Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ХТМУ, СофияХимикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) в София е единственото висше учебно заведение в България, обучаващо специалисти по технология на предпе­чатните, печатните и довършителните процеси, в чети­ри образователни степени, съгласно Закона за висшето образование:

• Професионален бакалавър по полиграфия, със срок на обу­чение 3 години;
• Бакалавър по полиграфия — 4 години;
• Магистър по полиграфия (след бакалавърска степен) — 1 година;
• Доктор — 4 години.

Новост в приема на студенти през 2008 г. е възмож­ността при подаването на документи кандидатите да из­берат специалността „Технология на полиграфията“ за сте­пен бакалавър или „Целулоза, хартия и полиграфия“ за сте­пен професионален бакалавър.

От четири години е въведена кредитна система, с ко­ето дипломите за завършено висше образование са съпос­тавими с европейските. Извършва се и обучение след за­вършено висше образование с цел повишаване на квалифи­кацията на инженерните кадри в областта на предпечат­ните, печатните и довършителните процеси. След ус­пешно завършване на образованието се издава диплома за преквалификация.

ХТМУ е партньор в европейската програма „Развитие на човешките ресурси“ като извършва обучение на кадри със средно и средно специално образование за повишаване на квалификацията или за преквалификация.

Специалността „Полиграфия“ съществува от 18 години. Началото е положено през 1988-89 учебна година със създа­ването на специализация „Полиграфия“ към Катедра „Целуло­за, хартия и полиграфия“.

Средногодишно завършващите инженери в ХТМУ са как­то следва:

• професионален бакалавър — 5 човека;
• бакалавър — 10 човека;
• магистър по полиграфия (след бакалавърска степен) — 10 човека.

До момента (от 1990 до 2007 г.) висшето си образова­ние по полиграфия тук са получили 219 магистри, а от 2002 до 2007 година и 83 бакалаври.

Удовлетворението от нашата работа се състои в ус­пешната професионална реализация на завършващите спе­циалисти. Възпитаници на ХТМУ със специалност „Полигра­фия“ работят на ключови позиции в следните фирми: ИПК Родина АД, Образование и Наука ЕАД, Кодак Графикс АД, ПК „Димитър Благоев“ ООД, Алианс Принт ЕООД, Демакс АД, Чайка — Варна АД, Жанет-45 ООД Пловдив, Печатница на БНБ ЕАД, Мултипринт ЕООД, Дедракс ООД, БулГед ООД, Ро­топрес ООД, Изипак и много други, свързани с печатна и ме­дийна дейност.

ХТМУ развива и активна национална и международна дей­ност в областта на полиграфията. ХТМУ е член на „Съюза на печатарската индустрия в България“ и на престижния меж­дународен институт FOGRA. Има сключен договор за съв­местно обучение на студенти и докторанти с Московския държавен университет по печата (МГУП) — Русия.

ХТМУ, в лицето на преподавателския състав, ангажиран в обучението на специалисти по полиграфия, извършва ак­тивна научноизследователска и внедрителска работа съв­местно с производствени предприятия.

Ежегодно се изпълняват проекти, финансирани от Ми­нистерството на образованието и науката за фундамен­тални и приложни изследвания, в които активно участие взимат студенти от бакалавърска и магистърска степен.

Кандидат-студентска кампания 2008 г.

ХТМУ е акредитиран от Националната агенция по оценява­не и акредитация през 2006 г. да обучава студенти във всич­ки образователни степени в областта на химичните техно­логии, биотехнологиите, инженерната екология, инженерна­та химия, автоматизацията на производството, металур­гията, материалознанието и индустриалния мениджмънт.

Конкурсни изпити

В ХТМУ се кандидатства с конкурсен изпит по химия (http://www.uctm.edu/bg/academics/tests/test1/test1.html) или мате­матика (http://www.uctm.edu/bg/academics/tests/test2/test2.pdf) — по избор. Обучението в университета се провежда на български език.

Изпити през месец юли:

• Приемане на документи: 23 юни — 10 юли 2008 г. и/или 14 юли — 19 юли 2008 г.
• Изпит по химия: 11.07. и/или 21.07.2008 г. от 8:00 ч.
• Изпит по математика: 12.07. и/или 22.07.2008 г. от 8:00 ч.
Изпити за Технологичния колеж:
• Приемане на документи: 1–4.09.2008 г.
• Изпит по химия и по математика: 5.09.2008 г. от 8:00 ч.

На свое заседание от 19.12.2007 г., Академичният съвет при Химикотехнологичния и металургичен университет прие решение за признаване на оценките от държавни зре­лостни изпити по химия, математика и физика като оцен­ки от конкурсен изпит за прием в университета. За специ­алностите Биотехнологии и Инженерна екология и опазване на околната среда ще се признава и оценката по Биология.

Къде можете да получите актуална информация

За подробна и актуална кандидат-студентска информация, както и за подаване на кандидат-студентски документи и за проверка на резултатите от положените изпити, адре­сът и телефоните на Университета са:
 
София 1756, бул. „Климент Охридски“ №8
Химикотехнологичен и металургичен университет
Отдел „Учебно методичен“
Тел.: 02/ 868-13-16, 81-63-109, 81-63-135
E-mail: umo@uctm.edu
Интернет адрес: http://www.uctm.edu

Форми и продължителност на обучението

Обучението в Химикотехнологичния и металургичен универ­ситет и в Технологичния колеж се провежда в редовна и за­дочна форма. То е организирано по следния начин:

• oсновните инженерно-химични знания се получават чрез задължителен общотеоретичен фундамент;
• специализиращото обучение се осъществява чрез из­борни блокове;
• дипломна работа или дипломен проект.

Провежда се въз основа на учебни планове, в които са оп­исани изучаваните дисциплини по семестри, отбелязани са и кредитите на всяка дисциплина. Възпитаниците на Уни­верситета получават образователна степен Бакалавър с
учебни заведения продължителност на обучението 4 години, след което мо­гат да продължат в следващата образователна степен Ма­гистър по същата или по сродна специалност, със срок на обучение от 2 до 4 семестъра.

Студентите, приети редовно обучение, могат да кан­дидатстват за общежитие и стипендия, ако отговарят на необходимите за това условия.

Годишните такси за обучение се определят всяка година с Постановление на Министерски съвет.

Правилата за приемане на студенти, сроковете и доку­ментите за кандидатстване, условията за кандидатства­не, класиране и записване се публикуват всяка година през м. март в Справочник за кандидат-студенти, както и на Ин­тернет страницата на ХТМУ.

Документи за записване и такси за обучение


• диплома-оригинал за средно образование;
• 3 снимки;
• комплект документи за записване на нови студенти в ХТМУ;
• лична карта, която след проверка се връща;
• медицинско свидетелство от личния лекар със задъл­жителна заверка от очен лекар (далтонизъм) и меди­цинско удостоверение от психо-неврологичен център по местоживеене (за София — ул. „Екзарх Йосиф“ 59, тел. 981 6061).
• семестриална такса, която се заплаща в касата на ХТМУ.

Желаем успех на всички кандидати!
проф. ас. Красимир Заранков
ХТМУ

 
07.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар