Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Балкански форум на печатарските съюзиНа 26 октомври 2006 г., във Велинград, беше учреден Форум на печатарските съюзи от Югоизточна Европа с цел обмяна на мисли, съвместна дейност и взаимна подкрепа.

За първи път, на територия­та на х-л Двореца във Велинград, се срещнаха и разговаряха председатели и членове на печатарски съюзи, директори на печатници и специалисти от България, Гърция и Румъния. Беше основан Бал-кански форум по печата, в кой­то ще членуват печатарските съюзи от България, Румъния, Гър­ция, Република Македония, Турция и Сърбия.

Участниците подписаха „Пис­мо на намеренията”, с което ръ­ководителите на печатарските съюзи от тези страни приемат да разработят програма за съв­местна дейност.

Инициатори на този първи Балкански форум бяха концер­нът MAN Roland Druckmaschinen AG и Съюзът на печатарската индус­трия в България.

По повод учредяването на Балканския форум, за първи път в България пристигна професор инж. Герд Финкбайнер, председа­тел на Управителния съвет на MAN Roland Druckmaschinen AG.

Професорът представи на ауди-торията своя анализ относно съвременните насоки и потен-циали за развитие на печатар­ската промишленост в световен мащаб. 40-минутният до­клад се основаваше на опита на световния машинопроизводител MAN Roland, както и на анализи и изследвания от световните на­учни изследователски центрове (можете да се запознаете със съдър­жанието на тази презентация на следващите ни страници).

На следващия ден, инж. Петър Кънев, председател на Управи-телния съвет на Съюза на печатарската индустрия в България и собственик на фирма Демакс, и професор инж. Герд Финкбайнер се срещнаха с министър-пред­седателя на Република България г-н Сергей Станишев, който по време на срещата подчерта, че „България става все по-атрак­тивна дестинация за преките чуждестранни инвестиции, а нарастването на капиталовло­женията са знак за доверието към страната ни, бизнес клима­та и способността на българи­те да работят по европейските стандарти”. Той каза още, че се надява след броени дни, когато станем член на Европейския съюз, в рамките на германското председателство, много немски инвеститори да последват при­мера на тези, които вече имат успешно реализирани проекти у нас. В отговор на това проф. Финкбайнер заяви: „Българският пазар е голям приоритет за MAN Roland Druckmashinen AG и ние вече обмисляме възможности за разширяване на бизнеса”.

По-късно немската делегация се срещна с министъра на култу­рата проф. Стефан Данаилов. По време на разговора си с него, проф. Герд Финкбайнер изрази готовността на MAN Roland Druckmaschinen AG да помогне за обучението на кадри от Нацио­налната професионална гимна­зия по полиграфия и фотография към Министерството на култу­рата след завършване на средно­то им образование и да предос­тави техника за дооборудване на базата на училището.

През краткия престой на представителите на MAN Roland Druckmaschinen AG у нас, по време на който ги съпровож­даше г-жа Росица Велкова, бяха проведени и срещи с ръковод­ството на Съюзанапечатарскатаиндустрия в България, с ректора на Химико-технологичени металургиченуниверситет— доц. д-р инж. Кирил Станулов, с директора на Националната професионалнагимназия по полиграфия и фотогра­фия — инж. Цветанка Апосто­лова, както и с журналисти и гости на форума. Беше посетена и една от водещите български печатници Билборд Принт.

В следващия брой на сп. поли­графия очаквайте специално ин­тервю с проф. Герд Финкбайнер.

 
28.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар