Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

55 години катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“На 30 октомври 2009 година в зала „Професор доктор Асен Златарски“ на Химико-технологичния и металургичен университет в София се проведе тър­жествено събрание по случай 55-ата годишнина от създаването на катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“. Тя съв­пада с друга важна годишнина — 20 годи­ни обучение по „Технология на полигра­фията“ в същата катедра. Празникът събра много приятели и колеги от уни­верситета, от обществени организа­ции и от полиграфическата общност, които поддържат тесни професионал­ни и приятелски връзки с катедрата и бяха изпълнили залата, за да поздравят юбилярите. Бивши и настоящи студен­ти, преподаватели, колеги, приятели и съмишленици образуваха пъстра тъл­па, в която всеки се чувстваше съпри­частен към събитието. Ръкостиска­ния и поздравления, цветя и прегръдки, усмивки и светкавици на фотоапарати белязаха времето преди започването на официалната част.

Началото на празника отбеляза прозвучаването на националния химн на Република България. Самото събра­ние се председателстваше от профе­сор д.т.н. Санчи Ненкова, заместник-ректор по учебната дейност на ХТМУ. С кратки встъпителни думи тя при­ветства дошлите гости и представи символичния домакин на празника — ръ­ководителя на катедра „Целулоза, хар­тия и полиграфия“ доцент Иво Вълчев.

В своето слово доцент Вълчев раз­каза за историята на катедрата и за значимите личности, които са оста­вили ярка следа в нея. Представи на­стоящата работа на катедрата, как­то и нейния екип от преподаватели с дисциплините, които преподават и техните научни интереси и търсения. Като особено важни открои задачите на катедра „Целулоза, хартия и поли­графия“ за създаването на висококва­лифицирани кадри и на добър климат и условия за научна работа.

След това професор Ненкова отстъпи катедрата на ректора на Хи­мико-технологичния и металургичен университет доцент д-р Борис Сте­фанов. В своето слово той разказа за успехите на ХТМУ при подготовката на специалисти и в изследователска­та работа, за битовите условия, ко­ито университетът създава на сту­дентите, за връзките с бизнеса и успешните бизнес партньорства, за инфраструктурните проекти, за ев­ропейските контакти на универси­тета... Особено внимание Ректорът обърна на перспективите за бъдещо развитие и възможностите за евро­финансиране чрез разработка на про­екти. Той отправи най-топли поздрави и пожелания към бившите и настоящи възпитаници на катедрата и пожела успех на екипа ù.

После дойде ред на поздравите. От името на Института по целулоза и хартия поздравителен адрес подне­се ст.н.с. II ст. Красимир Савов, а от името на Съюза на химиците — проф. Венко Бешков. Бяха поднесени поз­дравления още от СПИБ и от множе­ство предприятия, с които Универ­ситетът поддържа контакти. По традиция празникът завърши с тър­жествен обяд в Парк-хотел „Москва“.

Честита годишнина, колеги!

Желаем ви успех!

 
16.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар