Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„ Креативност при печата“ за по-ефектно облагородяванеБрошури, фирмени отчети или информационни издания за клиенти — професионално облагородени, те осигуряват на предприятията привличаща вниманието презентация. Но кое облагородяване се приема добре? Кое е рентабил­но и подходящо за определен продукт и целева група? Това бяха аспектите, обсъждани в края на април на третото съвместно мероприятие на manroland (Профе­сионален съюз на медийните производители) в Офенбах. 85 участници от Германия, Холандия, Полша, Швейцария и Чешката република бяха запознати с теорията и практи­ката на творческото приложение на облагородяването чрез лакиране, различните субстрати и приложението на студеното фолиране в областта на печата на фирмени издания/фирмена/корпоративна литература.

„Не става дума за облагородяване само заради обла­городяването, а затова, чрез правилния избор на печат­ни продукти да им се придаде подобаваща важност и да се постигне отлично въздействие“, отбелязват органи­заторите Хайко Сток от manroland и Рюдигер Маас от f:mp. За да предложат нови идеи и познания за стойност­та на облагородяването при печата на фирмена литера­тура, те бяха съставили информативна програма с рефе­ренти на високо професионално ниво.

Печатът въздейства на всички сетива

„Облагородяването при печата — лукс или фактор за ус­пех?“ е реторичен въпрос, зададен от Йоахим Бретшнай­дер, управител на Richard Bretschneider GmbH. Специалис тът показа впечатляващи примери от ежедневната си практика в подкрепа на факта, че не само производите­лите на маркови артикули, но и предлагащите масови продукти, осъзнават значението на облагородяването при печата. Консултантът по въпроси на дизайна, профе­сор Михаел Хардт, апелира да се използват „недостатъч­ните варианти на предлагане“ от страна на онлайн ме­диите в полза на печата. Само печатът въздейства на всички сетива. А как (да) се реализира това, показа Алек­сандер Херц, консултант на специализираното списание „versio!“ за иновационни печатни продукти и технологии. Той представи многостранните възможности на обла­городяването — от субстрати, лакове и специални мас­тила, горещо преговане на фолиа/топъл печат до различ­ни растри и разширяване на цветното пространство. А че информационните издания/списания за клиенти се чи­слят към проспериращите от процеса на дигитализаци­ята и са пример затова, как електронните медии могат да стимулират печата, беше показано от Михаел Хьоф­лих, управител на Forum Corporate Publishing „Креатив­ните информационни издания за клиентите, които зна­ят как да обединят всички видове медии, се оказват при кризата ценен инструмент в маркетинговия микс.“ Кнуд Шлаудраф, управител на RedWorks GmbH , изказа съжале­ние: „Творците често се сблъскват с препятствия пора­ди факта, че участниците в процеса на облагородяване знаят твърде малко.“ Според него е важно, „всички учас­тници да се съберат и обсъдят достатъчно рано всички аспекти, за да се постигнат добри резултати“.

В практическата част на мероприятието беше де­монстрирано студено фолиране с ROLAND InlineFoiler Prindor. В Центъра за печатни технологии участниците видяха новия печатен процес на живо и имаха възмож ност за непосредствено сравнение на въздействието на облагородени и необлагородени мостри. Те бяха впеча­тлени от лесното приложение на трансферираните чрез студено фолио метални частици и с радост получиха пла­кати и набори от печатни мостри.

Освен предоставянето на знания, поредицата от мероприятия цели и задълбочаването на връзките меж­ду участниците в процеса на облагородяване. Освен до­кладите и демонстрацията беше организирана излож­ба на партньорите — f:mp, „versio!“, Bretschneider, Forum Corporate Publishing, Ogilvy One и Алиансът PrintCity, както и на спонсорите на мероприятието UPM, Kurz и reproflex, където можеха да се видят не само техни експонати, но и да се осъществят разговори с представители на фир­мите. Това предложение предизвика жив интерес и много от участниците получиха индивидуални консултации от изложителите.

 
14.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар