Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Директорска конференция на IntergrafГодишната Директорска конференция на Intergraf се проведе на 3 и 4 септември 2007 г. Домакин бе Федерацията на Бри­танската печатарска промишленост, чи­ито представители запознаха присъства­щите с най–интересното в развитието на британската индустрия.

Общо 25 души от 13 държави, членове на Intergraf, дискутираха в Стратфорд на Ей­вън* актуалните проблеми на европейската печатарска промишленост и обсъдиха но­вите възможности и предизвикателства, стоящи пред печатарите в световен, ев­ропейски, национален и локален мащаб.

Основна тема на разговорите бе из­следването на Европейската комисия по въпроса за конкурентоспособността на ев­ропейската печатарска промишленост, за запазването и развитието на компетент­ността в полиграфическата промишле­ност. Представителите на европейските печатарски съюзи одобриха представени­те много точно предизвикателства за от­расъла и потвърдиха специфичните насоки за развитие. Единодушно беше мнението, че поддържането на високото ниво на ев­ропейската печатарска промишленост е единственият верен път за членовете на европейските печатарски организации. Участниците в Директорската конферен­ция на Intergraf дефинираха съвместен план за действие, отразяващ резултатите от изследването на Комисията, който има за цел да рекламира и поддържа позитивното развитие на европейската печатарска промишленост.

Жан Пиер Хабер от Европейската ко­мисия, който също взе участие в среща­та, приветства отчета и го определи като отлична база за разработването на цялостна стратегия за развитие на евро­пейската печатарска промишленост през следващите няколко години. Той подчерта, че Комисията ще подпомогне индустрията в процеса на внедряване на окончателния план за действие.

Интерес предизвикаха и представени­те резултати от европейското изследва­не за експанзията на китайските печатни продукти, но по въпроса за опасността от Далечния Изток и Китай все още няма един­но мнение, защото е необходима повече ин­формация и трябва да се направят по–подробни изследвания в това направление.

Беатрис Клозе, генерален секретар на Intergraf, отбеляза: „Съществуват няколко изключително добри фирми в Европа, които съчетават в себе си високо качество, ком­петентност и предлагат отлични и тър­сени печатни продукти на пазара. Но това не важи за всички европейски печатници. Затова би трябвало резултатите от из­следването да се приемат по–скоро като предупреждение към всички нас. Ако съуме­ем да работим заедно, за да развием реше­ния, които могат да се внедрят на евро­пейско, национално и фирмено ниво, както и да управляваме активно стойностната производствена верига в печатниците, то тогава със сигурност може да очакваме да се развием като силна и мощна промишле­ност.“

Като начало Intergraf ще организира на 25 октомври 2007 г. в Брюксел конференция на тема „Бъдещето на европейския печат. Промишленост, изправена пред предизвика­телствата на глобализацията“, където ще се представят и дискутират резултати­те от изследването.

Конференцията ще събере специали­сти от печатарската промишленост на националните съюзи, членове на Intergraf, представители от Европейската комисия, както и производители и потребители от областта на печатарската промишле­ност. Ще бъдат поканени и представители на европейската специализирана преса.

Участниците в Директорската кон­ференция се запознаха също и с някои от изследванията на Университета Вупер­тал, направени по поръка на Европейската комисия, с цел предоставяне на решения за ефективно използване на енергията в полиграфическите предприятия. Intergraf информира за новите постановки по разработването и внедряването на ISO стандарти за офсетов печат, както и за развитието на проекта Print Sells, който в момента стартира в няколко европейски държави.

Прегледът на икономическите тенден­ции за развитие на европейската печатар­ска промишленост, изготвен по данни на на­ционалните печатарски федерации, показа сравнително големи различия между източ­ните и западните европейски държави. Съ­щото може да се отбележи по отношение на заетостта и търсенето на специали­сти за отрасъла. Докато в Западна Европа печатарската промишленост още страда от глобалната икономическа криза на по­следните години, в източноевропейските държави се наблюдава сериозен и бърз ръст на производството и практически липса на безработица за отрасъла, естествено, при много по–ниско ниво на заплащане.

Дискутирани бяха и актуални въпроси за новото интернет представяне на ин­формацията от Intergraf, положителните и отрицателните резултати от евенту­ално създаване на нови алианси или учас­тие в такива на световно и европейско ниво (UNI Europa Graphical, World Print and Communication Forum и други).

Обменена бе актуална информация по инициативите и проектите, които члено­вете на Intergraf подготвят на национално ниво. Тук е важно да се отбележи, че при необходимост, за осъществяването на на­ционални или регионални проекти е възмож­но да се получи помощ от Intergraf или от Европейската комисия.

Следващата Директорска конференция ще се проведе през септември 2008 г. във Ви­ена, Австрия.

 
02.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар