Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„Търговец на 2008 година“

  •  
  •  
  •  
  •  


Г-н Матеев, очаквана ли беше за Вас тазгодиш­ната награда „Търговец на 2008 г.“, която Ви беше присъдена от СПИБ?

Евгени Матеев: Не. Притиснат от ежедневните пробле­ми не бях помислил за това. Едва когато ми се обадиха за решението, си дадох сметка, че тази година не бях дал предложение.

Колко души е екипът на „ЕМА“ ООД днес? С офиси в кои градове на страната разполагате?

Евгени Матеев: Екипът на „ЕМА“ ООД се състои от около 110 души. Имаме офиси в Плевен, София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе. Централният ни офис е в Плевен, а основният ни склад е в София. Във всеки от тези градове, с изключение на Русе, разполагаме с добре организирани складове, оборудвани с не­обходимата складова и транспортна техника. 40 души във фирмата са заети с производствена дейност – имаме три форматиращи машини – две в Плевен и една в София. В Бур­гас имаме организирано производство на принтерна хартия; в София и Плевен разполагаме с общо седем специализирани машини, включително и CTP, за печат върху пощенски пликове. За печата на пощенски пликове в „ЕМА“ ООД Вашето списа­ние „ProGrafica“ публикува специален материал в бр. 1/2008 г.

Останалите 70 души са свързани с търговската дей­ност на фирмата, това са търговци, мотокаристи, скла­дови работници, шофьори. В тази цифра са включени и ко­легите, занимаващи се с дистрибуция и продажба на офис хартии и санитарно-хигиенни изделия.

На какво смятате се дължи това признание от страна на цялата полиграфическа общност към Вас?

Евгени Матеев: В бранша тази награда се приема като отли­чие за цялата фирма, поради което, отговаряйки на този въ­прос, аз имам предвид „ЕМА“ ООД. На въпрос на колеги „На какво дължим тази награда?“ – аз си позволих да отговоря, че просто ни е „дошъл редът“. Беше ми възразено и аз разбрах, че колеги­те смятат наградата за заслужена. Това ме накара да се замис­ля и да направя изчерпателна оценка на нашите постижения:

1. Разкриването на офиси и складове в посочените градо­ве позволи обхващането на цялата страна и достъпа до повече клиенти;

2. Разнообразието на предлаганите хартии даде възмож­ност на все-повече клиенти да намират в складовете на „ЕМА“ ООД всички хартии, от които се нуждаят в съ­ответствие с принципа „Всичко под един покрив“;

3. С достатъчно превозни средства и персонал ние на практика работим на принципа „Just in time“, което е се­риозно предимство за клиентите ни;

4. С течение на годините си извоювахме добро име пред на­шите доставчици, ползваме разсрочване в плащанията си към тях, което изцяло предоставяме на нашите ре­довни клиенти, улеснявайки по този начин техния бизнес;

5. Коректността и точността в отношенията ни с кли­ентите. Любопитен факт е например постоянният ни стремеж да прилагаме принципа да поставяме клиен­тите си при еднакви конкурентни условия. Това не зна­чи еднакви цени. Цената зависи от условията на плаща­не, условията на доставка, количествата и т.н. Интуи­цията най-често подсказва решението на казуса. Факт е, че десетки пъти наши клиенти са получавали неочак­вано за тях намаление на цените, било поради намале­ние на доставните цени, било поради това, че техен конкурент е извоювал по-ниска цена от нас;

6. Умението, което нашите търговци притежават да се поставят на мястото на клиентите (тъй наречената емпатия) – при решаване на рекламации, при предоста­вяне на по-изгодни за клиента ни условия за доставка или плащане, стремеж да откликваме бързо при желана от клиента замяна на по-скъпа хартия с по-евтина. Тук бих посочил и по-големите срокове на разплащане, които предоставяме примерно при производство на сезонни продукти (тетрадки, учебници), ползвайки собствени финансови средства и специални банкови инструменти.

Какви са предизвикателствата пред хартиен­ия бранш в момента, когато глобалната ико­номическа криза е в своя разгар?

Евгени Матеев: Предизвикателствата пред хартиения биз­нес са големи. Намаляването на доходите от реклами, на тиражите на вестниците и списанията, на корпоративни­те рекламни издания, както и свиването на поръчките към опаковъчната промишленост, доведе до спад в потреблени­ето, респективно в производството и продажбите на хар­тии и картони. Конкуренцията на информационните тех­нологии също се чувства по-остро. Например спадът в продажбите на вестникарска хартия в Европа през първо­то тримесечие на 2009 г. е 30%.

Временните и постоянни спирания на машини за произ­водство на хартия е вече постоянна практика. Има и случаи на затваряне на заводи. Ситуацията при различните видо­ве хартия е различна. Замяната на по-скъпи хартии с по-ев­тини, за което вече споменах, се появява и като глобална тенденция.

Покритите хартии се заменят с непокрити. Намалява производството на целулозни хартии с тройна промазка. В много издания LWC хартия се заменя с SC хартия, с подобре­на вестникарска хартия и даже с вестникарска хартия за топъл печат. Хартия с по-ниска белота, която по-рано беше неприемлива за някои издания, днес се оказва приемлива. Ве­роятно това е и един от правилните отговори на предизви­кателството на кризата.

Друг адекватен отговор на българските полиграфисти и търговци следва да бъде излизането на международни па­зари. Понасяйки конкуренцията на глобалния пазар, трябва да намерим своето място в него. „ЕМА“ ООД също прави скромни опити в това направление – едната от машини­те ни за форматиране работи основно за износ, изпълнява­ме поръчки за печат върху пощенски пликове за Румъния и Гърция.

Третият, и може би основен отговор на предизвикател­ствата на икономическата криза, трябва да се търси в по­вишаване на ефективността на българската полиграфия. Техниката, която беше закупена в последните години, позво­лява тази възможност. Необходима е обаче и известна ор­ганизация, стандартизация, координация и най-вече доверие в отношенията. Защо при хартиите с покритие в Румъния в повечето случаи се търсят три основни формáта, а в Бъл­гария са необходими едва ли не 13? Няма практика клиенти­те в България да си поръчват предварително хартии с по­критие. Обикновено, в последния момент те прозвъняват всички доставчици и търсят най-ниската цена. Но как це­ната да бъде ниска, като всички доставчици трябва да дър­жат по 1000 тона на склад покрити хартии? Планирането на доставките несъмнено ще доведе до постигането на по-ниски цени на хартиите и по-голяма конкурентоспособност на полиграфията.

Сбирките в рамките на СПИБ биха могли да изиграят определена роля в това отношение, но се стигна до парадо­кса, че се счита едва ли не за срамно да се говори по работа на тези сбирки. Може би е време и Вашето списание да бъде включено по-сериозно в работите на СПИБ и КБМП. И да не забравяме, че Клъстерът е преди всичко доверие. Няма до­верие – няма Клъстер.

Ще си позволя да спомена и едно мое впечатление от разговорите ми с полиграфисти: дори и тогава, когато го­ворят с най-мрачни краски за ситуацията, съм чувствал, че дълбоко в себе си всички крият определена доза оптимизъм. И факт е, че в нашия бранш няма драстични съкращения. Да се надяваме, че този оптимизъм ще се оправдае.

Какви са Вашите амбиции за развитие на фирмата?

Евгени Матеев: Една от амбициите ни е да построим собствени складове в София, така както имаме в Плевен и Варна. Във Варна складовете ни са 3000 м2 и част от тях дори отдаваме под наем. Искаме да организираме и други производства, свързани с хартиения бранш, които да не се конкурират с основните ни клиенти.

Всичко това засега не стои на дневен ред. Усилията ни са съсредоточени в разширяването на продажбите на съ­седни пазари, подобряване информационната система на фирмата, организацията и управлението й, сертифициране­то по ISO 9001:2000, подобряването на качеството на про­дуктите и услугите, които предлагаме. С една дума към по­вишаване на ефективността в работата на фирмата.

При връчването на наградата изказах признателността си към всички гласували за нас, както и благодарността си към всички служители на фирма „ЕМА“, допринесли за този резултат. Бих искал, чрез Вашето списание да изкажа и бла­годарността си към ръководството на Съюза.

Накрая позволете да Ви пожелая успехи и по-активна роля в организационната работа на Съюза и Клъстера!

 
14.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Актуално, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар