Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

manroland новиниРезултатите от IPEX над­скочиха всички очаквания

Новата концепция на изложението намери широк отзвук

Във фокуса на вниманието на щанда на manroland на IPEX в Бирмингам бяха потребностите на печатарската индус­трия: производствената гъвкавост и  диференциацията на възможностите, намаляване на производствените раз­ходи и тези за инвестиции, повече ав­томатизирани функции и непрекъсна­то производство.

„Ние показахме себе си, без всякак­во съмнение, като високо ефективна и енергична компания, демонстрирай­ки най-висока компетентност в сфе­рата на иновационните технологии и експертната сервизна дейност, ори­ентирани изключително към клиента — така обобщи успехите от IPEX предсе­дателят на изпълнителния борд Герд Финкбайнер. — Радостни сме да съоб­щим за новите проекти и поръчки в областта на печата на реклама, опа­ковки, комерсиалния печат и вестни­карския печат.“

Добрият резултат от продажбите е стимул, който повдига настроението

По време на IPEX — изложението, ко­ето е второ по значение след drupa, manroland продаде 250 листови печат­ни секции в различни краища на света. Компанията разглежда това като крас­норечив признак, че кризата, ако не окончателно преодоляна, то явно вече отстъпва. В областта на ролните ма­шини ефективността от преговори­те за реализиране на нови проекти беше достатъчно висока. PRINTVALUE е областта, предизвикала огромен ин­терес преди всичко с предложенията printservice и printcom. „Ние показахме предимства, свързани с разнообразие от иновации и по-нататъшното раз­витие на бизнеса на нашите, а също и на техните клиенти. Фактът, че резултатите от изложението надми­наха очакванията за него, високо мо­тивира manroland“ — коментира г-н Финкбайнер.

Новата концепция за щанда на изло­жението бе възторжено приета

Маркетинг директорът на компания­та manroland Томас Хаузер добавя: „Въ­преки кризисното усещане, което за­почна от последната drupa и продължи досега, ние, накрая, можем отново да отбележим положителните импулси. manroland счита за огромен успех фа­кта, чe клиентите от цял свят при­еха позитивно новия ни подход и наше­то ново представяне на изложението.“ Илюстрация за това са мненията на специалистите, посетили щанда на manroland.

Алекс Каминс, генерален директор на Colorpak Limited, Брисайд, Викто­рия, Австралия: „Новото в подхода на manroland на IPEX беше в свежите про­мени и решения, които дадоха възмож­ност на компанията действително да представи всички аспекти в областта на печата. Ние можахме да видим мно­гообразие от приложения и продукти, аз намирам за превъзходна идеята за 3D-презентацията. Печатарската ин­дустрия — това не са просто и само пе­чатни машини. Ние бяхме щастливи от възможността да обсъдим с нашите приятели и партньори всичко, което ни предоставят в резултат на техните продукти и услуги, така че нашият биз­нес да се развива и да върви напред.“

Тревор Кут, ръководител предпе­чатни и печатни процеси в Nampak Cartons, Великобритания: „Ние имахме удоволствието от един действително прекрасен и наситен с информация ден с manroland, като гостоприемство то беше на най-високо ниво. Впечатли ни презентацията и технологията, но преди всичко духът и дружеският кли­мат, поддържан от сътрудниците на щанда на manropland.“

Аналогично мнение изрази и Хари Ски­дмор, генерален директор на Easibind International Ltd., Дарбишър, Англия: „Аз изказвам своето възхищение от manroland за решението напълно да се концентрира върху Value Added Printing. От моя гледна точка ползата от сто­манените колоси на изложенията така или иначе е ограничена. Винаги ми се е искало производителите да ни предло­жат предимства пред конкурентите ни. Затова са необходими време и прос­транство, за да може детайлно да се задълбочиш в потребностите на всяка отделно взета печатница. От страна на manroland това беше акт на мъжес­тво — да излезеш от обичайните кано­ни и да се освободиш за нови идеи и на­чинания. Поздравявам компанията за тази концепция с голямо бъдеще.“

Паралелната програма в Офенбах

По време на IPEX manroland предлагаше почти ежедневно допълнителни техно­логически форуми в Офенбах. По време на форумите се обсъждаха най-различ­ни теми: от малкия до големия формат, от печата върху тънка хартия до про­цеса на студеното пресоване на фолио­то, от автоматизацията с autoprint до повишаване ефективността с HiColor. Бляскаво мина технологическият фо­рум, посветен на големия формат, на който manroland представи световна­та новина — печатна машина с формат XXL с обръщателно устройство за ра­бота в режим „лице–гръб“. Клиенти от 14 страни посетиха мероприятието в рамките на посещението си на IPEX.

Комуникационен център за клиенти­те и за индустрията

Г. Фикбайнер направи следното заклю­чение за изложението: „Нашият щанд на IPEX, както се и надявахме, беше привлекателен комуникационен цен­тър както за отделните наши клиен­ти, така и за цялата индустрия. Изра­зявам своята благодарност към целия екип на manroland на тези, които бяха на IPEX, на тези, които са в производ­ствените бази в Германия, а също и на тези по целия свят. За техния гигант­ски принос в общото дело, за тяхната енергия и за изпълнената работа. И за тяхната готовност решително, с ен­тусиазъм да претворяват новата, съ­вършено необичайна концепция на щан­да. На тръгване от IPEX всеки взе със себе си от оптимизма, който ни беше завладял преди закриването.“

manroland на IPEX

ROLAND InlineFoiler Prindor с тактово подаване на фолио

Световна премиера — още повече ефектив­ност в облагородяване на продукцията

Водещата на пазара Inline система за креативни подобрения с помощта на студеното пресоване на фолио сега е още по-ефективна. Индексирайки дъл­жината на печата, ползвателите реа­лизират значителни икономии на фолио.

Патентованият печатен процес позволява да се нанасят всякакви мас­тила върху растеровите елементи, покрити с фолио. Това открива невиж­дано разнообразие от креативни въз­можности и е значително по-добро от другите решения относно скоростта на изработване на готовия тираж.

Прекрасните възможности за обла­городяване в линия посредством сту­дено пресоване са признати в целия свят и благодарение на системата за тактово подаване са още по-привлека­телни и като цена. Подаването на фо­лиото спира, ако не трябва да се на­нася. Това става посредством т.нар. канал — част от печатния цилиндър, в който е поместен грайферен механи­зъм. По този начин фолиото се насочва само в тези участъци, където е необ­ходимо, добавяйки предимствата и на използване на тесни ролки фолио. Ико­номията достига от 5 до 30 евроцен­та за лист в зависимост от типа на фолиото. Икономията на фолио при про­изводство на 10 000 листа с формат 70х100 достига около 1800 м2.

Наред с икономията, положителен резултат се получава и от спестяване на ресурси за перспективно развитие на процеса. Печатниците, които успеш­но са инсталирали InlineFoiler Prindor, заедно с привлекателната програма Retrofit получават и възможността да се доокомплектоват с нова система.

Първата система с възможност за тактово подаване на фолио е инсталирана на шестцветната маши­на ROLAND 700 HiPrint в технологичния център на manroland и се демонстрира в рамките на технологичните форуми в Офенбах.

Ние съкратихме времето за подготовка за печат, както и обема на макулатурите, и удовлетворихме повечето изисквания на клиентите

Новата система ROLAND InlineColor Pilot е предназначена за печатните маши­ни с формат 3В

Измерването и контролът на цвета в печатната машина е в режим non stop, без изваждане на контролни отпеча­тъци. Това спестява време, подобря­ва стабилността на цвета, съкраща­ва обема на макулатурите и осигурява пълен запис и документиране на получе­ния отпечатък. ROLAND InlineColorPilot е система, която измерва плътността на нанесените мастила при пълна ра­ботна скорост. Предназначена е за пе­чатните машини с марка ROLAND 700.

Д-р Герхард Шобесбергер, изпълни­телен вицепрезидент по бизнес разви­тие на листовия печат в manroland AG в Офенбах, обяснява защо тази нова разработка е така важна: „Пазарът из­исква печатното производство да е максимално икономично, затова съкра­щаването на времето и разходите с помощта на InlineColorPilot е същест­вен фактор. Болшинството клиенти, работещи с формата 3В, могат вече да използват нашия опит по прилагане­то на вградения контрол на цвета на закупените от тях листови и ролни ма­шини с голям формат.“

С помощта на инлайн системата операторите пестят време, защо­то вече не е нужно да вадят отпеча­тъци за измерване и контрол на цве­та. По-високото качество на печата означава намаляване на количество­то макулатурни листове и съответ­но по-рационално използване на скъпо­струващите медии за печат. Освен това ROLAND InlineColorPilot фиксира значението на цвета по време на це­лия печатен процес. На листовите ма­шини manroland с голям формат вече е демонстрирано как дадената функ­ция помага при анализ на необоснова­ните претенции на клиентите. Тази нова система за измерване и контрол на цвета записва резултатите в зави­симост от честотата на измервания­та. Системата ROLAND InlineColorPilot е предназначена за печатните маши­ни с формат 3В — ROLAND 700 HiPrint и ROLAND 700 DirectDrive. Новата систе­ма може да се монтира и на машини, ко­ито вече са в експлоатация.

По-бързо произвеждате качествена продукция

Следвайки философията Value Added Printing, ROLAND InlineColorPilot съкра­щава времето за подготовка и осигу­рява постоянно високо качество на пе­чата. Времето, спестено в резултат на инлайн измерванията без изважда­не на контролни отпечатъци, позволя­ва да се отпечатат по-големи обеми и тиражи в течение на работния ден. Производствената мощност се из­ползва по-ефективно, което повишава и икономическата ефективност.

Възможно ли да се каже след кол­ко време ще се изплати инвестиция­та в ROLAND InlineColorPilot? Д-р Шо­бесбергер обяснява: „Ако ROLAND 700 DirectDrive е с лакова секция и с увели­чен обем на приемно-събирателното устройство, при печат на две сме­ни на 2750 поръчки за една година, пе­риодът, за който ще се изплати ин­вестицията в ROLAND InlineColorPilot, е по-малък от две години.“ Това показ­ва сухата логика на цифрите. Самата система прави впечатление със сво­ята здрава конструкция, а също така (което никак не е маловажно за печа­таря), че е необходимо да се почист­ва само един път на 80 дена. А такива аспекти като увеличаване гъвкавост­та на производството и рязко съкра­щаване на клиентските рекламации, естествено, благоприятстват за по­добряване на имиджа на печатницата.Или накратко — предимствата при ин­лайн измерване на цвета са следните:

• Значителна икономия на време при всяка фаза на подготовката;

• Бързата регулировка намалява коли­чеството на макулатурите;

• Понижение на енергийните разхо­ди, по-малко престои от прекъсва­ния на печата;

• По-малко макулатури и заради лип­сата на необходимост от спиране на печатната машина за измерва­ния и корекции, поддържане на по­стоянен баланс мастило/вода;

• Постоянно фиксиране на данните.

Технологията ROLAND InlineColorPilot

ROLAND InlineColorPilot се монтира над печатния цилиндър на последната пе­чатна секция. Надеждно монтираната напречна конзола с неподвижни детай­ли е необходимо условие за гарантира­не на най-висока точност на измервани­ята. Използването на цветна импулсна светлина позволява да се измерват контролните скали на три листа неза­висимо от количеството напечатани цветове. Системата може да измер­ва и регулира до седем цвята на мас­тилата. Измерванията са денситоме­трични, с помощта на черно-бял CCD (Charge-Coupled Device) сензор с висока разделителна способност, с поляризи­ращ филтър, нечувствителен към въз­действието на отражението от мок рото мастило и разсеяната светлина. Зелената/червената/синята импулсна светлина съответстват на цвета на филтрите, използвани при денситоме­тричните измервания.

Новият ROLAND InlineColorPilot е предназначен за печатните машини ROLAND 700 с формат 3В. ROLAND InlineColorPilot е оптимално интег­риран в последната печатна секция. InlineDensityControl е за измерване и контрол на цвета при ролния офсе­тов печат

Стратегия на развитието

manroland смята измерването и кон­трола на цвета инлайн за една от сво­ите основни области на нови разра­ботки. Заедно със своите партньори manroland е монтирал повече системи за контрол на цвета, отколкото други­те производители на печатно оборуд­ване. manroland и неговите партньори оптимизират тези системи в съот­ветствие с изискванията на пазара. Най-добрите в своя клас системи са ин­тегрирани в автоматизираната плат­форма printnet/PECOM.

От самото начало разработката на системите за измерване и контрол на цвета инлайн се провежда едновре­менно и в завода за ролни машини в гр. Аугсбург — за ролния офсетов печат, и в завода за листови машини в гр. Офен­бах — за оборудването на листовия оф­сет, съобразявайки се с изискванията на двете направления. manroland Ауг­сбург пръв представя система за из­мерване и контрол на цвета инлайн за ролните машини за печат на списания и има повече от пет години работен опит с тази технология.

Хронология

• Разработка и внедряване на пред­шественика на системата Inline DensityControl за DICOweb;

• 2002: Разработка на системата InlineDensityControl съвместно с партньорска компания;

• 2004: Появява се на пазара и на изло­жението drupa;

• Лятото на 2004: Първата система InlineDensityControl е монтирана в компанията Westend printing в Есен, Германия. Понастоящем има три такива системи в тази компания.

Ползвателите са много доволни от системата, в частност и от факта на удачната интеграция в работния по­ток printnet (на системата PECOM), а също така от удобството и простота­та при експлоатацията ù. Параметри­те се въвеждат от InlineDensityControl и PrePressManager в процеса на подго­товката и практически не изискват допълнителни действия.

Удовлетвореността на клиентите се потвърждава и от факта, че поръч­ват системата както за новите, така и за вече наличните и работещи пе­чатни машини.

Освен с основното си предназна­чение InlineDensityControl може да бъде ползван за диагностика на печатния процес. Благодарение на възможност­та за непрекъснати измервания и кон­трол на печатния процес подаването на информацията към оператора ста­ва много бързо и точно.

Освен това се предлага и функцията Reporting function (модул на PressQuality на устройството PressMonitor), с по­мощта на която операторът може да получи информацията за качество­то на цвета в продължение на целия тираж, което предотвратява необос­нованите рекламации от страна на клиентите.

Системата за контрол на регистъ­ра Register control systems за ролните офсетови печатни машини manroland се състои от InlineRegistration Control — за контрол на нанасянето на мастила­та, и InlineCutoff Control — за регулиров­ка на отрязването на хартията.

InlineDensityControl е най-добрият вариант, ако се нуждаете от бърз, на­дежден и качествен печат със сигурен контрол на цвета, предоставящ на пе­чатаря голям обем от информация и удовлетворение от работата с един интегриран процес.

Усъвършенстване на дистан­ционния сервиз на машините на manroland

Системата за дистанционен сервиз TelePresence

За първи път стана възможно да се прави диагностика на модулите за су­шене на мастилото в печатните ма­шини чрез Интернет. Анализът на информацията се прави от специали­стите на завода или от сервизния ре­гионален партньор на manroland непо­средствено от работното място в Германия или региона. Развитието на дистанционния сервиз осигурява съкра­щаване на престоя на оборудването и понижава разходите по поддръжката и ремонта му.

По-бързо, по-добре, по-ефек­тивно — новата машина ROLAND 700

Скорост на печата — 18 000 листа в час

manroland представи новата машина ROLAND 700 HiPrint с висока скорост (HS), разчетена за производителност от 18 000 листа в час. Освен това и самата печатна машина ROLAND 700 HiPrint, която е универсална и високопро­изводителна, беше усъвършенствана.

Новото турбо

ROLAND 700 HiPrint HiSpeed беше съз­дадена на базовата платформа на ROLAND 700 DirectDrive и разчетена да достига производителност от 18 000 листа в час. Ползвателите на DirectDrive се отличават в своя сегмент с ка­чеството на печата и с ефективност­та на производството. Особености­те на машината се заключават и в това, че има висококачествен масти­лен апарат; трета или четвърта сек­ция за измиване на UV-мастила и при печат с хибридна технология; устрой­ство QuickChange Surface, позволяващо бързо да се почистват мастилниците. Мастиленият апарат позволява да се контролира потокът и нанасянето на мастилата в съответствие с размера на печатаемия лист.

ROLAND 700 HiPrint HS притежава всички нови технологии, функции и оп­ции на ROLAND 700 DirectDrive, като многочислените Quick-Change-модули и новата система за цветови контрол и регулировки InlineColorPilot. Машината е особено подходяща за големи тира­жи в областта на опаковките и високо­обемната акцидентна продукция. В за­висимост от характера на тиража и окомплектоването на машината про­изводителността се увеличава с 25%. Първите печатни системи вече рабо­тят на високи обороти всеки ден за го­ляма радост на клиентите.

Новата версия

ROLAND 700 HiPrint претърпя ред изме­нения и подобрения. Новият подавате­лен апарат може ефективно да рабо­ти както с хартия, така и с картон. Интегрирана е и нова система за цве­тови контрол и регулировка на цвета InlineColorPilot. Освен това е оптимизи­рано провеждането на листа.

ppi Media, дъщерната компа­ния на manroland AG и XniP подписаха споразумение за сътрудничество

Нови възможности на мултимедийната реклама

Противоположностите се привличат! ppi Media и XniP сключиха споразуме­ние за сътрудничество при създаване на нови мултимедийни пространства за вестникарската реклама, като така се създава пряка връзка между печат­ните и онлайн направленията.

Независимо от голямото количе­ство стратегии и решения за увели­чаване на доходността на всекидне­вниците възможностите на рекламния бизнес все още могат да се пребро­ят на пръсти. Компанията ppi Media, която принадлежи на manroland AG, съвместно с XniP представиха нова разработка за качване на реклама и редакционното съдържание на все­ки от печатните продукти в интер­нет, в частност в социалната мрежа facebook.

Използвайки тази технология, с кода от букви и цифри на XniP, чита­телите могат да прехвърлят и съхра­няват интересни статии или реклами на своята страница във facebook, да ги изпращат на приятели и да сортират материалите по теми. По този начин съобщенията лесно се конвертират в мултимедиен формат и достигат зна­чително повече представители на це­левата аудитория, отколкото е било възможно по-рано.

Разширен обхват на аудиторията на печатната реклама

За издателствата рекламните места с по-широк обхват на аудиторията и по-висока информационна плътност оз­начават възможност да предоставят допълнителни услуги на рекламодатели­те. Нововъведението може да се раз­глежда като отделно направление на бизнеса с по-високи цени на реклама­та или като ексклузивна услуга за най-големите клиенти. ppi Media осигурява интегриране на кода на XniP в систе­мата на издателя за качване на поръч­ките за реклама и осигурява необходи­мото обучение за работа с него, а XniP отговаря за технологията. Данните на кода могат да бъдат интегрирани аб­солютно във всяка система за въвеж­дане на поръчките. Вече е разработен модул за ppi Media’s AdMan, позволяващ автоматично да се стартира генера­торът на кода в процеса на производ­ството на рекламата. Инсталирането на цифровото съдържание на сървъра на XniP, необходимо за последващото качване във facebook, също е напълно автоматично.

Партньорство в Германия и в САЩ

Освен сътрудничеството в Германия ppi Media става ексклузивен партньор на XNiP на американския пазар. „Ние сме уверени, че връзката между печа­та и интернет с помощта на XniP-ко­да ще получи широко разпространение на пазара и с това ще осигури на изда­телите възможност за допълнителен доход“ — казва Норберт Ол, управляващ директор на ppi Media.

За компанията ppi Media

ppi Media е международен лидер, специ­ализирал в организацията на работния процес на печатарите и издателите на вестници. Главната задача на компа­нията е развитието на високоефекти­вен софтуер като решение в глобален мащаб. ppi Media е лидер в областта на автоматизирането на вестникар­ския печат: 80% от ежедневниците в Германия се произвеждат на база на разработките на ppi. Продуктите на компанията също са добре известни и на пазарите на Азия, Европа и САЩ.Дъщерната компания на manroland AG има в щата си повече от 150 сътрудни­ци, като годишният ù доход е 18,5 мили­она евро. Главният офис на ppi Media се намира в Хамбург, а отделните пред­ставителства — в Кил (Германия) и Чи­каго (САЩ).

За компанията XNiP

XNiP GmbH се намира в Хамбург — Гер­мания и от 2009 година разработва иновационни решения предимно за из­дателски къщи, изложения и пощенски компании. С новата технология ком­панията осигурява връзка между все­ки вид печатни материали и социална­та мрежа facebook. Официалният пуск на тази уникална разработка на пазара беше през юли 2010 г.

 
20.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар