Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Четвърти Балкански печатарски форумПовече от 170 участници от осем европейски страни присъстваха на Четвъртия Балкански печатарски форум под патронажа на manroland AG, който се състоя на 22 и 23 октом­ври 2009 г. в Букурещ, Румъния. Тази пета среща на балканските печа­тари за период от три години дока­за още веднъж голямото значение на събитието за региона. Особено сега, в условията на икономическа криза, тя се проявява като особено важна за обмена на информация за развити­ето на печатарската промишленост в Европа, и в частност Източна Ев­ропа, относно основните иновации в печатарската индустрия в днеш­но време, както и за управлението на процесите и оптимизацията на печа­тарските фирми. Мениджърите и пе­чатарите на Балканите са убедени, че споделянето на знания за модерни­те печатарски технологии ще им по­могне за подобряване на качеството, рентабилността и конкурентоспо­собността на техните фирми.

През първия от двата дена на Форума представители на нацио­налните печатарски федерации, на училища и университети за графич­ни изкуства, както и на търговска­та преса от България, Хърватска, Гърция, Унгария, Румъния, Сърбия; спе­циалисти, експерти и ръководите­ли от румънската печатарска про­мишленост, клиенти на manroland, а също и експерти и мениджъри от manroland AG, manroland CEE AG, UPM и Sun Chemical споделяха опит и зна­ния, установяваха контакти и заздра­вяваха връзките помежду си.

Букурещ приветства колегите от балканските страни

Александру Галос, президент на печа­тарската асоциация „Трансилвания“, Румъния, приветства топло гости­те от балканските страни, Германия и Австрия. Той изрази оптимизма си за бъдещото развитие на печатар­ската индустрия в Румъния и балкан­ските страни и пожела на участници­те успешен и плодотворен четвърти Балкански печатарски форум.

Програмата председателства­ше Мирела Марика, изпълнителен директор на печатарската асоциация „Трансилвания“, Румъния.

Множество интересни и информативни презентации

На 22 октомври лектори от manroland AG, UPM, Sun Chemical (членове на PrintCity), Intergraf, Euroexpo Romania и Agressione, Romania, представиха пре­зентациите си под мотото „Нова­торско развитие в листовия и ролния печат".

Томас Хаузер, вицепрезидент кор­поративен маркетинг и комуникации в manroland AG, представи своята „Перспектива печат 2020 — Бъдеще­то на печатарската промишленост и на печатната медия“. Той изтъкна бизнес предизвикателствата пред полиграфическата промишленост в днешно време: „Очевидно е, че ико­номическата криза води до криза на доверието в собствените възмож­ности. Лидерството в технологии­те и нововъведенията е и си остава основен фактор за успеха. Значение­то на мрежите, които разпространя­ват процеси с принадена стойност, се увеличава. Растежът и лоялност­та на клиентите интензивно се ге­нерират от сектора на услугите. Секторът на услугите все по–често генерира ръст на производството и лоялност към клиентите. Постоян­ството в ефективното използване на ресурсите ще стане жизненоважен критерий при вземането на решения.“

Печат с добавена стойност, по­вишаване на производствената стойност, управление на екологията и околната среда, свързване на из­следователските и развойните про­цеси — това бяха основните теми, които Томас Хаузер представи на ау­диторията. Също така той напра­ви общ преглед на последните ин­сталации с оборудване на manroland на Балканите: петцветен ROLAND 700 DirectDrive за Billboard AG — Со­фия, България; петцветен ROLAND 900, формат 6, за ЕТ Идеал АС — Плов­див, България; два ROLAND 900, XXL формат 7B plus, за MA-Tisk — Мари­бор, Словения; ROTOMAN, 16 страни­ци за Vjesnik d.d. — Загреб, Хърват­ска; два LITHOMAN (32 страници A4 разположени напречно и 48 стра­ници A4 по дължината на цилиндъ­ра) за EDS — Румъния; ROTOMAN и LITHOMAN за Infopress Group, Odorheiu Secuiesc — Румъния.

В речта си г-н Хаузер представи мисията и стойността на търгов­ската марка на manroland. Той посочи, че марката manroland изразява амби­цията на фирмата да бъде надеж­дна, силна, решителна и целеустре­мена. „Искаме нашите клиенти да имат успех. Нашият устрем движи техническия прогрес и ние решител­но развиваме продуктите и услуги­те. С нашата отдаденост и близост ние осигуряваме на клиентите си ориентация и сме винаги стабилен и надежден партньор за тях“ — ак­центира Томас Хаузер. Слушатели­те бяха впечатлени от „Промишле­ната инициатива за печатия процес“ на manroland, включваща: засилване на диалога с творците; активно раз­витие на печатните продукти; под­чертаване уникалните предимства на печата; доказване ефективност­та на печатната реклама; връзки с обществеността и създаване на об­рази за печат; укрепване на печатно­то лоби.

Даниел Зийгел, мениджър техни­чески продажби за Централна Европа, UPM paper Business Group, представи „Промяна на света на печатните ме­дии — наше общо предизвикателство и възможности“. Той направи преглед на ситуацията в миналото и пона­стоящем на печатната индустрия в Европа и открои очакваните посоки на развитие.

Г-н Зийгел представи съвремен­ните предизвикателства пред печа­тарите: намиране на подходящите продукти и партньори; инвестира­не в технологии, образование, стан­дартизация и екология; овладяване на бързи и сложни процеси. Приносът на доставчиците на хартия обхваща: увеличаване и генериране на търсе­нето на печатни продукти; интегри­ране на хората по цялата верига на доставките; демонстриране на доба­вената стойност на печата; превръ­щане на „стойността“ в измерима величина; разпространяване на тех­нологии и нововъведения; проучване и долавяне на тенденциите и търсе­нето на пазарите. Като обобщение Даниел Зийгел посочи: „Ако открие­те благоприятна бизнес възможност в сферата на специализацията, стан­дартизацията и съблюдаването на клиентските предпочитания, наше­то споделено предизвикателство е да се създаде стабилен бизнес в си­туация „печеля/печелиш“. Ние в UPM сме готови да го сторим.“

„Печат с добавена стойност при опаковките, изработени по метода на листовия офсетов печат“ бе те­мата, представена от Роберт Шнай­дер, технически мениджър офсетен печат, Sun Chemical. „Ние сме най-големият доставчик в света на пе­чатарски мастила, покрития и пиг­менти. Работим на следните пазари: защита на търговски марки, покри тия търговия/тук не трябва ли да има запетайка между двете думи, или това е термин, консумативи, коз­метика, цифров печат, ролни етике­ти, опаковане, опаковъчен дизайн, пластмаси, издателска дейност, си­топечатна графика, промишлен си­топечат, специални мастила“ — изтъ­кна г-н Шнайдер. Sun Chemical Central Europe присъства в 13 държави с 12 дъщерни компании и 183 служители. Нетните продажби за последната го­дина достигат € 95 милиона. Роберт Шнайдер информира присъстващите за печата с добавена стойност при опаковките, изработени по метода на листовия офсетов печат, за реше­нията при печата с добавена стой­ност, продукти на печата с принаде­на стойност, ефекти от подсилване на търговската марка, опаковъчни­те функции, решенията за защита на търговски марки, технологии за опа­коване на храни… Той обясни, че про­дуктите на Sun Chemical са създаде­ни и се произвеждат в съответствие с „EuPIA стандартите за печатарски мастила, прилагани за повърхности без директен контакт с храни, на ма­териали и изделия за опаковане в хра­нителната индустрия“.

В речта си „Икономическо раз­витие в европейската полиграфиче­ска индустрия и текущи дейности на Intergraf“ Беатрис Клозе, генера­лен секретар на Intergraf, представи профила на полиграфическата инду­стрия в Европа — сектор, доминиран от малки и микрофирми, фокусирани главно върху местния пазар и зависе­щи от рекламата. Понастоящем ин­вестирането е силно затруднено, тъй като промишлеността се харак­теризира със структурен свръхка­пацитет. Г-жа Клозе представи про­гнозата на Intergtaf за печатарската индустрия в ЕС през 2009 г. — из­следване от юни 2009 г., направено от Apenberg&Partner за GAIN (Graphic Intelligence Network). Анализът на обо­рота за печатни продукти и процеси показва спад от 6,4% за печатарска­та индустрия като цяло. Прогноза­та за развитието на продукти в 15-те държави от ЕС е следната: печат на вестници –6,6%, печат на спи­сания –10,9%, печат на търговски материали –9,30%, печат на кни­ги –10%. Прогнозата за развитие на процеси: листов офсет –10,6%, ро­лен офсет –8,7%, дълбок печат –6,4%, цифров печат +7,7%. Според Intergraf действията, които трябва да бъдат предприети от една фирма на нацио­нално и европейско ниво са:

1. Следване динамиката на евро­пейската печатарската инду­стрия в един глобален пазар.

2. Развиване на услуги с добавена стойност и намиране на нова основа за растеж.

3. Инвестиране в човешки ресур­си и развиване на нови за инду­стрията умения.

4. Интензификация на европей­ските изисквания вътре в инду­стрията (околна среда, здраве и безопасност, стандартизация, хармонизация със законодател­ството на Европа, намаляване на деформиращите фактори).

5. Интензивност на проучвания­та и нововъведенията.

6. Подобряване образа на печа­тарската индустрия чрез ней­ните успехи.

Г-жа Клозе изтъкна също и някои ключови моменти за бъдещето: раз­витие на европейска проучвателна и иновативна мрежа; сътрудничество с European Forestbased Technology Platform; развитие на национални пе­чатарски мрежи.

Даяна Салагеан, мениджър меж­дународни отношения, Agressione Group, Румъния, посочи в презентаци­ята си „Пазарът на хартия и дърве­сина в Румъния от лидерската гледна точка на Agressione Group“, че румъ­нските производители на хартия, по­добно на колегите си в Европа, стра­дат от настоящата криза. Преди нея, през 2008 г., в Румъния е имало около 1450 печатници, от които 30% в Букурещ. Пазарът все още се домини­ ра от по-големите издателски къщи, чийто дял е около 80%. През последни­те месеци на 2009 г. няколко десетки печатници са фалирали и още толко­ва са близо фалит. Обичайната ситу­ация в момента е: клиентите плащат с големи закъснения, доставчиците искат парите си по-бързо, банките и държавата не подкрепят индустрия­та. Справочниците, вестниците, спи­санията, книгите изпитват силното влияние от цифровизирането: тира­жите намаляват, обемите се свиват (преминаването към таблоидния фор­мат означава 50% по-малко хартия); рекламодателите следват изисква­нията на потребителите и заменят печатните издания с Интернет; по-младите поколения четат все по-малко.

В презентацията си г-жа Салаге­ан предложи някои решения за съще­ствуващите проблеми в индустрия­та: пускане на безплатни вестници на пазара; представяне на нови про­дуктови категории като персонали­зирани фотоалбуми, поздравителни картички, индивидуални календари и др.; фокусиране върху качествено съдържание; продукти с възможност за подмяна на данните и сортиране­то — шанс да се задържат клиенти­те по-дълго; представяне на специ­ализиран печат (повече елементи за сигурност, гъвкаво опаковане, нова функционалност, творческо използ­ване на мастила и лакове); фокуси­ране върху илюстрационния печат, който все още доминира на пазара (около 50%).

Даяна Салагеан посочи 20-те топпечатници и главните търгов­ци на хартия и картон в Румъния, как­то и някои фактори и показатели за Agressione Group, която е със 100% ча­стен румънски капитал и над 17 годи­ни опит на пазара. Agressione работи с 11 регионални офиса на площ 14 000 кв.м. В момента има 110 служители и 2000 активни клиенти. Продажбите през 2008 г. възлизат на 34 000 тона, очакваният обем за 2009 г. е около 37 000 тона.

Камелия Буда, генерален дирек­тор на Euroexpo Trade Fairs, Румъния, представи фирмата си и значението на печатарските изложeния в Румъ­ния. Тя изтъкна, че в региона и по света „търговските изложби и изло­жения са задължителни за печатар­ската индустрия“.

В презентацията си „Бъдещи общи действия на страните — член­ки на Балканския печатарски форум“ д-р Росица Велкова, координатор на Балканския печатарски форум, изра­зи амбицията на страните-членки да действат като активна регионал­на общност на печатните медии. Тя представи и стартиралия на 8 декем­ври 2009 г. интернет сайта на Бал­канския печатарски форум: http://www.balkanprintforum.org, който ще спома­га за подобряване обмена на новости и информация. Някои други важни дей­ности на форума са провеждане на срещи на представители на балкан­ската преса и активизиране на кон­тактите между техническите учи­лища и университетите за приложни науки на Балканите и в някои от пар­тниращите страни.

Участниците имаха възможност да обсъдят бъдещите общи дей­ствия на Балканския печатарски фо­рум: размяна на техническа информа­ция, помощ за подготовка и обучение на студенти и печатари в региона, промоция на събития в полиграфиче­ската индустрията на балканските страни, информационен обмен между балканските медии.

Първата среща на представите­лите на балканските училища и уни­верситети по графични изкуства и на балкански журналисти се осъще­стви след презентациите. Тя разкри голям потенциал за близко сътрудни­чество и взаимопомощ.

Посещения

На 23 октомври 2009 г. гостите на форума имаха възможността да по­сетят две румънски печатници, където се срещнаха със специалисти и ръководители и обмениха възгле ди, мнения, информация и ноу-хау. Фир­мата Elixir Press в Букурещ, основана през 1994 г., е специализирана в раз­влекателните публикации, особено списания и книжки с кръстословици. Тя е пазарен лидер в сектора публи­куване на кръстословици със среден месечен тираж над 1 милион броя. Г-н Василе Тирсолеа, генерален директор на Elixir Press, представи на 80 от го­стите на Балканския печатарски фо­рум новите машини manroland — пет­цветен ROLAND 200 и четирицветен ROLAND 500, в действие.

Г-н Герхард Сунд, председател на борда и г-н Андраш Алберт, генера­лен директор на EDS Romania S.R.L, приветстваха международните и румънските гости в своята издател­ска къща в Гимбав, близо до Брашов. EDS Romania, основана през 2008 г., е специализирана в областта на офсе­товия печат с горещо сушене на ре­кламни приложения, както и на висо­котиражни списания.

Преди около година издателска­та къща е била екипирана с две хийт­сет ролни офсетови печатни ма­шини на manroland — печатна линия LITHOMAN на manroland (32 страни­ци A4, разположени напречно) и пе­чатна линия LITHOMAN (48 страници A4 по дължината на цилиндъра). 32–страничаната LITHOMAN има макси­мална дължина на цилиндъра 1260 mm, автоматичен регистър и контрол на цветовата плътност, сгъвачна система с интегрирано шиене и до­стига максимална скорост на печат 65 000 оборота за час. 48-странична­та LITHOMAN има максимална дължи­на на цилиндъра 1460 mm и достига максимална скорост на печат 42 000 оборота за час. И двете машини из­ползват високопроизводителната технология printnet за ефективно пре­насяне на многоцветни данни.

Петият Балкански печатарски форум ще се проведе в Будапеща, Унгария през втората половина на 2010 г.

 
16.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар