Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„Унипак“ АД на фона на съвременните пазарни тенденции

  •  
  •  
  •  
  •  


Предприятието за опаковки „Унипак“ АД, гр. Павликени е създадено през 1967 г., а от 1997 г. е частна собственост като акционерно дружество. В края на 2007 г. Тодор Чаков и Христо Христакиев, собственици на „Форт“ ООД, Плов­див от 1994 г., купуват контролния пакет акции и стават съсобственици на „Унипак“ АД. „Новото“ начало на нови­те собственици на „Унипак“ никак не е лесно. Предприя­тието е на загуба, с куп недоволни клиенти, няма доста­тъчно поръчки, не достигат пари за заплати.

Производствената сграда впечатлява със своите размери на голямо предприятие от времето на социали­зма, което при днешните цени на електроенергията и го­лемите разходи за поддържането на подобна огромна про­изводствена площ не е голямо предимство. Но за разлика от тези, които свиха или прекратиха своята дейност, ръководството е съхранило уникалните възможности на предприятието, инвестира и развива дейността му, за­пазва работните места, като целта е кадрите да при­добиват все по-висока квалификация. В момента там ра­ботят 277 души, които благодарение на оборудването и високата си квалификация произвеждат голяма част от­висококачествените опаковки в България.

„Унипак“ АД работи не само за вътрешния пазар, но и за износ. Преди няколко месеца компанията инвестира в нови технологии на стойност близо 2 милиона евро. С тази инвестиция „Унипак“ АД, Павликени стана собстве­ник на печатна машина с уникални възможности, един­ствена на Балканите, и на машина за производство на микровелпапе. Само инвестицията в новата печатна ма­шина е на стойност над 1,5 милиона евро. Високоефек­тивните технологии и автоматизираните процеси во­дят до намаляване влиянието на субективния фактор, или направо казано до освобождаване на работници. Но вместо да прибегне до съкращения, ръководството от­крива нови работни места, пренасочва и преквалифици­ра освободените.

Комплексното и съвременно технологично оборудва­не определя широките възможности за производство на разнообразна опаковъчна продукция. В „Унипак“ АД разпо­лагат с цялостна предпечатна подготовка, която освен производството на печатни пластини има възможности за проектиране и изработване на опаковки с ефектен ди­зайн. Модерният дизайн, смелите проектантски реше­ния в създаването на опаковки, както и използването на богат набор от материали, правят продуктите на фир­мата атрактивни и конкурентоспособни.

Оборудването, което фирмата притежава, дава своя принос в производството на огромни по обем поръчки с високо качество и в срок. Висококачественият осемцве­тен офсетов печат с UV лакиране, топъл печат, релеф и ламиниране (сега и с Inline Foiler), флексографският пе­чат в осем цвята върху всички видове хартия, полиети­лен, алуминиево фолио, полипропилен, полиестер и комбинации от тези материали придават съвършен търговски вид на опаковките. Разнообразните конструкции, разме­ри и форми, усвоената технология за каширане с лепило без разредител осигуряват богат асортимент съобра­зени с европейските стандарти опаковки за хранител­ни продукти. „Унипак“ произвежда двуслойни и трислой­ни комбинирани материали за опаковане на продукти в хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическа­та промишленост.

Широката гама опаковки, които „Унипак“ АД предла­га, се допълва от двуслоен и трислоен каширан картон, парафинирана хартия, както и от еднослойни и двуслой­ни пликове за насипни хранителни продукти за 0,5, 1 и 2 кг. Производствената листа на „Унипак“ АД включва също картонени гилзи и гофрирани тръби от алумини­ево фолио за въздуховоди. В страната „Унипак“ АД е един­ственият производител на каширано алуминиево фолио с хартия и картон с възможности за офсетов и флексопе­чат. А сега, добавяйки възможностите на новата тех­нология Inline Foiler, „Унипак“ АД е единствената печат­ница на Балканите с нанасяне на разнообразни уникални ефекти и добавена стойност на продукцията. Новите машини гарантират продукция с постоянно качество и повторяемост, в съответствие с определените изис­квания – тези на клиентите и собствените на „Унипак“. Те са стандартизирани и включени в притежавания сер­тификат за качество ISO 9001.

Най-важното предимство на системата за управление на качеството е, че осигурява постоянно качество. Фир­мата печели доверието на клиентите, улеснява бизнесот­ношенията между партньорите и участията си в търгове.

Предприемачите – с нюх за пазарните тенденции

Смелостта на предприемача и неговият нюх са много ва­жни качества за определяне на пазарните тенденции в днешно време.

Преди повече от 18 години Тодор Чаков за пръв път вижда печатна машина като първокурсник в университе­та – и тя много му харесва. Минава през квалификацията на дизайнер в предпечатните процеси на издателство и редакция на вестник, след това през опита да ръководи собствена рекламна агенция. През това време бъдещият съдружник Христо Христакиев след казармата постъп­ва в Завода за пишещи машини, реализирайки се като на­стройчик благодарение на завършеното си средно спе­циално техническо образование. Но идва новото време, когато рухват пазарите на завода и той е съкратен. И ето че предприемаческият дух ги събира – заедно с То­дор Чаков разработват верига магазини за авточасти. Тогава се налага да усвоят производството на гарниту­ри за коли и откриват щанците и щанцоващите машини. По това време съдбата им предоставя и поръчка за 5000 опаковки за прах за пране, които трябва само да се щан­цоват с наличната техника за производство на гарниту­рите... и те успяват. Така през 1994 г. стартира компа­нията „Форт“ ООД в Пловдив, която е специализирана в производството на опаковки от картон и велпапе. Тодор Чаков и Христо Христакиев основават фирмата, когато пазарната икономика отваря огромна ниша за опаковки. Развитието на пазара непрекъснато стимулира търсе­нето на качествени опаковки и води до процъфтяване­то на този сектор. Увеличаването на относителния дял на опаковките в обема на отпечатваната продукция е световна тенденция, която не подминава и България, но има и собствени национални нюанси в развитието си. Преди 17 години фирма „Форт“ ООД се появява на българ­ския пазар, за да отговори на по-голямото потребление и търсенето на нов тип и качество на опаковките. Днес и „Унипак“ АД, Павликени търси тези отговори в по-осъвре­менен вариант.

Тодор Чаков е председател на Борда на директори­те на „Унипак“ АД, Павликени и заедно със съдружника си Христо Христакиев, който доскоро беше управител на фирмата, оперативно ръководят предприятието. Танде­мът действа ефективно благодарение на почти еднак­вото мислене за много от нещата, които създават и из­работват. Нормално е да има понякога различно виждане за някоя ситуация или процес. Тогава заедно се обсъжда, прави се анализ и се взема единно решение. Работата и отговорностите са разделени помежду им – от менидж­мънта и маркетинга до поръчките, доставките, упра­влението на производството, но двамата са и взаимо­заменяеми. В стила на работата на съдружниците е да се вземат бързи, но добре обмислени решения, макар То­дор Чаков да казва, че по-важно е да се вземе бързо ре­шение, дори и с риск да не е съвсем вярно, а после не­достатъците да се коригират в хода на изпълнението. От една година предприятието има изпълнителен дирек­тор – Димитър Господинов. В негово лице имат един ква­лифициран ръководител, който притежава необходими­те качества и знания и успява оперативно да организира нарасналите в пъти работни потоци. Днес тримата за­едно обсъждат проблемите и вземат решенията.

През 2008 г. на международното изложение drupa два­мата съдружници търсят най-добрата печатна техника. Решението е взето през 2009 г. То е в полза на осемцвет­ната флексографска печатна машина Soma Engineering и скоро машината е закупена. Тя е с автоматизирана регис­тър система на Falcon 66 ARS, а Q-Shield системата е в помощ на управлението на печатния процес и елиминира някои негативни фактори, влияещи на флексографския пе­чат. В системата има видеоконтрол на температурата на централния барабан. Режимът на печат се управлява с помощта на електрониката и отчита и най-малките из­менения на температурата на средата, като гарантира максимална стабилност при изработването на поръчки­те в малки, средни и големи тиражи.

Висококачественият печат се гарантира не само от стабилизирания режим на печата и неговото точно упра­вление, но и от печатните форми – крайният продукт на предпечатните процеси. Затова паралелно с печатната машина е договорено и ново формено оборудване от фир­ма Kodak, която доставя за флексографския печат цялост­на система за производство на фотополимерни клишета, а за производството на офсетови печатни форми – CtP система. Системите са комплектовани с професионален софтуер за подреждане на поръчките и монтажа на изо­браженията, за работата на процесора за растеризация на изображенията (RIP), за контрол на цвета, както и със системата Kodak InSite за контрол на файловете на даде­ната поръчка и нейното одобрение от клиента на отда­лечено разстояние чрез интернет мрежата.

През 2010 г. везните натежават в полза на 8-цветния ROLAND 700 HiPrint с лакова секция и с InlineFoiler Prindor. Днес този избор също е реализиран и има продължение – да се закупи още една, а може би две такива машини.

Решението е взето с оглед не само днешните нужди на печата, но и като следствие от предвиждането на бъ­дещите тенденции в дизайна на опаковките. Изборът е в полза на качеството, по-голямата гъвкавост, рекордно краткото време на печат, стратегически обновеното портфолио на продукцията.

През 2004 г. фирма manroland удиви печатарска­та индустрия с революционната технология ROLAND InlineFoiler Prindor, предлагайки нови възможности за при­ложение на златни, сребърни и бронзови ефекти. Това по­стижение беше отбелязано с наградата за високо ка­чество на оформлението на InterTech™ Technology Award 2006. Увереността в успеха се основава не само на тази разработка, а на цялостната стратегия на manroland за Value Added Printing (печат с добавена стойност), която е разработена за офсетовите листови печатни маши­ни. Ето защо през 2008 г. на международното изложение drupa двамата съдружници Тодор Чаков и Христо Христа­киев са възхитени от широките възможности за реали­зиране на добавена стойност, от сигурността и високо­то качество. След задълбочено проучване на машината те се спират на най-успешната ù конфигурация, отчи­тайки и направленията в развитието на пазара.

Революционната технология ROLAND InlineFoiler Prindor

ROLAND InlineFoiler Prindor осигурява едновременно висо­ката точност на пасера, характерна за офсетовия пе­чат, и възпроизвеждане на най-дребните детайли.

Голямото разнообразие на печатаеми материали, об­работвани от ROLAND 700 HiPrint, я прави действително универсална машина, която може да печата върху всич­ко – от тънка печатна хартия с дебелина 0,04 мм до кар­тон с дебелина 1 мм и PVC фолио.

Тази технология допринася за съкращаване на време­то за изработване на една поръчка в сравнение с конвен­ционалния начин благодарение на различните автомати­зирани и рационални решения, приложени в машината.

APL™, с която е окомплектована ROLAND 700 HiPrint с InlineFoiler Prindor, е напълно автоматизирана система за смяна на печатните форми. Освен икономията на време резултатът е и точен пасер още от първия лист. Правил­ното положение на печатната форма се гарантира от устройството за контрол на точното позициониране.

Опцията QuickChange включва различни технологии за съкращаване и оптимизация на времето за пренастрой­ка. Например QuickChange Coating прави възможен пре­хода от UV лак към воднодисперсен лак в течение само на 15 минути. QuickChange Surface е опция за почиства­не на мастилницата, която осигурява още 50% икономия на време. QuickChange Color намалява макулатурите при повторен тираж, а QuickChange Job регулира автома­тично грайферните планки по височина за трансферте­рите и подаващия барабан. Това са само някои от дос­тъпните опции на QuickChange.

Опцията ROLAND InlineSorter прави безупречен събра­ния стапел в събирателното устройство, тъй като от­странява всяка пускова макулатура. По този начин в ста­пела отсъстват макулатурите и няма нужда да се губи време за ръчно сортиране.

Непрекъснатата работа е възможна благодарение на зареждането и свалянето на стапелите, без да се спи­ра машината. Събирателното и подавателното устрой­ство сменят стапелите в режим на работна скорост. Това допринася за спестяване на много време и се из­ползва обикновено при работа на по-дебели печатаеми материали.

В условията на криза, когато повечето компании сви­ват разходите, в „Унипак“ АД инвестират. Не че не нама­ляват разходите, но се мисли и за времето след кризата. Стратегията за развитие винаги е за три-четири го­дини напред. Последната сериозна инвестиция е отпре­ди пет месеца. Тези нововъведения увеличават четири­кратно производството, подобряват качеството и се оказва, че след тяхното въвеждане в експлоатация е не­обходим 30 до 40% по-малко персонал. Фирмата се пре­структурира, без да се съкращава персонал и без да се намаляват заплатите. Тази загриженост мотивира пер­сонала и създава сигурност на фона на общата криза. От друга страна, разценката на труда и нормата обектив­но формират заплащането. Работникът знае точно ка­къв обем от работата трябва да извърши, за да получи дадената заплата, което постепенно премахва навици­те за пазарене за заплата от времето преди три годи­ни, когато имаше натиск поради липсата на специалисти и работна ръка. В този смисъл кризата подейства оздра­вително. Във фирмата се държи много на подготовката и обучението на персонала, но ако някой не отговаря на изискванията и не може да произвежда качествено опре­делените обеми продукция, няма логика да остане.

Не е лесно да се намират хора с необходимата ква­лификация и добри човешки качества. Според г-н Чаков, „проблемът на пазара е, че от 10 души, които кандидат­стват за работа, подходящ за даденото работно мяс­то е един. Завършилите средно техническо образование понякога нямат елементарни познания. При нас не е до­шъл нито един обучен човек за каквато и да било работа. Няма дори стругари, фрезисти, да не говорим за специа­листи печатари или щанцьори.“

Правилна ли е стратегията на печатницата, води ли до запазване на позициите на пазара?

Много са проблемите в момента. Една част от тях пред­стои да бъдат решени с новите машини и технологии, а за друга ще се търсят решения в бъдещето, защото не всичко зависи само от „Унипак“ АД. Проблемите са систе­матизирани от ръководството на печатницата по след­ния начин:

1. Клиентите стават все по-взискателни, правят пове­че рекламации, понякога неоснователни, не искат да сключват договори, не плащат своевременно. Конкре­тен проблем са неясно дефинираните изискванията на клиентите от България. За сравнение, при поръч­ка от Германия нещата са корено противоположни – спецификациите са с обема на „роман“, описват всич­ко до най-малкия детайл и са в съответствие с евро­пейските стандарти.

2. Нелоялната конкуренция. Как да се справи фирмата с конкуренцията в бранша, с жестоката нелоялна и са­моубийствена конкуренция? В условията на криза се правят ценови компромиси за сделка „на всяка цена“. Качеството на продукта не е определящо при взема­не на решение от клиента. Общо тенденцията води до падане на цените, но впоследствие и до появата на по-взискателни клиенти. Процесът има и своите положителни страни... води и до поуки. Без печалба няма перспектива за развитие, за внедряване на ино­вации и нови технологии. Може би опитът ще ни нау­чи как да се конкурираме, без да сваляме цените, като предлагаме по-иновативна продукция.

3. Наследените сгради формират една голяма площ от 54 декара. Не е невъзможно предприятието да бъде модернизирано, но за да се превърне в модерно и евро­пейско, са необходими големи инвестиции и доста по­вече от година или две.

4. Трудът в България има много ниска принадена стой­ност, често е неефективен.

5. Основен проблем пред бизнеса в България като цяло е корупцията. Без тази незаконна форма на работа не може да се спечели поръчка, особено търгове и конкур­си. Дори инспекциите (и тези по труда включително) работят не за да контролират истински някакъв про­цес, а предимно за да глобяват. Днешният подход на част от държавната администрация за търсене само на формални провинения, без да съдейства за решава­не на проблемите, е много близък до корупцията.

6. Производството е свързано с голямо количество от­падъци. Проблемът е в това, че в България няма дос­татъчно предприятия за преработка на отпадъците в по-голям обем, които да ги изкупуват. Излишъкът от отпадъчна хартия поддържа и ниска изкупна цена. На­всякъде по света отпадъчната хартия струва пари, но в България няма подходяща цена. В съседна Сър­бия цената е 120 евро на тон. Засега проблемът е „ре­шен“, като се подарява отпадъчната хартията или се прави износ в Сърбия или Турция.

Какви са решенията на проблемите в дългосрочен план?


1. Модернизация на производството чрез прилагане на иновативни и високопроизводителни технологии и като следствие от това – постигане на стабилно ка­чество, срочно изпълнение на поръчките и ниска себе­стойност, което би увеличило удовлетвореността на клиентите. В „Унипак“ се работи упорито, за да се влага по-малко труд в единица продукция и в това отношение е постигнато европейско ниво на производителност над средното, макар че има още какво да се желае.

2. Освен добавената стойност в качеството на про­дукцията, необходимо е тази добавена стойност да се формира и в цената. С други думи, трябва да се ценят качествата на продукцията и на тази основа да бъде конкуренцията, а не на базата само на сваля­не на цените, което води до невъзможност за разви­тие, за инвестиции, за внедряване на иновации. Като цяло производството на опаковки в България става по-конкурентоспособно и на европейско ниво. Търсят се нови начини за производство на опаковки, като се предлагат решения, които конкурентите не могат да предоставят, предлагат се продукти, за които ни­кой досега не се е досетил. Това е отговорът на не­лоялната конкуренция, а и на корупцията – феърплей, честната игра, почтеността в работата.

3. Модернизацията на производството изисква високо­квалифицирани кадри. За решаването на този проблем има нужда от повишаване на качеството на подго­товката на бъдещите кадри и тяхното непрекъсна­то обучение в програми за повишаване на квалификаци­ята. Това може да стане с обединените усилия на спе­циализираните учебни заведения и производителите.

4. Относно проблемите с отпадъците от производ­ството на опаковки е необходимо да се приложи ев­ропейския положителен опит, който се заключава в това, че всеки отпадък задължително влиза в произ­водството на нещо друго. Разбира се, не трябва да се подхожда по чиновнически ограничено. Когато нещо не може да се рециклира, това не означава, че трябва да бъде спряно от производство. Просто трябва да се намери начин и този отпадък да бъде оползотворен.

Как ще се промени браншът през следващите години?


Със сигурност след кризата бизнесът, и то не само на­шият, няма да е същият. Ще се цени високото качество на опаковките, продукцията с добавена стойност, с уни­кален и оригинален дизайн, с повече информация за опа­кования продукт, идеалната повторяемост на поръчки­те, бързината на изработката им и точното спазване на договорените срокове и тиражи. Всичко това може да бъде реализирано с въвеждане на европейските стан­дарти, на нови, все по-универсални и съвършени техно­логии, на нови високоавтоматизирани мощности, съз­даване на висококвалифицирани и високопродуктивни кадри. В днешната ситуация следва да се помисли най-вече за съкращаване на разходите и повишаване на про­изводителността. Много е важно да се оптимизира про­изводството на всички етапи от технологичния процес. А производството на продукция с добавена стойност е пътят за гарантиране на здрави позиции и конкурент­ни предимства на пазара – с продукция, произведена по-ефективно и с качество от нов тип.

В направените статистически проучвания на па­зара от сп. полиграфия, сп. ПроПАК и фирма Рипорт.бг още преди 3 години беше установено, че „Унипак“ АД зае­ма една от лидерските позиции на пазара. Големите въз­можности на новата технология InlineFoiler Prindor за мно­гоцветен печат върху току-що нанесено фолио откриват широко поле за нови и по-претенциозни дизайнерски реше­ния, спестяват труд и енергия и повишават многократно производителността. Тази иновативна инвестиция пома­га на „Унипак“ АД да продължи да заема лидерска позиция сред производителите на опаковки на българския пазар.

Днес „Унипак“ АД, гр. Павликени е водещ производи­тел на опаковки в България. Утре може да стане такъв на Балканите, което горещо му желаем. Бъдещето ще покаже...

 

По материали на manroland и „Унипак“ АД
Подготви инж. Стефан Славчев

Статията е публикувана в брой 6 / 2011.

 
24.01.2012.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар