Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ХТМУ

  •  
  •  
  •  
  •  


Химикотехнологичният и металурги­чен университет (ХТМУ) в София е единственото висше учебно заведе­ние в България, обучаващо специалисти по технология на предпечатните, пе­чатните и довършителните процеси в три образователни степени, съглас­но Закона за висшето образование:

• Бакалавър по полиграфия — чети­ри години срок на обучение;

• Магистър по полиграфия (след бакалавърска степен) — година и половина срок на обучение;

• Доктор — 3 години срок на обу-чение.

Средногодишно завършващите инже­нери полиграфисти в ХТМУ са както следва:

• Бакалавър — 10–14 човека;

• Магистър по полиграфия (след бакалавърска степен) — 10–12 човека.

До момента висшето си образова­ние по полиграфия са получили 250 ма­гистри от 1990 до 2009 година и 111 бакалаври от 2002 до 2009 година.

ХТМУ има най-високата оценка от институционалната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Ние обучаваме и дипло­мираме инженери-полиграфисти, ко­ито са подготвени за технолози, на­чалник-цехове, технически директори, директори на печатници и т.н. Точно в това е и основната разлика между нас и останалите места в България, където се изучават някои други, по-различни аспекти на печатните кому­никации. Ние не обучаваме студенти, които да станат специалисти в об­ластта на книгоиздаването или про­ектирането на машини за полиграфия­та. Ние обучаваме технолози, чиято задача е да познават отлично предпе­чатните, печатните и довършителни процеси, хора, които да приемат по­ръчки, да изберат оптимален вариант за отпечатване на дадено издание, да съставят технологични карти, да кал­кулират цени и т.н. Разбира се, че е не­обходим определен опит и стаж, чe не е възможно директно от студент­ската скамейка да бъдат извършвани всички тези дейности, но по наши на­блюдения след около 6 месеца нашите възпитаници се справят много добре с поставените им задачи. Нима току-що завършилите лекари и адвокати за­почват веднага да практикуват? За постигането на по-голям практичес­ки опит провеждаме летни производ­ствени стажове. На студентите от бакалавърска степен се провежда ле­тен двуседмичен стаж предимно в по-големи печатници, за да се запоз­наят и обхванат повече и по-разноо­бразни технологии. Студентите от магистърската програма по полигра­фия имат индивидуален едномесечен стаж, като по този начин се включ­ват активно в производството и ако се представят добре, може да им бъде предложена постоянна работа при ин терес от страна на печатницата. По този начин се избягват досадни фор­малности като изпитателни срокове и т.н. Сред предприятията, в които провеждаме стажове, са: ИПК „Родина“ АД, „Демакс“ АД, „Образование и наука“ ЕАД, „Дедракс“ ООД, „Кодак Графикс“ АД, ПК „Димитър Благоев“ ООД, „Мул­типринт“ ООД и много други.

Кандидатстването за приемане в специалност „Полиграфия“ става при подаването на документи в универ­ситета и студентите още от пър­ви курс знаят, че са приети и ще учат това, което са пожелали. Учебните програми, по които учат нашите сту­денти, търпят промени и актуализа­ции с оглед новите постоянно разви­ващи се технологии в предпечатните, печатните и довършителните проце­си. Постоянно разширяваме броя на местата, на които провеждаме уп­ражнения и семинарни занятия, с оглед новите технологии в полиграфията. Например от следващия семестър ще разширим обхвата на занятията по дисциплината „Интеграция на печата“ с другите средства за комуникации и съвместно с г-н Христо Стайков ще проведем практически и семинарни за­нятия за дигиталния работен поток в полиграфията. Ние сме отворени за всички предложения, дошли от печат­ници, които имат какво да ни покажат и ни предоставят условия за провежда­не на занятия.

Завършилите ХТМУ получават евро­пейско дипломно приложение, с което дипломите за завършено висше образо­вание се признават в Европейския съюз. Извършва се и обучение след завършено висше образование с цел повишаване на квалификацията на инженерните ка­дри в областта на предпечатните, пе­чатни и довършителни процеси. След успешно завършване на образованието се издава диплома за преквалификация. ХТМУ е партньор в европейската про­грама „Развитие на човешките ресур­си“, като извършва обучение на кадри със средно и средно–специално образо­вание за повишаване на квалификация­та или преквалификация.

Удовлетворението от нашата ра­бота се състои в успешната професи­онална реализация на завършващите специалисти. Възпитаници на ХТМУ със специалност „Полиграфия“ рабо­тят на ключови позиции в следните фирми: ИПК „Родина“ АД, „Образова­ние и наука“ ЕАД, „Кодак Графикс“ АД, ПК „Димитър Благоев“ ООД, „Алианс Принт“ ЕООД, „Демакс“ АД, „Чайка – Варна“ АД, „Жанет-45“ ООД — Пловдив, Печатница на БНБ ЕАД, „Мултипринт“ ЕООД, „Дедракс“ ООД, „БулГед“ ООД, „Ротопрес“ ООД, „Изипак“ и много други, свързани с печатна и медийна дейност.

ХТМУ развива и активна национал­на и международна дейност в облас­тта на полиграфията. Член е на Съюза на печатарската индустрия в Бълга­рия и на престижния международен ин­ститут FOGRA. Има сключен договор за съвместно обучение на студенти и докторанти с Московския държавен университет по печата (МГУП) — Ру­сия. Завършилите получават съвмест­на диплома от ХТМУ и МГУП.

ХТМУ в лицето на преподавател­ския състав, ангажиран в обучението на специалисти по полиграфия, извърш­ва активна научноизследователска ра­бота и внедряване на нови продукти съвместно с производствени предпри­ятия. Както е известно, в полиграфия­та няма разлика между теория и прак­тика, затова нашите изследвания и разработки се използват от редица печатници у нас.

Тук е мястото да благодаря на доц. д-р Наталия Качин, под чието ръковод­ство направих и защитих през 2007 г. първата и за съжаление засега един­ствена докторска дисертация по по­лиграфия в областта на печатните и предпечатните процеси в България.

Ежегодно се изпълняват проекти, финансирани от Министерството на образованието и науката за фундамен­тални и приложни изследвания, в които активно участие взимат студенти от бакалавърска и магистърска степен.

20 години не са малко, това е цяло едно поколение. Почти няма печатница в България, където голяма част от по­лиграфистите да не са наши кадри.

Качеството на произведените от нас специалисти зависи не само от на­шите усилия и условия за обучение, но и от отношението и помощта на пе­чатниците у нас. Нека всеки, който се обърне към нас с молба за квалифици­рани кадри, се запита с какво е помог­нал за обучението на тези хора. Както казва поговорката, „Каквото посееш, това и ще пожънеш. Жътвата зависи от сеитбата.“ Всяка инвестиция в об­разованието, освен престиж, води и до възвръщаемост. Във всеки универ­ситет по света, където се изучава полиграфия, големите фирми — произ­водители на машини, оборудване и соф­туер, се надпреварват да представят и даряват част от продуктите си, за да се учат на тях студентите. Да се надяваме, че това ще стане и у нас. До този момент най-сериозното ни даре­ние са денситометри, спектрофото­метри и софтуер от „Криейтив Цен­тър“ ООД. Освен в техника трябва да се инвестира и в квалификацията на преподавателите — книги, посещения на изложения и семинари и т.н. Благода­рим на Съюза на печатарската индус­трия в България и на „манроланд Бълга­рия“ ЕООД за оказаното съдействие.

Бих желал да честитя юбилея на всички мои колеги, на нашите парт­ньори, студенти и професионалисти, за техния ентусиазъм към технологии­те и новостите, за партньорството и най-вече за доверието в катедра „Це­лулоза, хартия и полиграфия“ към ХТМУ.

Нашият екип е постигнал значи­телни успехи и все пак има още тол­кова много неща, които можем да направим заедно, за да помогнем на об­разованието по полиграфия да реализи­ра своя потенциал, идеи и бъдеще.

Честит двадесетгодишен юбилей!

 
16.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар