Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Етичен кодексПредприятията, членове на Клъстер Българска медия и печат:
– се ръководят от принципите на:

• признаване и зачитане правото на всеки стопански субект на свободна пазарна ини­циатива при спазване на законите в страната и Европейската общност;
• равнопоставеност на всички членове на Клъстера;
• откритост и почтеност при управление на бизнеса;
• недопускане на пряко или косвено налагане на необосновани цени на продукти и услуги или други нелоялни търговски действия;
– съдействат за:

• подобряване на бизнесклимата;
• поддържане на висок професионален морал и престиж в бранша;
• прилагане на европейските и световните стандарти в производствената и търгов­ската си дейност и издигане равнището на технологическата култура и качеството на работа;
• издигане и утвърждаване ролята на Клъстера като надежден и необходим партньор на държавата;
• откриване, идентифициране и решаване по метода на медиацията на случаи, свърза­ни с нарушения на търговски марки, авторско право, нелоялна конкуренция, подвежда­не или заблуждаване на потребителите;
• разработването на стратегии, пазарни анализи, програми и становища в интерес на развитието на бранша;
• достъпа на всички членове до информация относно интересите на европейските партньори към продукцията от бранша;
• създаване на благоприятна медийна среда в интерес на бранша.

В браншовите взаимоотношения:

• ще съдействаме активно за обединяване на ресурси между своите членове, както и с икономически партньори от България и други страни;
• ще спазваме принципите на лоялна конкуренция, взаимноизгодно и равноправно отно­шение при производствената си и търговска дейност;
• Защита на икономическите интереси на членовете, включително и по отношение отпуснатите средства от европейските фондове;
• ще спазваме правилото за откритост и откровеност в общуването;
• недопускане на некоректно използване на икономически и други способи, водещи до накърняване достойството и интересите на фирмите от бранша;
• при възникване на спорове от всяко естество ще прилагаме възможностите за ре­шаването им чрез медиация в рамките на Клъстера преди други действия, допустими по закон;
• признаваме авторитета и добросъвестността на действията на Медиатора и ще съдействаме за провеждането на възникнали медиативни процедури в качеството си на страни или експерти по негова покана;
• ще съдействаме на кандидат-членове на Клъстера при възникване на необходимост от предварителна медиативна процедура по предложение на негови членове;
• приемаме правото на Медиатора на конкретни медиативни действия по негова ини­циатива и решение.

В своите вътрешнофирмени взаимоотношения:

• ще работим непрекъснато за подобряване здравословните и безопасни условия на труд на работните места, достойно и адекватно заплащане на труда, съобразено с приноса на отделния работник или служител;
• ще използваме достъпните средства и ще създаваме нови за повишаване на лично­стната мотивация за професионално развитие и за привличане на нови професионал­ни кадри;
• ще работим непрекъснато за подобряване възможностите за обучение и професио­нално развитие на отделния работник или служител;
• ще работим непрекъснато за развиване креативността на колегите си;
• ще взимаме активно участие за подпомагане на отделния работник или служител при възникнали здравословни проблеми за него или семейството му;
• ще популяризираме и спазваме принципите на професионалната етика в своите колек­тиви.

Във взаимоотношенията с потребителите и нашите клиенти:

• ще осигуряваме високо ниво на защита на потребителските интереси, засилване на ефективността на правната регламентация, касаеща защитата на потребителите, подпомагане на потребителските организации в реализиране на техните цели;
• ще поддържаме високи стандарти на работа, за да отговорим на изискванията на клиентите по отношение на качеството, сроковете и безопасността на продукти­те и услугите;
• ще въвеждаме добрите производствени практики в своите предприятия;
• ще съдействаме бързо и активно при възникнали случаи на рекламация.

Взаимоотношения с държавните органи:

• стриктно спазване на трудовото, финансовото, данъчното законодателство;
• активно участие в дискусии и съдействие при усъвършенстване на законите, правна­та и икономическата регламентираност на обществото за укрепване и развитие на стопанската дейност на своите членове;
• активно участие в крупни държавни медийни проекти в интерес на обществото и на своите членове;
• ще работим за справедлив достъп до ресурсите на държавата и международни орга­низации за подкрепа на частния сектор и създаване на благоприятни условия за него­вото развитие;
• ще отстояваме интересите на бранша като равностоен с останалите отрасли на икономиката;
• ще формулиране общи становища относно съществуващата нормативна уредба, за­сягаща стопанската дейност, както и ще предлагаме нови решения за правилата, затрудняващи развитието на индустрията и търговията.

Екология:
 
• Прилагаме и съдействаме за прилагането на строги екологични стандарти в своята работа и се стремим към опазване на околната среда чрез чисти производствени процеси и ефективно използване на ресурсите.

Ние, членовете на Клъстер Българска медия и печат, изразяваме нашето доброволно намерение всички членове на Клъстера да обменят коректна информация за развити­ето си, движението на персонала и некоректни партньори в деловите отношения, да участваме в общи проекти, конкурси и търгове.

 
30.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар