Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

drupa 2008 от една по-различна гледна точка

  •  
  •  
  •  
  •  


Както всички читатели на списание „Полиграфия“ знаят, от 29.05.2008 г. до 11.06.2008 г. се проведе световното из­ложение за полиграфия и печатна комуни­кация — drupa 2008. В изложение от такъв ранг винаги основен интерес предизвик­ват новостите, които се показват там за първи път, но не за тях ще стане въпрос в следващите редове, а за един нов начин на мислене.

Българското присъствие на drupa бе доста осезаемо както от страна на изло­жителите и техните български предста­вители, така и от посетителите, какви­то имахме добрия шанс да бъдем аз и моят колега гл. ас. инж. Искрен Спиридонов. Гру­пата, от която бяхме част, бе организира­на от Съюза на печатарската индустрия в България (СПИБ) и се състоеше основно от български колеги, специалисти в печатници и издателства. Но нашето участие в тази група бе осъществено със специалната по­кана и подкрепа от страна на „манроланд България“ ЕООД.

Естествено, всичко написано дотук звучи доста тривиално, ако не се знае кон­текстът на отношенията между „манро­ланд България“ ЕООД и Химико-технологи­чен и металургичен университет — София (ХТМУ). Водеща цел в тези отношения е по­добряване на качеството на висшето об­разование по полиграфия в България. ХТМУ, като основен образователен център по по­лиграфия в България (в бакалавърска и ма­гистърска степен), се ръководи от някои първостепенни принципи за постигане на тази цел. А именно: Подобряване на мате­риално-техническото състояние на учебна­та база; Подобряване на достъпа до специ­ализирана техническа литература; Стиму­лиране на студенти с изявени творчески способности и, може би главният — Пови­шаване на квалификацията на преподава­телите. В съответствие с общата цел е и подписаният меморандум за сътрудни­чество между ХТМУ и „манроланд България“ ЕООД.

Какъв е резултатът от нашето посе­щение на ?drupa2008?Преглеждайки „свръх­багажа“, т.е. купът от техническа докумен­тация, тестови отпечатъци и книги, пре­несени от Дюселдорф до тук, стигам до из­вода, че може би най-важното е контактът с хората на самото изложение. А това са изложителите и специалистите, които стоят зад разработването на новите тех­нологии, представителите им у нас и посе­тителите от съсловието ни.

В днешно време, благодарение на въз­можностите за комуникация, намирането на информация за възможностите (по-ско­ро за предимствата) на дадена технология, било то на система за контрол на качест­вото или на печатния процес, цветна про­ба, печатна технология, сервизна поддръж­ка и т.н., общо взето не е съществен про­блем. Трудност представлява вникването в техническите подробности и водещата идея, стояща зад реализирането на дадена технология. Тук е необходимостта от пре­кия контакт със специалистите, които мо­гат в детайли и компетентно да обяснят какво се „крие“ зад даден рекламен слоган. Единствено тогава може да вникнете в по­тенциала от хора, ресурси и знания, които стоят зад думи, като printnet, printservices, printcom. Но освен компетентността, при срещата очи в очи, може да се усети моти­вираността, чувството за работа в екип и необходимостта от постигане на съв­местни резултати с партньорите. Това, което ме впечатли най-много от посеще­нието ми на drupa 2008, е изследователски­ят стремеж сред много от специалисти­те, ангажирани с представянето на опре­делени технологии.

Други срещи, носещи полза от взаимно опознаване, са тези с колегите от изсле­дователския институт FOGRA, на който ХТМУ е член, и запознаване с изследовател­ската им програма.

Най-приятната част от натоварената програма при посещението на многоброй­ните щандове на drupa2008, бе посещение­то на тези с българско участие. Там е мяс­тото за малко почивка и за затвърждава­не на стари партньорства и приятелства и създаване на нови. Удовлетворение от нашата работа е фактът, че на няколко пъти имахме срещи с бивши наши студенти, ко­ито ни посрещат в качеството си на пред­ставители на престижни фирми.

Не на последно място трябва да се от­бележи възможността, която имахме да се запознаем с наши колеги от печатната ин­дустрия в България, с които досега не сме се срещали.

Накрая искам да благодаря на всички партньори на ХТМУ, и специално на „манро­ланд България“ ЕООД, за постигането на общата цел — подобряване на образовани­ето по полиграфия в България.

 
08.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар