по електронната поща дневен ред.

Събранието беше председателст­вано от господин Ясен Висулчев, за­местник-председател на КБМП, а про­токола водеше главният секретар на СПИБ господин Румен Трифонов.

От името на клъстерното ръко­водство Ясен Висулчев запозна при­състващите с информацията, получена на Осмото заседание на Консул-тативния съвет към Националната агенция по приходите, и с резултати­те от срещите, проведени в Министерството на икономиката и енергетиката и Комисията за защи­та на конкуренцията. Като особено важна беше откроена информацията, свързана с Оперативните програми за подпомагане на клъстерни струк­тури. По данни на МИЕ за тази цел са планирани около 30 млн. лева. Разме­рът на помощите ще е от 50 хил. до 2 млн. лева. Очаква се документите за участие да бъдат публикувани през месец октомври. Вероятно е по Ком­понент 1 от мерките за създаване и развитие на административен капа­цитет на клъстерните структури, съфинансирането да е в размер на 10–15%.

Събранието гласува решение за промяна на основните документи на Клъстера, както следва:

с цел разширяване на правомощи­ята и възможностите на Клъсте­ра, Уставът на КБМП се допълва в частта за собствена стопан­ска инициатива и добавя възмож­ности за създаване на дружества със стопанска цел;

поради изчерпване функциите на Меморандума за институционал­но изграждане на КБМП, той се сваля от всички публични места и се преустановяват произтичащи­те от него мероприятия;

след обсъждане на потребност­та от Етичен кодекс се стигна до убеждението, че той в голяма­та си част дублира текстове от Устава, и се взе решение целият Етичен кодекс да отпадне, а при необходимост в бъдеще да се съз­даде нов и осъвременен такъв.

Събранието взе решение да от­ложи разискванията по Оперативния план на КБМП и го прие за действащ с настоящия му текст.

Беше приет текста на Мотиви­те за създаване на клъстерно пред­приятие „Синергия Клъстер БМП“, но се взе решение изборът на ини­циативи за кандидатстване за дър­жавни помощи да се извърши след създаването на акционерното дружество.

Беше прието редуциране на член­ския внос. Встъпителният членски внос за всички новоприети фирми и годишният членски внос за всички чле­нове да бъде по 100 лева. С това робо­тата на събранието приключи.

 
15.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар