Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Grafitalia, Converflex и Ipack–Ima 2009125 хиляди регистрирани посетители на изложенията Grafitalia, Converflex и Ipack–Ima 2009

Изложители и организатори на тазгодишните изложения за печатни медии Grafitalia, Converflex и Ipack–Ima, проведени в Милано от 24 до 28 март, отчетоха огромен успех за тъй нареченото „космическо събитие на годината“. Резулта­тът е много по–добър от най–оптимистичните очаквания както по отношение на количеството, така и на качество­то на посетителите.

Около 2100 изложители разположиха щандовете си на площ от 90 хил. кв. м. Изложенията бяха посетени от общо 125 хил. души. Голям бе броят на чуждестранните гости, ко­ето доказва силната експортна ориентация на високока­чествената италианска продукция. Ipack–Ima отбеляза 25% изложения

международни посетители от общо 54 хиляди. Международ­ното присъствие на Grafitalia бе 11% (от общо 38 хил. посе­тители), а на Converflex — 20% (от над 33 хил. посетители).

„Изключително доволни сме от постигнатите резулта­ти“, отбеляза главният изпълнителен директор на Ipack-Ima spa и Centrexpo spa — д–р Гуидо Корбела. „Резултатите да­ват възможност да се гледа към бъдещето с вяра и оптими­зъм, което бе немислимо преди началото на тазгодишното „космическо събитие“. Всичко това е изключително опти­мистично за националната ни икономика, тъй като опаков­ките и печатът са непосредствено свързани с цялостната икономическа система. Много от изложителите, особено от сегмента хранителни продукти, отчетоха, че са получи­ли нови поръчки и са осигурили нов бизнес през тези няколко дни. По време на изложения такова нещо не се е случвало от дълго време насам.“

Думите на г–н Корбела се потвърждават и от числата, съобщени от изследователския център на Ipack–Ima при от­криването на изложенията. Информацията е получена от Италианския национален статистически институт Istat. През 2008 г. Италия е експортирала машини за хранително–вкусовата промишленост на обща стойност от 1068 мили­она евро и е внесла такива за само 120 милиона евро. Из­носът на машини за опаковане и етикетиране е в размер на 3755 милиона евро, докато вносът е само за 376 милиона евро. Всичко това ясно показва водещата роля на Италия на световния пазар в този производствен сектор.

Acimga (индустриалната асоциация, представляваща производителите на машини за полиграфическата, харти­ената, опаковъчната и свързаните индустрии) също докла­два оптимистична информация. Обработените от Istat дан­ни показват, че през 2008 година износът на италианската полиграфическа и опаковъчна промишленост е достигнал 1444 милиона евро.

„Тази индустрия, както и тазгодишните изложения, са ключови за процеса на икономическото възстановяване“, отбеляза заместник–министърът на икономическото раз­витие на Италия Адолфо Урзо по време на официалната це­ремония по откриването.

На изложенията в Милано бяха проведени също и реди­ца срещи и дискусии. Особен интерес представляваше кон­ференцията „Повече технология, безопасност и качество, по–малко глад“, в която участваха авторитетни агенции на ООН и на чуждестранни делегати и бизнесмени.

Grafitalia и Converflex в центъра на вниманието на световния полиграфически отрасъл през 2009 година

Накои от специалистите класифицираха тазгодишната Grafitalia като „малката сестра“ на Drupa, което всъщност се оказа доста неточно. Заедно с изложенията Converflex, Ipack–Ima и Plast, провеждани едновременно в същия панаи­рен град, това бе може би мегасъбитието на годината за печатарите. Изложители от областите на печатната тех­нология, обработката на хартия, печата и изработването на опаковки, както и обработката на пластмаси, предста­виха най–новите си продукти и системи. Предимство бе, че посетителите можаха да получат богата информация както за производството на опаковки за хранителни и не­хранителни продукти, така и за техния транспорт и плас­ мент. Според д–р Гуидо Корбела едновременното провежда­не на четирите изложения през 2009 г. е уникално, тъй като се случва единствено през 12 години.

Професионалните изложения Grafitalia и Converflex 2009 имаха за цел да предоставят на посетителите комплекс­ни решения. Към тях, освен технологичното обновяване, по­казано в рамките на цялостната изложбена програма с мно­жеството иновации, се отнасят също и информацията и ноу-хау по въпроса за динамичното развитие на отрасъла и особено на новите иновационни възможности.

Нова жизнена сила за полиграфическата промишленост

Това бе мотото на единадесетата Grafitalia — най–голямо­то след Drupa международно изложение, което се провежда от 35 години насам. Grafitalia се разполага във времето меж­ду Drupa и Ipex и дава на производителите възможност да представят своите иновации и развитието на новостите от Drupa в областите печатни машини, материали, печат­ни технологии, хардуер и софтуер, довършителна техника и много други. Около 40% от изложителите бяха с чуждес­транен произход, което доказва непрекъснато засилващия се международен характер на Grafitalia.

В центъра на вниманието – голямоформатният печат и печатът върху текстил

Вниманието на организаторите бе концентрирано върху голямоформатния цифров печат и дигиталния печат вър­ху текстил. И двете направления регистрират интензивен растеж през последните години. Естествено е, че това раз­витие привлича нова публика, която се множи много бързо и извлича полза от възможностите, предлагани от цифрова­та технология за печат върху текстил. Тази нова група от специалисти имаше възможността да направи тематична обиколка на щандовете, а също и да получи информация за за­дълбочаване на познанията в областта на технологията и приложението на печата върху текстил.

Цифровият и особено голямоформатният печат игра­ят доминираща роля не само на италианския пазар. Имен­но затова едни от най–големите и най–известни световни фирми представиха нови цифрови печатни решения и мас­тилено-струйни технологии. При печата върху текстил се работи обикновено с пиезо– и мастиленоструйна печатна технология. Иновациите в сферата на мастилата дават възможност печатът върху текстил да се наложи в обла­сти, които доскоро бяха недостъпни. Това означава големи промени в структурата на разходите и производствения процес. Днес цифровият печат се налага при текстила и об­леклата, при елементите за интериори, при спалното бе­льо и тъканите за седалки на автомобили. В модната индус­трия дигиталният печат върху текстил представлява вече интересно решение за намаляване на разходите и на време­то за производство.

Съпътстваща програма

Grafitalia предложи освен традиционната техническа и тех­нологична информация и много интересни допълнителни ме­роприятия. От една страна бе направен опит да се обе­динят купувачи, продавачи и други заинтересовани в една по–добра и по–продуктивна обстановка, различна от тази, предлагана от интернет, а от друга — на Grafitalia бяха ор­ганизирани съпътстващи мероприятия и семинари, особено по темите печат върху текстил и голямоформатен печат, както и най–общо по темата дигитален печат.

Благодарение на последното поколение машини, в произ­водствената област се постига високо качество, добаве­на стойност и висока степен на гъвкавост при обработ­ката. Сред купувачите на печатни продукти преобладават посредниците до крайния клиент, които са предимно раз­лични видове агенции. Това всъщност е новата специална, бързо растяща бизнес група, която трябва да бъде запоз­ната с последните новости и възможности, предоставяни от съвременните печатни технологии. Именно затова в съ­пътстващата програма на Grafitalia и Converflex бе включена темата „Потребители на печатни продукти“ — съвмест­на инициатива на издателите на списание Print Buyer и на Centrexpo. Целта бе да се срещнат представители от печа­тарската индустрия с тези от комуникационния отрасъл.

На Grafitalia 2009 бе организиран за първи път и „Клуб на потребителите на печатни продукти“, който бе предназ­начен специално за купувачи, издатели, маркетингови мени­джъри, дизайнери и други, чиито основни интереси са по­вече към крайния продукт, а не толкова към използваната технология.

Успешен профил

Деветото издание на Converflex предложи множество ре­шения, които могат да помогнат на специалистите да по­стигнат желаните търговски цели — производителност, ефективност, конкурентоспособност и имидж. Converflex 2009 се утвърждава като специализирано изложение за всич­ки значими фирми в отрасъла, при които технологичното развитие и инвестиционната готовност са заложени като основа на бизнес политиката. Благодарение на успешната международна ориентация на изложението, то се определя напълно справедливо като най–голямото и най–важното съ­битие в областта на обработката на хартия и печата на опаковки през 2009 г. Заедно с Grafitalia, водещото изложе­ние за полиграфическата промишленост и за печатните ме­дии, през тази година миланският панаир се превърна в го­лямата атракция за специалистите от Европа и страните от Средиземноморието. По данни на организаторите ста­ва въпрос за пазар, обхващащ над 900 млн. души.

 
13.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар